Medicinsk lymfterapi, HT23

Efter denna utbildning blir du medicinsk lymfterapeut. Du kommer att ha kunskaper i behandlingsformen kombinerad fysikalisk ödemterapi (KFÖ) och kommer kunna behandla patienter med lymfödem oavsett grundorsak. Utbildningen ger också färdighet i att känna igen och behandla andra ödem eller sjukdomsbilder där ödem är ett av symptomen.

Om kursen

Lymfödem är ett mestadels kroniskt tillstånd/komplikation som kan uppkomma sekundärt efter cancerbehandling (kirurgi/strålterapi), infektion, trauma eller annan skada på lymfsystemet. Lymfödem kan även vara medfött, d.v.s. primärt och kan då bero på en genetisk defekt.

Efter denna utbildning blir du medicinsk lymfterapeut. Du kommer att ha kunskaper i behandlingsformen kombinerad fysikalisk ödemterapi (KFÖ) och kommer kunna behandla patienter med lymfödem oavsett grundorsak. Utbildningen ger också färdighet i att känna igen och behandla andra ödem eller sjukdomsbilder där ödem är ett av symptomen.

Kursens syfte

Öka dina kunskaper om lymfsystemet och behandlingar av patologiska symptom relaterade till skador i lymfsystemet, med tillämpning inom hälso- och sjukvården. Kursen ger teoretisk förståelse och kliniska färdigheter i arbetet med patienter med detta kroniska tillstånd.

Kursmål

Kursens övergripande mål är att deltagaren efter c vszavslutad kurs ska ha fördjupad kunskap om lymfsystemet och behandlingar av patologiska symptom relaterade till skador i lymfsystemet. Kursen ger teoretisk förståelse och kliniska färdigheter i arbetet med patienter med detta kroniska tillstånd. Särskilt fokus läggs vid behandlingsmetoden kombinerad fysikalisk ödemterapi (KFÖ) som innefattar kompressionsbehandling, fysisk aktivitet, manuellt lymfdränage, hudvård och egenvård.

Efter genomgången kurs kommer du kunna:

  • undersöka, analysera och bedöma funktion i kärl- och lymfsystemet, relatera dysfunktioner i systemen till uppkomsten av olika typer och stadier av ödem samt kunna differentiera mellan ödem
  • genomföra behandlingen med kombinerad fysikalisk ödemterapi (KFÖ) utifrån en personcentrerad kontext där patientens erfarenheter och resurser tas tillvara.
    Detta med utgångspunkt från teoretisk kunskap, klinisk undersökning och bedömning samt manuell praktisk färdighet
  • verbalt och skriftligt kommunicera med, undervisa och stödja; patient och närstående, andra professioner samt övriga viktiga aktörer
  • genomföra uppföljning och utvärdering av
    behandling utifrån objektiva mätmetoder och patientrelaterade bedömningsinstrument

Kursplan

Kursplan för Medicinsk lymfterapi, 7,5 hp.

Målgrupp

Utbildningen inriktar sig främst mot sjukvårdspersonal inom primärvården som möter patienter med lymfödem eller annan ödemproblematik, men även de som arbetar på onkologisk klinik, geriatrisk- eller palliativenhet.

Yrkesexamen med legitimation inom hälso- och sjukvård om minst 120 hp. Exempelvis fysioterapeut, arbetsterapeut eller sjuksköterska.

Tid och plats

Kursstart är 15 september 2023.

Kursen går på halvfart från september till november 2023. Den består av 15 dagar med fysisk närvaro: 18–22/9, 16–20/10 och 13-17/11 . Därtill kommer sex eftermiddagar via Zoom (med reservation för förändringar). Arbetsformer är föreläsningar, praktisk övning, webbaserade diskussioner, samt ev. studiebesök (leverantörer). Till detta kommer självstudier.

Pris

16 000 kr exkl. moms för deltagare inom Region Stockholm samt 20 000 kr exkl. moms för deltagare utanför Region Stockholm.

Kursledning

Pia Klernäs, med dr, leg. fysioterapeut, medicinsk lymfterapeut.

Tom Väisänen, leg. fysioterapeut, medicinsk lymfterapeut med många års lärarerfarenhet av KFÖ.

Sagt om kursen

"Intressant och givande innehåll. Tydlig röd tråd. Engagerade kursledare."

"Mycket bra lärare. Mycket bra kursmaterial. Mycket bra kommunikation, feedback."

Mer information

Vid administrativa frågor:
Ulla Finati, projektkoordinator
E-post: ulla.finati@ki.se

Vid frågor om kursinnehållet:
Pia Klernäs, kursansvarig
E-post: pia.hyllander-klernas@regionstockholm.se

 Anmälan

Karolinska Institutet förbehåller sig rätten att ställa in kursomgång vid för få sökande.

Anmälan är bindande. Vid avbokning senare än sex (6) veckor innan utbildningens start debiteras 50 procent av kurskostnaden och vid avbokning senare än tre (3) veckor innan utbildningens start debiteras hela kurskostnaden. För fullständiga villkor se våra allmänna avtalsvillkor.

Kort om kursen

När: -
Pris: 16 000 kr
Sista anmälningsdagen:
Poäng: 7.5 hp