Foto: Xavier Mouton, Unsplash.com

Parent Child Interaction Therapy: Att lära ut föräldrafärdigheter till föräldrar med små barn med beteendeproblem HT24

För dig som vill lära dig Parent Child Interaction Therapy, ett effektivt verktyg att använda med familjer och barn med beteendeproblem eller som är i riskzon för barnmisshandel. Kursen ger dig grunderna att använda dig av denna metod i ditt arbete.

Om kursen

Parent Child Interaction Therapy är en psykologisk behandlingsmetod baserad på social inlärningsteori (KBT) och anknytningsteori, utvecklad för över 40 år sedan för föräldrar till barn med beteendeproblem. Den har sedan även anpassats och utvärderats för andra målgrupper, däribland familjer där barn riskerar utsättas för våld eller försummelse. Föräldrar och barn deltar tillsammans i behandlingen, där föräldrarna stegvis får lära sig positiva verktyg för att möjliggöra en god relation och interaktion med barnet samt minska risken för att problematiska situationer ska uppstå liksom hur de kan hantera dessa om de uppstår.

Syfte och mål

Efter genomgången kurs ska kursdeltagaren:

Kunskap och förståelse

  • kunna redogöra för vad som ingår i en strukturerad bedömning med Dyadic Parent Child Interaction Coding system (DPICS) inför behandling med Parent Child Interaction Therapy
  • kunna definiera och beskriva teori, centrala begrepp och ingående behandlingskomponenter generellt vid evidensbaserad behandling av barn med beteendeproblem, och specifikt för Parent Child Interaction Therapy
  • kunna redogöra generellt för aktuellt kunskapsläge om evidensbaserad behandling av barn med beteendeproblem, samt specifikt beskriva kunskapsläget för Parent Child Interaction Therapy

Färdigheter och förmåga

  • visa förmåga att genomföra strukturerad bedömning med DPICS
  • visa förmåga och färdighet att använda föräldrafärdigheter som ingår i PCIT
  • visa färdighet att under handledning tillämpa kunskap om hur genomföra PCIT i arbete med familjer, såväl vid barn- som föräldrastyrd interaktion.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

  • visa förmåga att reflektera kring och bedöma aktuell teori och forskning om PCIT i förhållande till andra teorier och forskning, till ett utvecklingsperspektiv, kulturellt sammanhang, och olika diagnoser
  • visa förmåga att reflektera och förhålla sig kring tillämpningen av denna kunskap och hur PCIT kan anpassas för att passa olika familjer

Ur kursinnehållet

Kursen introducerar dig till evidensbaserad behandling av barn med beteendeproblem generellt, samt till klinisk forskning om föräldrastödsprogrammet Parent Child Interaction Therapy specifikt. Under kursen fördjupas dina kliniska färdigheter i hur du gör bedömning med stöd av Dyadic Parent Child Interaction Coding system, liksom i hur man genomför en behandling med Parent Child Interaction Therapy.

Under kursen kommer du få handledning på kliniskt arbete med Parent Child Interaction Therapy för två föräldra- och barninsatser. Ett utvecklingspsykologiskt perspektiv eftersträvas genom att kunskap och forskning som rör barns utveckling, sociala färdigheter och förmåga till att hantera aggressivitet och ilska diskuteras, liksom olika föräldrastrategier för hur föräldrar kan stötta sitt barn i utmanande situationer. Under kursen eftersträvas även att sätta kunskapen i förhållande till kulturella aspekter, olika diagnoser, samt till föräldrarnas kontext och sammanhang (t.ex. syskon).

Kursupplägg

Under kursen träffas deltagarna med lärare vid ett begränsat antal obligatoriska träffar och under regelbundna obligatoriska handledningstillfällen. Totalt ingår 40 timmars teori och 20 h PCIT-handledning utsträckt över drygt 12 månaders tid. Dessa träffar ges på plats på KI eller via säker digital länk. Utöver detta sker kursen genom aktiviteter på lärplattformen, t.ex. videoinspelade föreläsningar, diskussioner av artiklar, litteratur, material, kursuppgifter.

Kursplan

Kursplan som PDF-fil.

Tid och plats

Obligatoriska kursdagar är 24, 25 och 26 septermber samt 3-4 februari 2025. Dessa träffar ges på plats på Karolinska Institutet, Campus Solna.

Målgrupp

Vårdpersonal inom öppenvård, primärvård, psykiatri som möter föräldrar till barn med beteendeproblem, eller familjer i riskzon för barnmisshandel.

Behörighet

Vårdutbildning omfattande minst 180 högskolepoäng, såsom examen från psykologprogrammet (legitimerad psykolog eller PTP-psykolog), socionom-, läkarexamen, beteendevetare. Tidigare erfarenhet av arbete med psykisk ohälsa hos barn och unga och deras familjer. 

Medverkande lärare

Pia Enebrink, docent, Institutionen för Klinisk Neurovetenskap, Karolinska Institutet, som arbetat kliniskt med barn med beteendeproblem och i sin forskning bl.a. utvärderat preventiva och behandlande föräldraskapsstöd i Sverige,

Åse Bjørseth, arbetar 50% som specialistpsykolog på BUP och 50% som docent vid Norges teknisk-naturvetenskapliga universitet (NTNU). Certifierad "Regional PCIT-Trainer" för Skandinavien från PCIT International, och har tillsammans med specialistpsykolog Anne Kristine Wormdal haft kurser och vägledning i PCIT i Norge sedan 2005. Var under flera år medlem i PCIT International Development Task Force, med särskilt fokus distribution och implementering av PCIT i länder utanför USA. Har tillsammans med specialistpsykolog Anne Kristine Wormdal genomfört en RCT-studie av PCIT i Norge. 

Ann Kristine Wormdal, specialistpsykolog. Har arbetat med PCIT sedan starten i Norge, och är godkänd "Regional trainer" för Skandinavien från PCIT International. Har arbetat på BUP och NTNU.

Citat från kursledare

”Jag är glad över att kunna erbjuda en kurs i PCIT i Sverige, och tacksam över att Åse och Anne Kristine delar erfarenheterna av att implementera PCIT i kliniska sammanhang i Norge. Förhoppningen är att på sikt skapa ett nätverk för de som arbetar med PCIT i Sverige. Ser fram emot att träffa kursdeltagarna!”

Pia Enebrink, docent, Institutionen för Klinisk Neurovetenskap, Karolinska Institutet

Pris

Kursavgiften är på 24 500 kr (exkl. moms). Kursavgiften faktureras i samband med kursstart. Kurslitteratur ingår inte i kursavgiften utan deltagarna ansvarar att införskaffa det inför kursstarten.

Mer information

Vid frågor om kursens innehåll:

Pia Enebrink, kursledare,

Karolinska Institutet, Institutionen för klinisk neurovetenskap

E-post:  pia.enebrink@ki.se

Vid administrativa frågor:

Kristoffer Mörtsjö, Projektsamordnare

Karolinska Institutet Uppdragsutbildning

E-post: kristoffer.mortsjo@ki.se

Anmälan

Karolinska Institutet förbehåller sig rätten att ställa in kursomgång vid för få sökande.

Anmälan är bindande. Vid avbokning senare än sex (6) veckor innan utbildningens start debiteras 50 procent av kurskostnaden och vid avbokning senare än tre (3) veckor innan utbildningens start debiteras hela kurskostnaden. För fullständiga villkor se våra allmänna avtalsvillkor.

 

Kort om kursen

När: -
Pris: 24 500 kr
Sista anmälningsdagen:
Poäng: 15 hp