Facade Aula Medica

Behandling av posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) HT23

Exponering för trauma är vanligt i normalpopulationen och även om endast en liten andel exponerade kommer att utveckla posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) är det ett av de vanligaste psykiatriska syndromen i världen. Vården missar tyvärr en stor del av patienterna med PTSD och grunden för en lyckad behandling är en väl genomförd bedömning. Förstahandsval enligt svenska riktlinjer vid behandling av PTSD är traumafokuserad KBT innehållande exponering.

Kursens mål

Efter kursen förväntas deltagaren:

 • Kunna redogöra för psykologiska, biologiska, sociala och genetiska riskindikatorer för utvecklande av PTSD.
 • Kunna redogöra för och kritiskt värdera de vanliga psykologiska och biologiska förklaringsmodellerna för uppkomst och vidmakthållande av PTSD.
 • Kunna redogöra för de vanligaste förändringar som ses i hjärnan och kroppens stressystem efter utveckling av PTSD.
 • Kunna redogöra för hur Prolonged Exposure (PE) kan genomföras med högt symtombelastade patienter med samsjukligheter såsom missbruk och personlighetssyndrom.
 • Kunna redogöra för hur en behandling med PE kan genomföras med hjälp av tolk.
 • Ha ingående kunskap om känslobearbetningsteorin bakom utvecklingen av PTSD.
 • Kunna diagnosticera PTSD med hjälp av standardiserad intervju (CAPS-5) och göra differentialdiagnostiska överväganden.
 • Kunna genomföra en riktad psykologisk behandling vid PTSD med hjälp av PE.
 • Kunna kritiskt redogöra för det empiriska stödet för psykologiska och farmakologiska behandlingar av PTSD.
 • Ha ingående kunskap om vilka screeninginstrument och strukturerade diagnostiska intervjuer som bör användas i den kliniska bedömningen av PTSD.
 • Kunna beakta etiska och komplicerande faktorer vid behandling av PTSD.
 • Ha ett meta-perspektiv på den egna psykiska hälsan och förhållningssätt i förhållande till exponering för många traumaberättelser.

Kursansvarig

Maria Bragesjö, Med Dr, leg psykolog, specialist i klinisk psykologi, leg. psykoterapeut, trainer i Prolonged Exposure, doktorand vid avdelningen för psykologi (CNS), Karolinska Institutet (KI).

Maria Bragesjö har en lång och gedigen bakgrund av att behandla patienter med PTSD, framförallt med högt symtombelastade patienter och av att handleda och undervisa i Prolonged Exposure, en form av traumafokuserad KBT som enligt Socialstyrelsens riktlinjer är förstahandsval vid behandling av PTSD. Maria är också doktorand vid Karolinska institutet och forskar på preventiva insatser för att förebygga PTSD.

Under kursen kommer även externa föreläsare att medverka.

Ur kursinnehållet

Kursen syftar till att ge en helhetsbild av posttraumatiskt stressyndrom med avseende på diagnosticering, biologiska och psykologiska förklaringsmodeller för uppkomst och vidmakthållande samt behandling av syndromet, även med hjälp av tolk. Behandlingsdelen kommer att omfatta en fördjupning i Prolonged Exposure.

Metoden har utvecklats av professor Edna Foa och utvärderats med mycket gott resultat i många olika länder och i olika typer av traumapopulationer.

Efter avslutad godkänd kurs kvalificerar sig deltagaren för att gå vidare och genom handledning bli certifierad behandlare i PE.

 

Kursplan

Kursplan för Behandling av posttraumatiskt stressyndrom.

Kursupplägg

Kursen bedrivs i form av föreläsningar, gruppövningar med instuderingsfrågor samt egna studier mellan kursdagarna.

Behörighet

Legitimerade psykologer med grundläggande psykoterapiutbildning i kognitiv beteendeterapi.

Övrigt

Kursen är ackrediterad som en fördjupningskurs inom inriktningen psykologisk behandling/psykoterapi hos Sveriges Psykologförbund. Kursen kan också tjäna som specialistkurs för andra inriktningar som breddkurs.

Datum

21-22 september, 19-20 oktober, 23-24 november och 14-15 december 2023.

Plats

Kursen kommer ske i Karolinska Institutets lokaler i Solna. Mer information kommer att komma i samband med kallelsen.

Pris

19 500 kr exkl. moms. Kursen faktureras i samband med kursstart.

Mer information

Vid frågor om kursens innehåll:
Maria Bragesjö, kursledare
Karolinska Institutet, Institutionen för klinisk neurovetenskap, avdelningen för psykologi
E-post: maria.bragesjo@ki.se

Vid administrativa frågor:
Kristoffer Mörtsjö, projektsamordnare
Karolinska Institutet Uppdragsutbildning
E-post: kristoffer.mortsjo@ki.se

Anmälan

Karolinska Institutet förbehåller sig rätten att ställa in kursomgång vid för få sökande.

Anmälan är bindande. Vid avbokning senare än sex (6) veckor innan utbildningens start debiteras 50 procent av kurskostnaden och vid avbokning senare än tre (3) veckor innan utbildningens start debiteras hela kurskostnaden. För fullständiga villkor se våra allmänna avtalsvillkor.

Kort om kursen

När: -
Pris: 19 500 kr
Sista anmälningsdagen:
Poäng: 7.5 hp