Facade Aula Medica

Psykiatriska sjukdomar med debut i hög ålder - diagnos och terapi, HT23


Denna multiprofessionella kurs ger dig fördjupad kunskap och ökad kompetens inom äldrepsykiatri. Den tar upp både utredning, diagnostik och terapeutiska insatser vid de vanligaste psykiatriska sjukdomar som debuterar i hög ålder.

Kursen är Lipus certifierad (Lipus-nr: 20230057)

Kursledare

Simona Sacuiu, med dr och specialist i psykiatri,

Simona Sacuiu, med dr och specialist i psykiatri

"Depressiva symptom utgör ett av de vanligaste hälsoproblemen bland våra äldre och kroppsliga sjukdomar coexisterar oftast med psykiatrisk sjukdom. Detta ställer högre krav på att personal inom hälso-sjukvård har tillräcklig kompetens inom området äldrepsykiatri. Tvärprofessionella team och samarbete mellan olika vårdaktörer säkrar kvalitén av diagnostiska och terapeutiska insatser, för att på bästa sätt kunna hjälpa den äldrepsykiatriska patienten."

“Tell me and I forget. Teach me and I remember. Involve me and I learn.”

- Benjamin Franklin (1706-1790)

Om kursen

Detta är en unik interaktiv kurs med kliniskt erfarna föreläsare varav flera med forskningsexpertis i psykiatriska sjukdomar hos äldre. 

Kursen behandlar flera problematiska områden:

 • Differential diagnostik mellan psykiatriska och somatiska komorbiditeter ofta förekommande med stigande ålder
 • Samarbete med kommunala aktörer/socialarbetare
 • Legala aspekter vid behandling av svåra psykiatriska tillstånd hos äldre

Datum

Kursstart 7 augusti 2023 (vecka 32).

Föredrag onsdagar kl.13.00-16.00 i 10 veckor mellan vecka 36 t.o.m. vecka 45.

Plats

Digitala föreläsningar via Zoom.

Material och examination via lärplattformen Canvas.

Pris

5 000 kr exkl. moms.

Kursens mål

Målet är att du som kursdeltagare ska utveckla kompetens inom följande områden:

 • identifiera äldrepsykiatriska sjukdomar och särskilja dessa från somatiska sjukdomar
 • särskilja kognitiva störningar från normalt kognitivt åldrande
 • redogöra för användning av mätmetoder och skattningsskalor inom äldrepsykiatri inklusive instrument för beteendemässiga och psykiska symtom vid demens
 • terapi vid psykiatriska sjukdomar i hög ålder

Målgrupp

Kursen är multiprofessionell och riktar sig till följande professioner:

 • ST-läkare i psykiatri, geriatrik och allmänmedicin.
 • Fortbildning för specialister i geriatrik, psykiatri, rättspsykiatri, beroende- och rehabiliteringsmedicin, neurologi
 • Fortbildning för andra hälsoprofessioner (kuratorer/social arbetare, psykologer, fysioterapeuter, arbetsterapeuter, dietister, tandvårdspecialister)

Ur kursinnehållet

 • Det normala åldrandet
 • Särskiljning kognitiva störningar från normalt kognitivt åldrande
 • Särskiljning äldrepsykiatriska sjukdomar från somatiska sjukdomar och tillstånd (exempelvis metabola och elektrolytrubbningar) eller läkemedelsbiverkningar
 • Identifiering äldrepsykiatriska sjukdomar depression, ångest, psykos, konfusion och kognitiv sjukdom
 • Vanligt förekommande mätmetoder och skattningsskalor inom äldrepsykiatri
 • Beteendemässiga och psykiska symtom vid demens (BPSD)
 • Planering av behandling av psykiatriska sjukdomar hos äldre
 • Kommunens roll i omhändertagandet av äldre personer med psykiatriska sjukdomar, inklusive demens

ST-mål (kunskapsmål/lärandemål)

SOFS 2015:8:

 • Allmänmedicin: a2, b1, b2, c3
 • Beroendemedicin: a2, a6, b1, b2, b3, c7
 • Geriatrik: a2, b1, b2, c3, c4, c9, c13
 • Neurologi: a2, b1, b2, c3
 • Psykiatri: a2, a6, b1, b2, b3, c7
 • Rehabiliteringsmedicin: a2, b1, b2, c4
 • Rättspsykiatri: a2, a6, b1, b2, b3, c2, c3
 • Äldrepsykiatri: a2, a6, b1, b2, b3, c2, c3, c4, c9, c10

Kursupplägg

Undervisningen består av inläsning av kurslitteratur, kollegiala samtal i samband med föreläsningar samt praktiska moment bestående av paneldiskussioner.

Kurslitteraturen består av kursboken Äldrepsykiatri : Kliniska riktlinjer för utredning och behandling, samt digital kurslitteratur tillgänglig på lärplattformen Canvas. 

Tillträde till den interaktiva kursdelen kräver (1) godkänt kunskapsprov (40-45 flervalsfrågor) baserad på självstudier av kursmaterialet och (2) inlämning av fallbeskrivning med tydlig frågeställning enligt mall.

Kursledare

Simona Sacuiu, med dr och specialist i psykiatri, Kognitiv Mottagning i Solna, Karolinska Universitetssjukhuset och affilierad NVS Klinisk Geriatrik, Karolinska Institutet.

Linda Furuäng, överläkare, specialist i psykiatri, Äldrepsykiatrisk mottagning i Alvik.

Schema och föreläsare

Självstudier och skriftlig examinationationsuppgift (flervalsfrågor+fallbeskrivning enl. mall). Eget arbete (ca 10 tim)

2023-09-06

13.00-13.20 - Kursintroduktion - Kursledare Simona Sacuiu, Linda Furuäng

13.30-14.45 - Epidemiologi: risk- och friskfaktorer för psykisk ohälsa med stigande ålder - Ingmar Skoog / Simona Sacuiu

15.00-16.00 - Normalt åldrande inkl. MR-hjärna -  Marc Guitart-Masip

2023-09-13

13.00-14.00 - Neuropsykiatriska tillstånd hos äldre -  Johnny Pellas

14.15-16.00 - Depression inkl. LLD och bipolär sjukdom - Daniela Enache

2023-09-20

13.00-14.00 – OCD - Diana Pascal

14.15-15.00 - Ångest och fobier hos äldre - Johan Nilsson

15.15-16.00 - Psykos hos äldre inkl. LOS, VLOS -   Linda Furuäng

2023-09-27

13.00-16.00 - Paneldiskussion - Kursledare och föreläsare  

2023-10-04

13.00-14.45 - Kognitiv svikt utredning & behandling - Simona Sacuiu

15.00-16.00 - Suicid och s-prevention hos äldre inkl. LPT - Irma Rymo

2023-10-11

13.00-14.00 - Psykofarmakologi hos äldre - Sarantos Stakinakis

14.15-15.00 - Psykoterapi hos äldre - Anne Ingeborg Berg

15.15-16.00 - Psykiatrins roll i livets slutskede - Anna Lindblad

2023-10-18

13.00-14.00 - Salutogena och preventiva interventioner för hjärnhälsa - Lotta Thunborg och Nicholas Levak

14.15-15.00 – Konfusionstillstånd - Gabriela Spulber

15.15-16.15 - Alkoholbrukssyndrom bland äldre - Catrine Albemark Bergendorff

2023-10-25

13.00-14.45 - Juridik vid nedsatt autonomi - Karin Sparring Bjorkstén

15.00-16.00 - Kommunens stöd vid psykiatrisk och vid kognitiv sjukdom (demens) -   Biståndshandläggare (kommun) och Lotta Lindgren

2023-11-01

13.00-16.00 – Paneldiskussion -  Kursledare och föreläsare

2023-11-08

13.00-16.00 - Sammanfattning & avslutande frågor, Inlämning, kursutvärdering - Kursledare 

FÖRELÄSARFÖRTECKNING 

Simona Sacuiu (Kursansvarig), med. dr. specialist i psykiatri
Kognitiv Mottagning i Solna, Karolinska universitetssjukhuset; Affilierad forskare NVS Klinisk Geriatrik, Karolinska Institutet.

Linda Furuäng (Kursansvarig), överläkare specialist i psykiatri,
Äldrepsykiatrisk mottagning i Alvik

Marc Guitart-Massip, med dr specialist i psykiatri
Psykiatri Nordväst, Karolinska Universitetssjukhuset, docent i neurovetenskap NVS, Karolinska Institutet

Johnny Pellas, leg. psykolog, specialist i neuropsykologi, doktorand
Vuxenpsykiatri / Centrum för klinisk forskning, Psykiatricentrum Västerås

Daniela Enache, med dr specialist i psykiatri
Affektiva mottagningen Psykiatri Sydväst (PSV) Karolinska Universitetssjukhuset

Diana Pascal, med dr specialist i psykiatri
Överläkare M46 OCD-programmet,  PSV Karolinska Universitetssjukhuset

Johan Nilsson, med dr ST-läkare klinisk farmakologi
Sahlgrenska Universitetssjukhuset Läkemedelsupplysningen Verksamhet Läkemedel, Klinisk Farmakologi

Irma Rymo, specialist i psykiatri och beroendepsykiatri doktorand
Överläkare Verksamhet Beroende Sahlgrenska Universitetsjukhuset, doktorand i psykiatri (huvudämne suicidologi) vid Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, Göteborgs Universitet

Sarantos Stasinakis, specialist i psykiatri
Äldrepsykiatriska mottagningen, Psykiatri Södra Stockholm, studierektor för kurser i Stockholms Region, Centrum för psykiatriforskning och ordförande i Svensk förening för äldrepsykiatri

Anne Ingeborg Berg, med dr leg. psykolog
Psykiatri kognition och äldrepsykiatri Sahlgrenska Universitetsjukhuset, forskare vid Göteborgs Universitet

Anna Lindblad, med dr specialist i psykiatri och äldrepsykiatri
Överläkare Stiftelsen Stockholms sjukhem; forskare i medicinsk etik vid Centrum för hälso- och sjukvårdsetik LIME vid Karolinska Institutet.

Lotta Thunborg, med dr leg. fysioterapeut
Tema Inflammation och Åldrande, Karolinska Universitetssjukhuset, Forskare NVS Klinisk Geriatrik, Karolinska Institutet

Nicholas Levak, dietist och doktorand
Tema Inflammation och Åldrande, Karolinska Universitetssjukhuset, doktorand vid NVS Klinisk Geriatrik, Karolinska Institutet

Gabriela Spulber, med dr specialist i geriatrik
Tema Inflammation och Åldrande, Karolinska Universitetssjukhuset

Catrine Albemark Bergendorff, med dr specialist i psykiatri geriatrik och äldrepsykiatri
Överläkare Norra Stockholms Psykiatri , Karolinska Universitetssjukhuset

Karin Sparring Bjorkstén, med dr specialist i psykiatri geriatrik och äldrepsykiatri. Anknuten till Undervisning/handledning, NVS Klinisk Geriatrik, Karolinska Institutet

Lotta Lindgren, kurator
Stockholm Stad

Sonja Iliev, kurator
Kognitiv Mottagning i Solna, Karolinska universitetssjukhuset tidigare Stockholm Stad och biståndshandläggare

Ingmar Skoog, Professor, specialist i psykiatri
Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, Göteborgs Universitet, överläkare Psykiatri, kognition och äldrepsykiatri vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset    

Mer information

Vid frågor om kursens innehåll:                      

Simona Sacuiu, kursledare, Karolinska Universitetssjukhuset och Karolinska Institutet

E-post: simona.sacuiu@regionstockholm.se

Vid administrativa frågor:
Nadja Saltell, projektsamordnare
Karolinska Institutet Uppdragsutbildning

E-post: nadja.saltell@ki.se

Anmälan

Karolinska Institutet förbehåller sig rätten att ställa in kursomgång vid för få sökande.

Anmälan är bindande. Vid avbokning senare än sex (6) veckor innan utbildningens start debiteras 50 procent av kurskostnaden och vid avbokning senare än tre (3) veckor innan utbildningens start debiteras hela kurskostnaden. För fullständiga villkor se våra allmänna avtalsvillkor.

Kort om kursen

När: -
Pris: 5 000 kr
Sista anmälningsdagen:

Studieform: Digitalt på distans

Om uppdragsutbildning