Klassrum Foto: Unsplash.com

Att leda en hälsofrämjande skola - medicinsk elevhälsa för rektorer

Denna kurs som ges av Karolinska Institutet, ett av Europas största medicinska universitet, ger rektorer och skolledare praktiska och teoretiska kunskaper om vilka hälsoproblem som påverkar skolgång och inlärning. Den bygger på evidensbaserad kunskap om vilka stödinsatser och hälsofrämjande program som ger resultat. Kursen ges digitalt på distans med fysiska internat vid två tillfällen. Utbildningen ingår i Skolverkets satsning ”Fortbildning för rektorer”.

Sagt om kursen

Om kursen

En resultatorienterad utbildning som ger rektorer den kombination av teoretiska kunskaper och handfasta råd som verkligen kan göra skillnad för elever som mår dåligt eller har svårt att klara utbildningens mål. Genom en fördjupad förståelse för orsakerna till funktionsvariationer, psykisk ohälsa eller andra ohälsofaktorer kan rektorn i samverkan med elevhälsoteamet arbeta med kunskapsbaserade insatser med bevisad effekt.

Kursprogrammet utgår ifrån uppdateringen av Skollagen (SFS 2022:1319) samt utredningarna ”Bättre möjligheter för elever att nå kunskapskraven SOU 2021:11 och ”SOU 2021:34.” En röd tråd i dessa utredningar är att stärka rektorns ledarskap genom bättre teoretiska kunskaper kring medicinska hälsoproblem, hälsolagstiftning och en effektiv samverkan mellan elevhälsans alla delar och hälso- och sjukvården. 

Kursupplägg

Undervisningen utgår från ett problemorienterat och kollaborativt synsätt på lärande där föreläsningarna och kursmaterialet kompletteras med seminariediskussioner. För att ge deltagarna maximal flexibilitet när det gäller tidsplanering är flertalet föreläsningar digitalt på distans. Teoriinläsningen och de fördjupande föreläsningarna kan deltagarna ta del av på valfri tid. Enbart seminarieövningarna och frågestunder med föreläsare behöver ske på fasta tider.

Arbetsformer

Kursupplägget är en ”portalkurs” vilket innebär att de grundläggande teoretiska momenten läses in individuellt och föreläsningarna kan ägnas åt att fördjupa och problematisera de olika ämnesområdena. Föreläsningarna följs av seminariediskussioner där kursdeltagarna reflekterar kring hur lagstiftningens råd och riktlinjer kan implementeras i deras skola och i elevhälsoteamet.

För godkänd kurs krävs inlämnade seminarieuppgifter i anslutning till föreläsningarna samt godkänt kunskapstest som omfattar kursbokens innehåll och genomförs före kursstart och syftar till att ge god förtrogenhet med kursboken.

En avslutande examination består av en pedagogisk gruppdiskussion under ledning av examinator från Karolinska Institutet.*

Kursens innehåll

Kursen tar upp fyra områden inom elevhälsans medicinska insats (EMI):

1. Lagstiftning som styr elevhälsan
Elevhälsans inriktning och mål enligt Skollagen (SFS 2022:1319) samt hälsolagstiftningens bindande föreskrifter och definitioner rörande vårdgivare, verksamhetschef, patientsäkerhet sekretess och dokumentation. Vidare föreskrifter kring lokaler och deras utrustning, samverkan med socialtjänsten orosanmälningar och Barnkonventionens föreskrifter.

2. EMI:s lagstadgade uppgifter enligt Skollagen och hur de kan optimeras
Hälsosamtal och hälsokontroller, hur följa tillväxt och utveckling, vaccinationer och remisser till hälso- och sjukvården.

3. Fånga upp och värdera skolsvårigheter samt psykisk och fysisk ohälsa  
Neuropsykiatrisk problematik, inlärningssvårigheter, språkrelaterade svårigheter inkl. dyslexifunktionsnedsättningar till följd av somatiska tillstånd samt olika former av psykisk ohälsa som nedstämdhet, ångest eller självskadebeteende samt barn som av olika skäl far illa.

4. Hälsofrämjande insatser och program i skolan
Grundläggande folkhälsovetenskap och principer och metoder att hantera nya ohälsofaktorer som överdriven skärmtid, brist på fysisk aktivitet och ätstörningar  

Målgrupp och krav för deltagande

  • Fullgjord befattningsutbildning för rektorer, dvs, Rektorsprogrammet eller den äldre statliga rektorsutbildningen eller att deltagaren har tillgodoräknats eller rektorsutbildning via ett lärosäte.
  • Arbetat som rektor eller i motsvarande ledningsfunktion minst ett år på halvtid eller motsvarande efter befattningsutbildning. Till målgruppen hör även skolledare med motsvarande ledningsfunktion som rektor men med annan titel, exempelvis biträdande rektorer.

Tid och plats

Kursen pågår mellan 16 oktober 2024 – 12 februari 2025.

Internat genomförs under följande två tillfällen:

  • 22 - 23 oktober 2024
  • 21 - 22 januari 2025

Internatet genomför på kursgård i Stockholm (Hotell Hasselbacken på Djurgården).

OBS! För dig som efteranmäler dig på kursen efter att Skolverket stängt den ordinarie anmälningsperioden, kan vi inte garantera övernattning på Hasselbacken och du kan behöva boka hotell på egen hand. Det finns flertalet hotell i närheten.

Digitala föreläsningar och seminariedagar (via Zoom):

Under hösten 2024: onsdagar mellan kl. 14 – 16  under veckorna 42 – 50  (ej vecka 44).

Under våren 2025: onsdagar mellan kl. 14 – 16 under veckorna 2 – 7.

Observera att samtliga datum är preliminära. 

Kursledning

Kursen leds av framstående företrädare för den medicinska elevhälsan. De har medverkat till betydande insatser i arbetet för skolbarns hälsoutveckling i nationellt perspektiv.

Josef Milerad är barnläkare och docent i pediatrik med anknytning till Institutionen för barns och kvinnors hälsa vid Karolinska Institutet. Han är vetenskaplig granskare för den internationella barnläkartidskriften Acta Paediatrica och tidigare Socialstyrelsens vetenskapliga råd i skolhälsovård. 

Lars Cernerud är läkare, specialist i pediatrik och i skolhälsovård samt docent i folkhälsovetenskap. Han var skolöverläkare i Stockholm under många år, och var även knuten till dåvarande Skolöverstyrelsen samt ordförande i Svenska skolläkarföreningen.

Sagt om kursen

"Jag känner att jag har fått en djupare förståelse för elevhälsoarbetet, speciellt när det gäller den medicinska elevhälsan. Jag har också fått bättre och bredare kunskap som jag kan använda i mitt elevhälsoteam och i mötet med elever och föräldrar."
Marie-Ann Eklund, Bitr. Rektor, Krylbo skola

"Min juridiska kompetens stärkts på så vis att flera områden satts i en kontext samt kopplats till lagar och förordningar. Jag upplever även att jag fått ett språk för att diskutera flera mycket utmanande problem som jag i egenskap av rektor brottas med i min vardag."
Daniel Josefsson, Rektor, Kärlekens skola

"Jag arbetar i en myndighet som har en ovanlig skolorganisation och därtill organisation för elevhälsans medicinska insats. Att lära mig juridiken har varit ovärderligt då jag kan kontrollera att jag får rätt medel mot en huvudman som inte har den kunskapen."
Åsa Vildblomma Rektor, Statens institutionsstyrelse

Kostnad

Huvudmannen och Skolverket delar på kostnaderna för utbildningen. Staten betalar universitetens kostnader för utbildningen medan huvudmannen står för deltagarens förutsättningar för att genomföra utbildningen, såsom lön under utbildningstiden, resor samt kostnaderna för internat- och seminariedagar.

Kursplan

Du kan ta del av kursplanen här

Anmälan

Läs mer och anmäl dig via Skolverkets hemsida från 15 mars 2024. I mån av plats på kursen tar Skolverket emot anmälningar även under sommaren.

Kontakt

För information om kursens innehåll, uppgifter och föreläsningar
Josef Milerad, kursansvarig, docent och universitetslektor
E-post: josef.milerad@ki.se

För information om avbokning, hotell, fakturering
Sandra Lannergren, projektkoordinator, Enheten för uppdragsutbildning
E-post: sandra.lannergren@ki.se

 

* I denna uppdragsutbildning ingår möjlighet till en ordinarie tentamen, och om det behövs en omtentamen. I det fall behovet uppkommer, så är det även möjligt för deltagarens arbetsgivare att köpa till ytterligare tentamensomgångar.

Kort om kursen

När: -
Pris: 0 kr
Sista anmälningsdagen:
Poäng: 7.5 hp