Ledarskap och medarbetarskap, grupp och team, VT 2023

 

Detta är den första av fyra delmoment i den uppskattade och mycket efterfrågade utbildningen Ledarskap och organisationsutveckling 1, 30 hp. Den har under många år utvecklats utifrån deltagarnas förväntningar och utvärderingar till att bli den utbildning som bäst möter behovet hos nuvarande och framtida chefer och ledare inom hälso-och sjukvård, tandvård, socialtjänst eller annan människovårdande verksamhet. Utbildningen ger en mycket slagkraftig kompetensutveckling för deltagaren inom områdena ledarskap och organisationsutveckling.

Kursens mål

Efter genomgången kurs ska kursdeltagaren kunna:

  • Visa förståelse för ledarskap, medarbetarskap och grupputveckling utifrån ämnesområdets vetenskapliga grund
  • Visa förståelse för kommunikationens och retorikens betydelse i ledarskap
  • Analysera kopplingen mellan den egna personen, yrkesrollen, och den egna organisationens syfte och resurser
  • Tillämpa olika kommunikativa angreppssätt på ett relevant sätt
  • Kritiskt granska teorier och kunskaper om ledarskap, kommunikation och teamprocesser med relevans för den egna organisationen
  • Kritiskt granska förhållningssätt och aspekter som maktrelationer inom ledarskap, grupper och organisation

Kursplan

Kursplanen för Ledarskap och medarbetarskap, grupp och team.

Tid och plats

Vårterminen 2023, vecka 4, 8 och 13.

De fysiska kurstillfällena hålls vid Karolinska Institutet Campus Solna.

Kursupplägg

Detta är den första av fyra delmoment i den uppskattade och mycket efterfrågade utbildningen Ledarskap och organisationsutveckling 1, 30 hp. Delmomenten rekommenderas att läsas i turordning då kunskapen byggs upp och fördjupas progressivt. Delmomenten kan läsas tillsammans, sammanhängande på halvfart under 1 år, eller ett delmoment i taget.

Arbetsformerna består av föreläsningar, seminarier (t ex litteratur- och reflektionsseminarier), workshops, fältstudier, gruppövningar, individuella uppgifter, samt tillämpningsgrupper där teori integreras med praktik. Det pedagogiska upplägget bygger på att genomgående och systematiskt under kursen koppla sammanbetydelsen av praktisk handling, teoretisk kunskap och reflektion. Utbildningen bedrivs på halvfart. Arbete under kursen bedrivs både under kursveckorna samt självständigt mellan kursveckorna. Kursen använder Canvas som en gemensam digital lärplattform.

Syftet är att deltagarna genom utbildningen ska utveckla sina kunskaper inom bland annat ledarskap, medarbetarskap och grupputveckling samt kommunikation och retorikens roll i ledarskap. Deltagarna kommer även att analysera relationen mellan den egna personen, yrkesrollen, den egna organisationens syfte och resurser.

Med utgångspunkt i den egna organisationen kommer teorier och kunskaper om ledarskap, kommunikation och teamprocesser att granskas och etiska aspekter och maktrelationer inom ledarskap att diskuteras.

Behörighet

Minst 180 hp inom vilka det ska ingå en kandidat- eller yrkesexamen inom hälso- och sjukvård, social omsorg eller annat människovårdande ämnesområde och minst 2 års yrkeserfarenhet i ledande befattning inom nämnda verksamhetsområden.

Pris

27 000 SEK exkl moms.

Anmälan

Tilldelning av platser beror på antal sökande till helårsutbildningen Ledarskap och organisationsutveckling på 30 hp. Sökade till helårsutbildningen har förtur gentemot sökande till delkurserna. 

Mer information

Vid frågor kontakta:
Susanna Sjunneryd, projekkoordinator
Karolinska Institutet Uppdragsutbildning
E-post: susanna.sjunneryd@ki.se

Tel: 08-524 864 32

 Anmälan

Karolinska Institutet förbehåller sig rätten att ställa in kursomgång vid för få sökande.

Anmälan är bindande. Vid avbokning senare än sex (6) veckor innan utbildningens start debiteras 50 procent av kurskostnaden och vid avbokning senare än tre (3) veckor innan utbildningens start debiteras hela kurskostnaden. För fullständiga villkor se våra allmänna avtalsvillkor.

Kort om kursen

När: -
Pris: 27 000 kr
Poäng: 7.5 hp
Antal kursdagar: 8

Om uppdragsutbildning