Photo: iStock

KBT-baserad behandling av alkoholproblem med fokus kontrollerat drickande HT23

De flesta som söker vård för alkoholberoende vill försöka dricka kontrollerat snarare än att avstå alkohol helt. Ett stort antal studier visar att många av dessa kan uppnå ett kontrollerat drickande. Att erbjuda behandling med inriktningen kontrollerat drickande kan bredda behandlingsutbudet, och kan även bidra till att fler söker behandling för att förändra sina alkoholvanor. Kursen kommer att ges digitalt på distans.

Sagt om kursen

Om kursen

Kursen ger teoretisk och praktisk kunskap i en manualbaserad KBT (kognitiv beteendeterapi) - behandling med syfte att stödja människor som dricker för mycket att minska sin konsumtion. Kursen bygger på den metod som beskrivs i boken ”Åter till kontrollerat drickande – en handbok för kliniker” (Studentlitteratur).

Syftet med kursen är att du ska tillgodogöra dig kunskap och färdigheter att kunna genomföra bedömning samt behandling enligt en manualbaserad behandlingsmetod med målsättningen kontrollerat drickande. Målet är att du självständigt ska kunna genomföra bedömning och behandling i slutet av kursen.

Kursledare

”Att söka vård för sina alkoholproblem är ett stort steg för många. Genom att erbjuda behandling med målsättningen kontrollerat drickande kan vi inom vården sänka tröskeln för att söka vård, och nå fler med behandling. I förlängningen kan vi genom detta minska mycket lidande och ohälsa som är kopplat till alkohol.”
Sara Wallhed Finn, leg psykolog, kursledare

Kursmål

Efter godkänd kurs kommer du kunna:

  • Redogöra för hur en behandling med KBT- behandling med fokus på kontrollerat drickande genomförs.
  • Redogöra för vilka individer metoden kan vara lämplig för, samt kontraindikatorer till denna typ av behandling.
  • Självständigt genomföra kartläggning (fokus på tolkning av och återkoppling på kartläggningsresultaten) inför en KBT-behandling med fokus på kontrollerat drickande.

Se kursplan.

Ur kursinnehållet

  • Grundläggande begrepp inom inlärningsteori
  • Grundläggande teori till KBT behandling
  • Specifik teori relaterad till behandling med BSCT och kunskap om hur behandlingsmanualen tillämpas i kliniskt arbete.

Se en kort film där kursledarna berättar mer om vinsten med att gå kursen.

Målgrupp

Personal inom hälso- och sjukvården samt socialtjänsten, yrkesverksamma inom exempelvis primärvård, företagshälsovård eller specialiserad beroendevård.

Kursupplägg

Kursen ges digitalt på distans. Du kan därmed genomföra hela kursen från din hemort. Kursledarna är vana föreläsare och har god erfarenhet av att utbilda på distans. Webbföreläsningar varvas med interaktiva övningar och gruppdiskussioner online via videokommunikationstjänsten Zoom.

Kursdagarna omfattar teori och praktik där deltagarna aktivt övar på de moment som ingår i metoden. Mellan kursdagarna förväntas deltagarna använda metoden kliniskt. Obligatorisk närvaro gäller vid kursdagarna.

Tid och plats

Datum: 9-10 oktober och 21 november, 2023.

Plats: Interaktiva distansstudier via lärplattformen Canvas samt videokommunikationstjänsten Zoom.

Pris

10 500 SEK (exkl. moms) inklusive kurslitteratur.

Citat från tidigare deltagare

”Kursen har en stark förankring i aktuell forskning som förmedlas på ett lättillgängligt sätt.”

"Toppenbra lärare! Så kunniga och uppmuntrande.”

”En mycket bra kurs. Detta tänk behövs då det kan nå fler klienter och patienter och därmed bidra till minskat lidande och ökad livskvalitet vilket är målet hos oss professionella oavsett verksamhet.”

Utbildningen fick ett medelvärde på 4,7 av 5 i senaste kursutvärderingen, när deltagarna svarade på frågan ”Hur bedömer du utbildningen som helhet”.

Kursledning

Sara Wallhed Finn, leg psykolog, med.dr.
Arbetar kliniskt vid Beroendecentrum Stockholm samt forskar på Karolinska Institutet på hinder till att söka behandling för alkoholberoende, vårdpreferenser samt behandlingsmetoder för alkoholberoende inom primärvården.

Anders Hammarberg, med dr., beteendevetare, leg psykoterapeut.
Arbetar kliniskt vid Beroendecentrum Stockholm. Forskar kring psykologiska behandlingar för alkoholberoende samt stödprogram för anhöriga till personer med alkohol- och drogproblem.

Mer information

Vid frågor om kursens innehåll:
Anders Hammarberg, kursledare och kursansvarig
E-post: Anders.hammarberg@ki.se

Sara Wallhed Finn, kursledare
E-post: sara.wallhed-finn@ki.se

Vid frågor kring anmälan:
Nadja Saltell, projektkoordinator
Karolinska Institutet Uppdragsutbildning
E-post: nadja.saltell@ki.se

Vid praktiska frågor:
Anja Sedman, utbildningsadministratör
Centrum för psykiatriforskning, Fortbildningen
E-post: anja.sedman@ki.se

Anmälan

Karolinska Institutet förbehåller sig rätten att ställa in kursomgång vid för få sökande.

Anmälan är bindande. Vid avbokning senare än sex (6) veckor innan utbildningens start debiteras 50 procent av kurskostnaden och vid avbokning senare än tre (3) veckor innan utbildningens start debiteras hela kurskostnaden. För fullständiga villkor se våra allmänna avtalsvillkor.

Kort om kursen

När: -
Pris: 10 500 kr
Sista anmälningsdagen:
Poäng: 5 hp

Studieform: Distans