Ledarskap och organisationsutveckling 1 VT23-HT23

Denna populära utbildning har utvecklats under många år utifrån deltagarnas förväntningar och utvärderingar till att bli den kurs som bäst möter behovet hos nuvarande och framtida chefer och ledare, i linje eller stab, inom hälso och sjukvård, tandvård, socialtjänst eller annan människovårdande verksamhet.

Hittills har närmare 3000 deltagare gått denna utbildning som genomgående fått mycket höga betyg i utvärderingar.

Utbildningens syfte

Att utifrån grundläggande teori och ett vetenskapligt förhållningssätt stödja dig som deltagare i att

  • Fördjupa din förståelse för relationen mellan att vara i person och i roll i relation till arbetsgruppens mål och organisationens övergripande syfte.
  • Utveckla din kompetens och identitet som chef/ledare.
  • Visa förståelse för organisationers uppbyggnad utifrån teoribildning inom ämnesområdet.
  • Använda ett kritiskt och reflekterande förhållningssätt i frågor om evidens inom hälso och sjukvård för att kunna leda på vetenskaplig grund.

Ledarskap behandlas utifrån ett utvecklings- och förändringsperspektiv genom upplevelse och reflektionsbaserat lärande. Genom hela utbildningen kommer utveckling av kommunikationsfärdigheter, genusperspektiv och självmedkänsla återkomma.

Därför ska du gå utbildningen

Utbildningen ökar din förmåga att utöva ledarskap på ett mer professionellt sätt genom att du utvecklar din förståelse för hur du kan använda dina personliga styrkor i din ledarroll/chefsuppdrag i förhållande till organisationens mål och syfte.

Du ges möjlighet att reflektera över ditt eget ledarbeteende och personliga ledarskap i relation till arbetsgrupper, den organisation du arbetar i, samt den kontext som din organisation befinner sig i.

Du får ökad kunskap om ämnet ledarskap och organisationsutveckling baserat på ämnesområdets vetenskapliga grund.

Ansvarig institution

Karolinska Institutet, Institutionen för Lärande, Informatik, Management och Etik (LIME), Medical Management Centre (MMC).

Examinator

Mia von Knorring. Med Dr, leg psykolog, forskare i Medical Management vid Institutionen för Lärande Informatik, Management och Etik (LIME), Karolinska Institutet.

Kursansvarig

Lisa Smeds Alenius. Med Dr, leg SSK, forskare i Medical Management Center, forskare vid Medical Management vid Institutionen för Lärande Informatik, Management och Etik (LIME), Karolinska Institutet.

Utbildningen består av följande fyra delmoment

Dessa fyra delmoment går även att läsas var för sig, dock rekommenderas starkt att de läses i turordning. Se separat ansökan.

Utbildningens upplägg

Utbildningen, som omfattar 30 hp, bedrivs på halvfart under ett år, totalt fördelad över 10 kursveckor på campus och egna studier däremellan. Under kursveckorna varieras läraktiviteter som tex litteraturseminarier, föreläsningar, workshops/seminarier, individuella- och gruppredovisningar, handledning i grupp och gruppdynamiska övningar. Varje kursvecka avslutas med reflekterande över det egna lärandet.

Det pedagogiska kursupplägget bygger på att genomgående och systematiskt under kursen koppla samman betydelsen av personlig erfarenhet, reflektion, teoretisk kunskap och praktisk handling. Härigenom kommer du som deltagare att utveckla ditt personliga ledarskap i relation till det ledar- eller chefsuppdrag du har, eller planerar att inneha, inom din organisation.

Examination

Examination sker både löpande under utbildningen samt i form av individuella fältstudier eller analysuppgifter som redovisas muntligt och skriftligt i de olika delmomenten.

Pris

98 000 SEK exkl. moms

Tid och plats

Nästa utbildningsomgång är planerad till vårterminen 2023 med start den 23e januari. Kursveckorna under 2023 är:

  • Del 1, Ledarskap och medarbetarskap, grupp och team: v4, v8, v13
  • Del 2, Att leda i en organisatorisk kontext: v13, v19, v24
  • Del 3, Ledarskap och personlig utveckling: v34, v38, v42
  • Del 4, Att leda förändring: v42, v46, v50

Plats: Karolinska Institutet Campus Solna. Föreläsningssal meddelas vid kursstart.

Förkunskaper

Minst 180 hp inom vilka det ska ingå en kandidat- eller yrkesexamen inom hälso- och sjukvård, tandvård eller social omsorg. Minst 2 års yrkeserfarenhet inom nämnda verksamhetsområden (styrks med tjänstgöringsintyg).

Alternativt examen om minst 180 hp samt minst 2 års yrkeserfarenhet med arbetsledande uppgifter inom hälso- och sjukvård, tandvård eller social omsorg (styrks med tjänstgöringsintyg).

Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Läs vidare till en magister i medical management

Efter avklarade studier i Ledarskap och organisationsutveckling 1 finns möjlighet att läsa vidare på vår uppdragsutbildning Ledarskap och organisationsutveckling 2, 30 hp som leder till en magisterexamen i medical management.

Omdömen från tidigare deltagare

"Fantastiskt bra utbildning!”

”Jättebra kursledare! En mycket bra kurs med bra upplägg. Lagom stor grupp. Jag har verkligen utvecklats, både personligt och i mitt ledarskap. Bra med tid för reflektion. Bra uppdelning och att vi har varit i lite olika gruppkonstellationer så att man lär känna alla.”

”En mycket rolig och givande kurs. Bra att få diskutera mycket med kollegor.”

”Denna kurs blev en enorm tillgång för mig i min arbetssituation.”

”Jag kan varmt rekommendera utbildningen.”

”Jag känner att jag har utvecklats oerhört mycket som ledare under det senaste året och kunnat förstå min roll bättre i organisation och förstår vad jag behöver göra för att utveckla mig vidare som ledare.”

”Varmt tack för alla 30 hp som jag kommer att ta med mig vidare ut i livet och arbetslivet!”

Kontakt och anmälan

Vid frågor om kursinnehåll och upplägg:
Lisa Smeds Alenius, Med Dr på Medical Management Center, leg. sjuksköterska, Kursansvarig.
E-post: lisa.smeds@ki.se

Vid administrativa frågor:
Susanna Sjunneryd, Karolinska Institutet Uppdragsutbildning
E-post: susanna.sjunneryd@ki.se
Tel: 08-524 864 32

Anmälan

Karolinska Institutet förbehåller sig rätten att ställa in kursomgång vid för få sökande.

Anmälan är bindande. Vid avbokning senare än sex (6) veckor innan utbildningens start debiteras 50 procent av kurskostnaden och vid avbokning senare än tre (3) veckor innan utbildningens start debiteras hela kurskostnaden. För fullständiga villkor se våra allmänna avtalsvillkor.

Kort om kursen

När: -
Pris: 98 000 kr
Sista anmälningsdagen:
Poäng: 30 hp

Om uppdragsutbildning