Closeup of sad and tired young woman at a cafe leaning her head on clasped hands

Kognitiv beteendeterapi vid trauma HT24

Detta är en utbildning i kognitiv beteendeterapi med fokus på Prolonged Exposure för posttraumatiskt stressyndrom. Den vänder sig till dig som är psykolog, socionom, läkare, psykoterapeut eller sjuksköterska samt har basutbildning i kognitiv beteendeterapi och arbetar med traumadrabbade patienter. 

Bakgrund

Kursen har startats för att öka tillgången på evidensbaserad psykologisk behandling för personer med posttraumatiskt stressyndrom (PTSD). Posttraumatisk stress är ett vanligt besvär i Sverige bland personer som upplevt trauma. I denna grupp uppskattas 20–30 % utveckla sådan grad av besvär att det kan diagnostiseras som posttraumatiskt stressyndrom. Särskilt drabbade är personer som drabbats av våld, övergrepp, krig och terror. Patientgrupper i behov av hjälp förväntas öka globalt p.g.a. krig och klimatförändringar.

Kursen ger en introduktion i hur trauma kan utvecklas till posttraumatiskt stressyndrom samt en översikt av olika evidensbaserade psykologiska behandlingar. Fokus för kursen är metoden Prolonged Exposure (PE) som har stark vetenskaplig evidens. PE har utvecklats av Edna Foa som är professor i klinisk psykologi vid universitet i Pennsylvania och som har arbetat och forskat kring posttraumatiskt stressyndrom för olika patientgrupper.

Kursupplägg

Kursen inleds med en heldag med diagnostisering av posttraumatiskt stressyndrom med övningar på CAPS 5 av evidensbaserade metoder och forskning relaterad till posttraumatiskt stressyndrom. Fyra heldagar kommer användas för att gå igenom metoden PE. Därefter följer ytterligare fyra heldagar med olika teman såsom Narrative Exposure Therapy, transkulturella och globala aspekter av kognitiv beteendeterapi för posttraumatiskt stressyndrom och egenvård för terapeuter.

Kursen avslutas med hemtentamen och muntlig examination utifrån en fallbeskrivning samt planering för implementering av traumafokuserad kognitiv beteendeterapi för posttraumatiskt stressyndrom på den egna arbetsplatsen.

Syfte och mål

Det övergripande målet med kursen är att presentera grundläggande kunskaper om evidensbaserade metoder för bemötande och behandling vid trauma och posttraumatiskt stressyndrom. Specifikt är målet att visa deltagarna hur de kan tillämpa PE och genom rollspel träna sina färdigheter i metoden. Ett ytterligare mål är att presentera svårigheter som kan uppstå vid behandling av patienter med posttraumatiskt stressyndrom och grupper med särskilda behov samt hur dessa svårigheter kan hanteras.

Målgrupp

Deltagare med avlagd psykologexamen, socionomexamen, läkarexamen, psykoterapeutexamen eller sjuksköterskeexamen som har basutbildning i kognitiv beteendeterapi och arbetar med patientgruppen.

Pris

Kursen är kostnadsfri för anställda inom psykiatri SLSO, av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen upphandlade enheter inom psykiatri (Stockholm) samt anställda inom psykiatrin i Region Gotland.

I mån av plats är kursen även kostnadsfri för anställda inom verksamhetsområde Primärvård. Det avser anställda inom primärvård SLSO, av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen upphandlade enheter inom primärvård (Stockholm) samt anställda inom primärvården Region Gotland.

Övriga sökanden som inte tillhör någon av medarbetargrupperna enligt ovan kan, i mån av plats, beredas plats på kursen, då utgår en kostnad på 20 000 SEK, exklusive moms per deltagare. Vänligen notera att dessa platser fördelas i turordning som anmälan registrerats.

Om du är osäker på om du tillhör den grupp som kan gå kursen kostnadsfritt så är du välkommen att kontakta Nikolaj Jacobsen på Karolinska Institutet Uppdragsutbildning: E-post: nikolaj.jacobsen@ki.se

Kurslitteratur ingår inte i priset utan bekostas av deltagaren själv.  

Litteratur

Foa, Edna B.; Hembree, Elizabeth A.; Rothbaum, Barbara Olasov Rothbaum, Sheila A.M: Rauch, Kristoffer Petterson. Prolonged exposure terapeutmanual 2021: Emotionell bearbetning vid ptsd eller den gamla upplagan. Edna B. Foa, Elizabeth A. Hembree, Barbara Olasov Rothbaum (2013). Emotionell bearbetning vid PTSD: terapeutmanual vid traumafokuserad KBT.

Möller N., Petrini I., Gustavsson (2017). Krig, tortyr och flykt: vad gör det med människan och hur vi kan hjälpa av. Natur & Kultur.

Kursplan

Kursplan till Kognitiv beteendeterapi vid trauma, 7,5 hp.

Ansvarig institution

Kursen ges av Kompetenscentrum för psykoterapi som är en del av Centrum för psykiatriforskning. Centrum för psykiatriforskning är en samverkansorganisation med två huvudmän, Karolinska Institutet (Institutionen för Klinisk Neurovetenskap) och Stockholms läns sjukvårdsområde.

Datum

De lärarledda obligatoriska undervisningsdagarna (heldagar) sker huvudsakligen på måndagar men två tisdagar ingår.

Kursdatumen under 2024 är:

9/9
23/9
7-8/10
14-15/10
21/10
4/11
18/11
25/11
2/12

Plats

Undervisningen sker huvudsakligen i Centrum för psykiatriforsknings lokaler på Norra Stationsgatan 69, 113 64 Stockholm. 

Mer information

Vid frågor om kursens innehåll:

Shervin Shahnavaz, kursansvarig

Karolinska Institutet, Kompetenscentrum för psykoterapi

E-post: shervin.shahnavaz@ki.se

Vid administrativa frågor:

Lina Collsiöö, kursadministratör

Karolinska Institutet, Kompetenscentrum för psykoterapi

E-post: lina.collsioo@ki.se

Anmälan

Vänligen notera att platserna fördelas i turordning som anmälan registrerats. SLSO-personal från Psykiatrin har förtur. Därefter har SLSO-personal från Primärvården förtur gentemot gentemot deltagare utanför Region Stockholm.

Anmälan är bindande. Vid avbokning senare än sex (6) veckor innan utbildningens start debiteras 50 procent av kurskostnaden och vid avbokning senare än tre (3) veckor innan utbildningens start debiteras hela kurskostnaden. För fullständiga villkor se våra allmänna avtalsvillkor. 

Kort om kursen

När: -
Pris: 20 000 kr
Sista anmälningsdagen:
Poäng: 7.5 hp

Kursen är kostnadsfri för anställda inom verksamhetsområde Psykiatri och i mån av plats för anställda inom verksamhetsområde Primärvård inom SLSO och Region Gotland.