Facade Aula Medica

Händelseanalys, HT23

Kursen vänder sig till personal inom vården som ska leda eller delta i händelseanalyser.

Varför ska jag gå kursen?

Patientsäkerhetslagen ställer tydliga krav på att händelseutredningar ska genomföras. För att kunna dra lärdom av och vidta förbättringsåtgärder utifrån inträffade tillbud och negativa händelser inom vård och omsorg krävs att verksamheterna har kompetent personal som kan utreda orsakerna till händelsen.

Kursen tar hänsyn till den senaste versionen av handboken ”Utredning av allvarliga vårdskador. Vägledning vid utredning och handbok för metoden händelseanalys” från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Kursens mål och innehåll

När en händelse inträffat som medfört att en patient kommit till skada eller kunde ha skadats allvarligt bör en händelseutredning genomföras. Denna kurs ger kunskaper och färdigheter för att förstå betydelsen av händelseanalys i patientsäkerhetsarbete samt hur en händelseanalys kan genomföras.

Kursplan

Se kursplanen för Händelseanalys 3 hp

Kunskap och förståelse

Kursdeltagaren kommer kunna redogöra för:

 • Vårdgivarens ansvar att bedriva ett systematiskt patientsäkerhetsarbete
 • Vårdgivarens ansvar för att utreda händelser som har lett till vårdskada
 • Ansvarsfördelning och olika roller i ett analysteam
 • Betydelsen av de olika delarna i en händelseanalys

Färdigheter

 • Kursdeltagaren kommer självständigt kunna:
 • initiera och planera arbetet för en händelseanalys
 • inhämta och sammanställa relevant information kring en vårdhändelse
 • identifiera händelsekedjan som lett till en vårdsskada
  tillsammans med ett analysteam analysera bakomliggande orsaker till en händelse
 • motivera och föreslå förbättringsförslag och hur dessa ska förankras och följas upp i verksamheten

Kursupplägg

Kursen börjar med en inledande seminariedag då teori om metodiken varvas med praktiska övningar. Mellan kursträffarna sker självstudier på distans.

Kursdeltagarna får till uppgift att genomföra en händelseanalys utifrån sin egen verksamhet under handledning. Vid den andra seminariedagen presenteras deltagarnas genomförda händelseanalyser inför resten av kursdeltagarna.

Diskussion och reflektion av kursdeltagarnas genomförda arbeten ger möjlighet att lära av varandra och att få en djupare insikt i metodiken.

Undervisningen är obligatorisk och det krävs närvaro på båda kursträffarna samt godkänt redovisat arbete för att få högskolepoäng.

Ansvarig institution och examinator

Sari Ponzer, professor, överläkare
Karolinska Institutet, Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset.

Behörighet

Inga förkunskaper krävs.

Sagt av tidigare kursdeltagare

”Två fantastiska och givande dagar.”

”Teori blandades med praktisk övning och diskussioner.”

”Diskussionerna var väldigt givande och gav en bättre förståelse för processen.”

Datum

Kursdagar är 15 september samt 20 oktober 2023.

Plats

Karolinska Institutet, Stockholm.

Pris

9 000 kr exkl. moms.

Mer information

Vid frågor om kursinnehåll och genomförande:
Anna Lundin, kursledare, patientsäkerhetsstrateg, kvalitet och patientsäkerhet, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
E-post: anna.lundin@regionstockholm.se

Vid frågor om anmälan:
Ulla Finati projektkoordinator, Karolinska Institutet Uppdragsutbildning
E-post: ulla.finati@ki.se
Tel: 08-524 838 91

Anmälan

Karolinska Institutet förbehåller sig rätten att ställa in kursomgång vid för få sökande.

Anmälan är bindande. Vid avbokning senare än sex (6) veckor innan utbildningens start debiteras 50 procent av kurskostnaden och vid avbokning senare än tre (3) veckor innan utbildningens start debiteras hela kurskostnaden. För fullständiga villkor se våra allmänna avtalsvillkor.

Kort om kursen

När: -
Pris: 9 000 kr
Sista anmälningsdagen:
Poäng: 3 hp