Foto: Getty Images

Omvårdnad av suicidnära personer, HT23

Denna kurs ger dig fördjupad kompetens inom psykiatrisk omvårdnad av personer som är suicidnära. Efter kursen kommer du att ha fördjupad kunskap om bemötande och vårdrelationens betydelse för att motverka förhöjd suicidrisk på kort och lång sikt. Du kommer även ha ökad kunskap och färdigheter av betydelse för suicidriskbedömning i samband med psykiatrisk vård.

Ur kursinnehållet

 • psykiatrisk omvårdnad av suicidnära personer
 • suicidprevention och suicidriskbedömning
 • bemötande och vårdrelationens betydelse
 • centrala begrepp och kunskapsstöd
 • relevanta författningar och lagstiftning
 • patient och närståendeperspektiv
 • stöd till personal och efterlevande vid suicid

Kursupplägg

Kursen ges digitalt på distans via lärplattformen Canvas samt videokommunikationstjänsten Zoom. Kursen pågår under 6 veckor och inleds med att deltagaren läser in sig på litteraturen inför kursträffarna.

Första dagen hålls en timmes introduktion via Zoom. Därefter följer tre digitala kursdagar där fokus är dialog och att lära av varandra. Som stöd för inlärning används inspelade föreläsningar, interaktiva övningar och gruppdiskussioner. Kursen examineras i form av ett förbättringsarbete inom psykiatrisk omvårdnad inom egen vald specialitet.

Datum

Digitala kursträffar under hösten 2023:

 • 23/10 introduktion kl. 09.00 - 10.00
 • 27/10
 • 10/11
 • 8/12

Tider samtliga dagar kl. 09.00-16.00 (förutom 23/10).

Plats

Ges på digitalt på distans via Zoom.

Kursmål

Du kommer efter avslutad kurs kunna:

 • förklara centrala begrepp med relevans för psykiatrisk omvårdnad av suicidnära personer samt risk- och skyddsfaktorer
 • motivera psykiatrisk omvårdnad utifrån suicidprevention och krisstöd samt utifrån evidens och kunskapsstöd
 • motivera behov av stöd och stödinsatser till personal och närstående efter suicid
 • redogöra för författningar, lagstiftning och styrdokument med relevans för området
 • identifiera den suicidnära personens behov och resurser samt planera psykiatriska omvårdnadsinsatser
 • genomföra suicidriskbedömning utifrån aktuella rekommendationer
 • upprätta och utvärdera omvårdnadsplaner med fokus på suicidprevention och krisstöd
 • identifiera behov av samverkan med närstående och andra aktuella aktörer.
 • reflektera över psykiatrisk omvårdnad för suicidnära personer och deras närstående utifrån erfarenheter, vetenskaplig litteratur och kunskapsstöd
 • reflektera kring etiska dilemman som kan uppstå i omvårdnad av suicidnära personer.

Kursplan

Kursplan för Omvårdnad av suicidnära personer

Målgrupp

Kursen riktar sig till legitimerade sjuksköterskor i psykiatrisk specialistvård som kommer i kontakt med personer som är suicidnära.

Kursen riktar sig i första hand till anställda inom Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) verksamhetsområde Psykiatri. I mån av plats erbjuds även anställda inom primärvården att delta.

Behörighet

Grundläggande behörighet samt examen från sjuksköterskeprogram.

Sagt om kursen

"Jag tycker att alla sjuksköterskor som arbetar inom psykiatrin (slutenvård, öppenvård, kriminalvården, beroende osv) borde gå den. Behovet är nog stort."

"Det som är bra att höra kursledaren Pernilla att berätta all erfarenhet/kunskap hon har och delar med sig. Ödmjuk och duktig, lätt att lyssna på."

"Jag är tacksam att jag fått gå utbildningen och jag önskar jag hade fått gå den tidigare."

Pris

Kursen är kostnadsfri för anställda inom verksamhetsområde Psykiatri. Det avser anställda inom psykiatri SLSO, upphandlade enheter inom psykiatri (Stockholm) samt anställda inom psykiatrin i Region Gotland.

I mån av plats är kursen även kostnadsfri för anställda inom verksamhetsområde Primärvård. Det avser anställda inom primärvård SLSO, upphandlade enheter inom primärvård (Stockholm) samt anställda inom primärvården Region Gotland.

I mån av plats kan övriga sökanden som inte tillhör någon av medarbetargrupperna enligt ovan beredas plats på kursen mot en kursavgift om 11 700 kr.

Vänligen notera att platserna fördelas i turordning som anmälan registrerats. Personal från Psykiatrin har förtur och därefter har personal från Primärvård förtur mot övriga sökanden.

Mer information

Vid frågor om kursens innehåll:

Pernilla Omerov, kursledare och examinerade lärare
Karolinska Institutet
E-post: pernilla.omerov@ki.se

Vid frågor kring anmälan och Canvastillgång:
Nadja Saltell, projektkoordinator
Karolinska Institutet Uppdragsutbildning
E-post: nadja.saltell@ki.se

Vid frågor kring kursdagarna och Zoom:
Johanna Silén Eriksson, utbildningsadministratör
Centrum för psykiatriforskning
E-post: johanna.eriksson.2@ki.se

Anmälan 

Karolinska Institutet förbehåller sig rätten att ställa in kursomgång vid för få sökande.

Anmälan är bindande. Vid avbokning senare än sex (6) veckor innan utbildningens start debiteras 50 procent av kurskostnaden och vid avbokning senare än tre (3) veckor innan utbildningens start debiteras hela kurskostnaden. För fullständiga villkor se våra allmänna avtalsvillkor.

Kort om kursen

När: -
Pris: 11 700 kr
Sista anmälningsdagen:
Poäng: 4.5 hp

Studieform: Digitalt på distans