Ungdomar Foto: Unsplash.com Foto: Unsplash.com

Lyssna på unga: bemötande och tillitsskapande metoder för dig som arbetar med ungdomar

Som vuxen och yrkesprofessionell kan det vara svårt att nå fram till ungdomar. Ofta upplevs arbetssätten inte som relevanta och utan förståelse för de unga. I arbete med ungas välmående är det extra viktigt att vinna deras tillit. Lyssna på unga kursen har fokus på främjande och förebyggande arbete och ger dig redskap i tillitsskapande metoder, konflikthantering och hur du kan föra svåra samtal med unga.  

Mål och syfte 

Kursen är till för dig som arbetar med unga mellan 13–20 år som önskar utveckla din verksamhets ändamålsenlighet och förbättra ungas psykosociala miljö genom att lyssna på unga och uppmärksamma deras förmågor och styrkor.

Efter kursen kommer du i ditt dagliga arbete möta ungdomar med ökat självförtroende och med en rad nya verktyg som hjälper dig att nå fram till och hantera unga som inte mår bra eller är i affekt.  

Lyssna på unga kursen är upplevelsebaserad och syftar till att hjälpa yrkesgrupper som arbetar med ungdomar att stötta de i deras välmående och psykiska hälsa genom förtroendeskapande.  

Kursen är praktiskt inriktad och ger dig verktyg relaterade till medbestämmande, delaktighet och att lyssna på unga. Dessa strategier kommer att bättre rusta dig för att nå fram till unga vilket i sin tur leder till att din verksamhet lättare kan uppnå sina mål. 

Bakgrunden till kursen

Utbildningen utgår ifrån den evidensbaserade Youth Aware of Mental health (YAM) metoden, skapad av en av kursledarna, som påvisat att rättfram dialog och att lyfta fram ungdomars röster och åsikter leder till förbättrad psykisk hälsa.  

Under 2015–2023 har över 700 personer inom regioner och kommuner i Sverige, och strax under 700 personer internationellt, utbildats till instruktörer i YAM-metoden. Runt 150,000 ungdomar världen över har genomgått YAM. Utvärderingar visar att instruktörsutbildningen har hjälpt kursdeltagarna vad gäller samtal med ungdomar och en stor majoritet rekommenderar kursen till kollegor. 

Lyssna på unga kursen är ett svar på efterfrågan som uppkommit på YAM utbildningar, då många som utbildats önskat en kurs som bygger på YAM:s metod att bemöta unga neutralt med fokus på deras förutsättningar och behov, men som riktar sig mot en bredare målgrupp. 

Vad är vinsten med att gå kursen? 

 • Du kommer att lära dig att uppmärksamma ungas förmågor och styrkor samt arbeta tillitsskapande för att motivera unga till aktivt deltagande och förändring.  
 • Du kommer att lära dig att föra svåra samtal med unga och arbeta praktiskt med konflikthantering.  
 • Du kommer att få verktyg för att kunna behålla lugnet vid stressiga situationer genom lågaffektivt bemötande, exempelvis vid konflikt i grupp.  
 • Du kommer att lämna kursen med ökat självförtroende att möta unga i affekt eller unga som mår psykiskt dåligt. 

Ur kursinnehållet 

Kursen baserar sig till stor del på erfarenhets- och känslomässig inlärning.  Genom rollspel, gruppövningar och reflektion i grupp, kommer du under kursen att: 

 • Experimentera i att kreativt expandera din repertoar med fokus på bemötande och samtalsteknik.  
 • Arbeta med att förstå och hantera konflikter och fördjupa dig i lågaffektivt bemötande.  
 • Utveckla din kommunikationsförmåga.  
 • Lyfta fram olika perspektiv i grupper.  
 • Öva på att ställa öppna frågor.  
 • Lära dig om aktivt lyssnande. 
 • Arbeta praktiskt med normkritisk pedagogik, exempelvis genom att analysera hur identiteter, inklusive den egna identiteten/yrkespositionen, kan påverka de unga en arbetar med. 
 • Begrunda gruppdynamik och undersöka hur individuella samtal kan skilja sig mot samtal i grupp.  
 • Fördjupa dig i utmaningen av att arbeta balanserat med juridiska kontexter, gällande exempelvis rapportering och orosanmälan.   

Kursupplägg 

Kursen pågår under fyra veckors tid med två heldagar på Karolinska Institutet och två distansträffar.  
 
Kursen är upplevelsebaserad och varvar teori och praktik. Mellan kurstillfällena kommer deltagarna få i uppgift att använda sig av nyinlärda verktyg på sina arbetsplatser för att sedan återkomma till nästa kurstillfälle för att analysera, bygga på och lära sig av andra kursdeltagares färdigheter.   

Målgrupp 

Yrkesgrupper som arbetar med ungdomar mellan 13–20 år inom offentlig och privat sektor – exempelvis lärare, elevhälsopersonal, fritidsledare, fältassistenter, socialsekreterare, socialpedagoger, behandlingsassistenter, kriminalvårdare, SiS-personal och behandlingspersonal.

Kursledare

Camilla Wasserman, senior forskningsspecialist, Nationellt centrum för suicidforskning och prevention (NASP), Karolinska Institutet.

Camilla arbetar med främjandet av psykisk hälsa bland unga och är en av skaparna till YAM-metoden. I YAM och andra åtaganden arbetar hon med att lyfta upp ungas röster och erfarenheter. Camilla har de senaste 15 åren arbetat med att utbilda vuxna i ungas psykiska hälsa från ungas perspektiv, med hjälp av bemötandetekniker och normkritisk pedagogik. Hon arbetar för närvarande på ett forskningsprojekt om ungas fritid och välmående.

Niklas Andersson, Nationellt centrum för suicidforskning och prevention (NASP), Karolinska Institutet.

Niklas har många års erfarenhet av arbete med unga samt att utbilda vuxna i deras arbete med unga, inom olika verksamheter som skola, fritidsverksamhet och civilsamhälle. Han har också arbetat på strategisk nivå mot skolor, kommuner och regioner i frågor kopplat till värdegrund och psykisk hälsa. För tillfället samordnar Niklas implementeringen av YAM i Region Stockholm samt ansvarar för utbildningsfrågor i den nationella och globala implementeringen av YAM.

Datum och plats

Datum 2024

3 oktober: kl. 13–16: distansträff

10 oktober: kl. 10–17: heldag på KI

17 oktober: kl 13–16: distansträff

24 oktober kl. 10–17: heldag på KI

Plats

Digitalt på distans och på Karolinska Institutet. 

Pris 

14 900 kr exklusive moms.

Mer information

För administrativa frågor, kontakta

Nadja Saltell, projektsamordnare

E-post: nadja.saltell@ki.se

För frågor om kursens innehåll, kontakta

Camilla Wasserman, kursledare

E-post: camilla.wasserman@ki.se

Anmälan

Antagning görs i turordning efter anmälan. I mån av plats kan senare anmälning accepteras. Karolinska Institutet förbehåller sig rätten att ställa in kursomgång vid för få sökande.

Anmälan är bindande. Vid avbokning senare än sex (6) veckor innan utbildningens start debiteras 50 procent av kurskostnaden och vid avbokning senare än tre (3) veckor innan utbildningens start debiteras hela kurskostnaden. För fullständiga villkor se våra allmänna avtalsvillkor.

Kort om kursen

När: -
Pris: 14 900 kr
Sista anmälningsdagen:

Studieform: Två digitala träffar och två fysiska kursträffar på Karolinska Institutet