Facade Aula Medica

Neurosjukvård VT24

Neurosjukvård är en specialitet i ständig utveckling som omfattar många sjukdomar och stora patientgrupper. De senaste årens medicinska framsteg inom neurosjukvården har skapat ett behov av ökad kompetens hos sjuksköterskan för att en god och säker vård ska kunna bedrivas.

Kursdeltagare berättar

Syfte och mål

Kursen syftar till att ge fördjupade kunskaper om symtom, diagnostik, bedömning, behandling och specifik omvårdnad vid neurologiska och neurokirurgiska sjukdomar hos vuxna patienter.

Kursens innehåll

  • Neuroanatomi
  • Patologi och patofysiologi inom nervsystemet
  • Epidemiologi och prognos
  • Symtom, diagnostik, bedömning, övervakning och behandling av neurologiska och neurokirurgiska sjukdomar
  • Specifik omvårdnad vid neurologiska och neurokirurgiska sjukdomar
  • Vårdprocesser och vårdnivåer - från insjuknande/prehospital vård och slutenvård till rehabilitering, öppenvårdskontakt, alternativt palliativ vård
  • Vetenskap, etik och samhälleliga aspekter relaterade till omvårdnad vid neurologiska och neurokirurgiska sjukdomar
  • Fortsatt liv med neurologisk/neurokirurgisk sjukdom; fysiska, psykologiska och sociala konsekvenser
  • Perioperativ neurokirurgisk omvårdnad.

Målgrupp

Kursen riktar sig till dig som är sjuksköterska och som arbetar med neurologiska eller neurokirurgiska patienter och önskar fördjupa dina kunskaper.

Med hjärta för hjärnan erbjuder vi dig en kurs i neurosjukvård som omfattar hela vårdprocessen och samtliga vårdnivåer.

Behörighet

Av Socialstyrelsen legitimerad sjuksköterska. Vidare krävs minst ett års yrkeserfarenhet som sjuksköterska på vårdavdelning (el. motsvarande) vid neurologisk/neurokirurgisk klinik eller neurologisk/neurokirurgisk sektion vid annan relevant klinik. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyg Godkänd/E.

Kursens upplägg

Undervisningen utgår från ett problemorienterat och kollaborativt synsätt på lärande, där arbetsformerna ger förutsättning för att kursdeltagaren aktivt tar ansvar för sitt lärande.

De arbetsformer som används är föreläsningar, grupparbeten, självstudier, seminarier och praktiska övningar.

Examination

Kursen examineras genom en skriftlig individuell examinationsuppgift samt aktivt deltagande vid grupparbeten, seminarier och praktiska övningar.

För att examinationsuppgift ska vara aktuell för bedömning måste materialet ha inkommit inom angiven tid, vilket anges i schema i samband med kursstart. För eventuella ersättningsuppgifter kontaktas kursledare. Betygsskalan är Underkänd/Godkänd.

Datum

Vårterminens kursstart börjar under v.3 2024 (kursdagarna meddelas senare).

Plats

Karolinska Universitetssjukhuset i Solna. Kursen har fyra obligatoriska närvarotillfällen. Undervisning sker genom campusundervisning, med möjlighet till distans för deltagare utanför regionen eller med särskilda skäl.

Kostnad utifrån anställning

Karolinska universitetssjukhuset,
Tema Hjärta, Kärl och Neuro:
10 000 SEK exkl. moms

Karolinska universitetssjukhuset,
övriga teman och funktioner:
15 000 SEK exkl. moms

Övriga vårdinstanser:
25 000 SEK exkl. moms.

Mer information

Vid frågor om kursens innehåll, kontakta kursledningen:
Marie Fält
E-post: marie.falt@regionstockholm.se
Tel: 072-598 12 82

Ann-Christin von Vogelsang
E-post: ann-christin.von-vogelsang@ki.se
Tel: 072-595 58 86

Vid administrativa frågor:
Ulla Finati, projektkoordinator
Karolinska Institutet Uppdragsutbildning
E-post: ulla.finati@ki.se
Tel: 08-524 838 91

Anmälan

Antagning görs i turordning efter anmälan. I mån av plats kan senare anmälning accepteras. Karolinska Institutet förbehåller sig rätten att ställa in kursomgång vid för få sökande.

Anmälan är bindande. Vid avbokning senare än sex (6) veckor innan utbildningens start debiteras 50 procent av kurskostnaden och vid avbokning senare än tre (3) veckor innan utbildningens start debiteras hela kurskostnaden. För fullständiga villkor se våra allmänna avtalsvillkor.

Kort om kursen

När: -
Pris: 25 000 kr
Sista anmälningsdagen:
Poäng: 15 hp