Facade Aula Medica

Att leda en hälsofrämjande skola - medicinsk elevhälsa för rektorer

En unik utbildning som ger rektorer och skolledare praktiska och teoretiska kunskaper om vilka hälsoproblem som påverkar skolgång och inlärning. Kursen ger också kunskaper om vilka stödinsatser och hälsofrämjande program som har stöd i forskning. Kursen ges digitalt på distans men med internat vid två tillfällen. Utbildningen ingår i Skolverkets satsning ”Fortbildning för rektorer”.

Om kursen

En resultatorienterad utbildning som ger rektorer den kombination av teoretiska kunskaper och handfasta råd som verkligen kan göra skillnad för elever som av olika skäl har svårt att klara utbildningens mål. Genom en fördjupad förståelse för orsakerna till funktionsvariationer, psykisk ohälsa eller andra ohälsofaktorer kan rektorn i samverkan med elevhälsoteamet arbeta med kunskapsbaserade insatser med bevisad effekt.

Kursupplägg

Undervisningen utgår från ett problemorienterat och kollaborativt synsätt på lärande där seminariediskussioner av föreläsningarna och övrigt kursmaterial har en framträdande plats. För att ge deltagarna maximal flexibilitet när det gäller tidsplanering går hela kursen digitalt på distans. Teoriinläsningen och de fördjupande föreläsningarna kan deltagarna ta del av på valfri tid. Enbart seminarieövningarna och frågestunder med föreläsare behöver ske på fasta tider.

Kursens innehåll

Kursen tar upp fyra områden inom elevhälsans medicinska insats (EMI):

  1. Lagstiftning som styr elevhälsan
  2. EMI:s  lagstadgade uppgifter enligt Skollagen och hur de ska genomföras
  3. Fånga upp och värdera skolsvårigheter samt psykisk och fysisk ohälsa
  4. Hälsofrämjande insatser och program i skolan

Läs mer om innehållet här

Målgrupp och krav för deltagande

  • Fullgjord befattningsutbildning för rektorer, dvs, Rektorsprogrammet eller den äldre statliga rektorsutbildningen eller att deltagaren har tillgodoräknats eller rektorsutbildning via ett lärosäte.
  • Arbetat som rektor eller i motsvarande ledningsfunktion minst ett år på halvtid eller motsvarande efter befattningsutbildning. Till målgruppen hör även skolledare med motsvarande ledningsfunktion som rektor men med annan titel, exempelvis biträdande rektorer.

Tid och plats

Kursen pågår mellan 11 oktober 2023 – 7 februari 2024.

Internat genomförs under följande två tillfällen:

24-25 oktober 2023 på internat på Hotell Hasselbacken i Stockholm. 

23 – 24 januari 2024 på internat på Hotell Hasselbacken i Stockholm.

Digitala föreläsningar och seminariedagar (via Zoom):

Under hösten 2023: onsdagar mellan kl. 14 – 16  under veckorna 43 – 49  (ej vecka 44).

Under våren 2024: onsdagar mellan kl. 14 – 16 under veckorna 2 – 5.

Observera att samtliga datum är preliminära. 

Kostnad

Huvudmannen och Skolverket delar på kostnaderna för utbildningen. Staten betalar universitetens kostnader för utbildningen medan huvudmannen står för deltagarens förutsättningar för att genomföra utbildningen, såsom lön under utbildningstiden, kurslitteratur, resor samt kostnaderna för internat- och seminariedagar.

Vad säger tidigare deltagare?

"Det har varit en oerhört givande utbildning och där de kursansvariga har låtit oss deltagare få ta del av det allra bästa inom de olika områdena. Det har varit en ynnest att få vara en del av denna utbildning och lära mig mer."
Maria Töverud, rektor vid kommunal grund- och grundsärskola i Sollentuna kommun

"Min juridiska kompetens stärkts på så vis att flera områden satts i en kontext samt kopplats till lagar och förordningar. Jag upplever även att jag fått ett språk för att diskutera flera mycket utmanande problem som jag i egenskap av rektor brottas med i min vardag."
- Daniel Josefsson, Rektor, Kärlekens skola

Anmälan

Läs mer och anmäl dig via Skolverkets hemsida från 15 mars till 31 augusti 2023.

 

Kort om kursen

När: -
Pris: 0 kr
Sista anmälningsdagen:
Poäng: 7.5 hp