Diskussion

Att leda i en organisatorisk kontext, VT 2023

Detta är den andra av fyra delmoment i den uppskattade och mycket efterfrågade utbildningen Ledarskap och organisationsutveckling 1, 30 hp. Ämnen som berörs under utbildningen är bland annat ledarskap, medarbetarskap och grupputveckling samt kommunikation och retorikens roll i ledarskap.  

Om kursen

Detta är den andra av fyra delmoment i utbildningen Ledarskap och organisationsutveckling 1, 30 hp. Delmomenten rekommenderas att läsas i turordning då kunskapen byggs upp och fördjupas progressivt. Delmomenten kan läsas tillsammans, sammanhängande på halvfart under 1 år, eller ett delmoment i taget.

Ämnen som berörs under denna delkurs är bland annat ledarskap, medarbetarskap och grupputveckling samt kommunikation och retorikens roll i ledarskap. Deltagarna kommer även att analysera relationen mellan den egna personen, yrkesrollen, den egna organisationens syfte och resurser. Med utgångspunkt i den egna organisationen kommer teorier och kunskaper om ledarskap, kommunikation och teamprocesser att granskas och etiska aspekter och maktrelationer inom ledarskap att diskuteras.

Efter kursen

  • Efter genomgången kurs ska kursdeltagaren kunna:
    Visa förståelse för grundläggande organisationsteori
  • Beskriva komponenterna i ett hållbart ledarskap och strategier för att få till en engagerande och lärande arbetsmiljö utifrån de resurser som finns
  • Tillämpa grundläggande organisationsteori genom att använda olika organisationsteoretiska ansatser vid analys av ett case
  • Analysera samspelet mellan ledning, styrning och management i den organisatoriska kontexten
  • Analysera kommunikationens och retorikens betydelse både externt och internt i organisationen
  • Kritiskt granska och analysera sin egen organisations lednings- och styrsystem
    Upplägg

Kursupplägg

Arbetsformerna består av föreläsningar, seminarier (t ex litteratur- och reflektionsseminarier), workshops, fältstudier, gruppövningar, individuella uppgifter, samt tillämpningsgrupper där teori integreras med praktik. Det pedagogiska upplägget bygger på att genomgående och systematiskt under kursen koppla sammanbetydelsen av praktisk handling, teoretisk kunskap och reflektion. Utbildningen bedrivs på halvfart.

Arbete under kursen bedrivs både under kursveckorna samt självständigt mellan kursveckorna. Kursen använder Canvas som en gemensam digital lärplattform.

Behörighet

För tillträde till kursen krävs kandidat- eller yrkesexamen om minst 180 hp. Därutöver krävs minst 2 årsyrkeserfarenhet av chefs- eller andra personalledande uppgifter inom hälso- och sjukvård, tandvård, social omsorg eller annan människovårdande verksamhet (styrks med tjänstgöringsintyg). Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Kursplan

Kursplan för Att leda i en organisatorisk kontext.

Tid och plats

Vecka 13, 19 och 24 under 2023.

De fysiska kurstillfällena hålls vid Karolinska Institutet Campus Solna

Pris

27 000 SEK exkl. moms.

Mer information

Susanna Sjunneryd, projektkoordinator
Karolinska Institutet Uppdragsutbildning
E-post: susanna.sjunneryd@ki.se
Tel: 08-524 864 32

Anmälan

Karolinska Institutet förbehåller sig rätten att ställa in kursomgång vid för få sökande.

Anmälan är bindande. Vid avbokning senare än sex (6) veckor innan utbildningens start debiteras 50 procent av kurskostnaden och vid avbokning senare än tre (3) veckor innan utbildningens start debiteras hela kurskostnaden. För fullständiga villkor se våra allmänna avtalsvillkor.

Kort om kursen

När: -
Pris: 27 000 kr
Sista anmälningsdagen:
Poäng: 7.5 hp

Om uppdragsutbildning