Mer och Mindres föräldrastödsprogram HT23

Utbildning i Mer och Mindres föräldrastödsprogram – övervikt och obesitas hos barn 2-6 år. 

Om kursen

En utbildning för dig som möter barn med övervikt och obesitas och deras föräldrar inom barnhälso- och sjukvården. Under utbildningen får du teoretisk och praktisk kunskap om behandling av barnobesitas.

Du tränas även i att hålla föräldragrupper med fokus på föräldrabeteenden som stärker interaktionen mellan barn och föräldrar vilket i sin tur kan underlätta förändringar av levnadsvanor och andra beteenden.

Kursupplägg

Utbildningen är lagd till fyra obligatoriska heldagar som sker online via Zoom. Du behöver även tid utöver detta för att läsa in dig på utbildningsmaterialet, dvs. den manual som du har som stöd under gruppträffarna.

Den första dagen hålls föreläsningar om livsstilsbehandling av barnobesitas, bakgrund och erfarenheter ifrån Mer och Mindre (MoM) programmet. De följande tre dagarna genomförs programmets 10 gruppträffar på ett interaktivt sätt där alla får prova på att vara gruppledare (i par). Övriga deltagare får en roll som förälder till ett barn med övervikt/obesitas, dessa roller skickas ut i förväg.

Under grupperna avbryter vi för diskussion, utbyter erfarenheter och ger handledning, både vad gäller manualens innehåll och hur man leder grupper (t.ex. hur man skapar en interaktiv diskussion och hur man undviker pekpinnar). Utbildarna håller i centrala delar av vissa träffar.

Exempel på föräldrabeteenden som vi diskuterar är uppmuntran och förstärkning, hur föräldrar skapar och förmedlar rutiner samt hur föräldrar hanterar konflikter och maktkamper med barnet. Under utbildningen pratar vi även om vad som är bra att tänka innan ni börjar använda MoM i era verksamheter.

Vi rekommenderar att man är minst två behandlare/gruppledare från samma verksamhet så ni har lättare att starta grupper efter utbildningens slut. För att bli certifierad behöver du ha deltagit i utbildningen samt fått handledning av oss under din första föräldragrupp, se nedan.

Kursstart:
Kursdagar 20–21 september samt 9–10 oktober 2023.

Syfte och mål

Efter kursen kommer du ha tillräckliga kunskaper för att:

  • organisera och hålla grupper i föräldrastödsprogrammet MoM. Första gruppen under handledning.
  • använda dina kunskaper i individuella samtal med föräldrar som behöver stöd kring barns viktutveckling och främjandet av hälsosamma vanor.
  • identifiera och ge föräldrar stöd i positiva föräldrabeteenden för att främja barnets hälsa.

Målgrupp

Personal med hälso- och sjukvårdsutbildning som är verksamma inom barnhälso- och sjukvården eller som på annat sätt möter familjer med barn med tidigt utvecklad övervikt och obesitas i sitt arbete (t.ex. sjuksköterskor, dietister, sjukgymnaster och psykologer och läkare). Antal deltagare 15 personer.

Certifiering

För att bli certifierad gruppledare behöver du utöver utbildningen delta i handledning under den första föräldragruppen du håller, det tillkommer då en extra kostnad. Handledningen sker efter varje vecka efter varje gruppträff. Se information nedan.

Kursledning

Anna Ek, forskare, leg. dietist och Karin Nordin, MSc, barnsjuksköterska.

Kursansvariga arbetar vid Karolinska Institutet, Karolinska Universitetssjukhuset ALB. Alla har anknytning till Klinisk vetenskap intervention och teknik (CLINTEC), KI, som är ansvarig institution.

Mer information

Vid frågor om kursens innehåll:
Anna Ek, kursansvarig
E-post: anna.ek@ki.se

Vid administrativa frågor:
Ulla Finati, projektkoordinator
Karolinska Institutet Uppdragsutbildning
E-post: ulla.finati@ki.se

Anmälan och Kostnad

Fyra utbildningsdagar samt manualen och annat material kostar 8000 SEK exkl moms per person.

För handledning och certifiering tillkommer en kostnad på 11 500 kr för två personer som håller sin första grupp tillsammans. Handledning innebär att gruppledarna spelar in gruppträffarna och sedan tittar gruppledarna och handledarna på det inspelade materialet och under veckovisa handledningsträffar diskuteras genomförandet av gruppen.  

Anmälan

Karolinska Institutet förbehåller sig rätten att ställa in kursomgång vid för få sökande.

Anmälan är bindande. Vid avbokning senare än sex (6) veckor innan utbildningens start debiteras 50 procent av kurskostnaden och vid avbokning senare än fyra (4) veckor innan utbildningens start debiteras hela kurskostnaden. För fullständiga villkor se våra allmänna avtalsvillkor.

Kort om kursen

När: -
Pris: 8 000 kr
Sista anmälningsdagen:

Hur: distans