Gammal kvinna Foto: Unsplash

Psykiatriska sjukdomar med debut i hög ålder - diagnos och terapi, HT24


Denna multiprofessionella kurs ger dig fördjupad kunskap och ökad kompetens inom äldrepsykiatri. Den tar upp både utredning, diagnostik och terapeutiska insatser vid de vanligaste psykiatriska sjukdomar som debuterar i hög ålder.

Kursledare

Simona Sacuiu, med dr och specialist i psykiatri,
Kursledaren berättar mer

Simona Sacuiu, med dr och specialist i psykiatri

"Depressiva symptom utgör ett av de vanligaste hälsoproblemen bland våra äldre och kroppsliga sjukdomar coexisterar oftast med psykiatrisk sjukdom. Detta ställer högre krav på att personal inom hälso-sjukvård har tillräcklig kompetens inom området äldrepsykiatri. Tvärprofessionella team och samarbete mellan olika vårdaktörer säkrar kvalitén av diagnostiska och terapeutiska insatser, för att på bästa sätt kunna hjälpa den äldrepsykiatriska patienten."

“Tell me and I forget. Teach me and I remember. Involve me and I learn.”

- Benjamin Franklin (1706-1790)

Om kursen

Detta är en unik interaktiv kurs med kliniskt erfarna föreläsare varav flera med forskningsexpertis i psykiatriska sjukdomar hos äldre. 

Kursen behandlar flera problematiska områden:

 • Differential diagnostik mellan psykiatriska och somatiska komorbiditeter ofta förekommande med stigande ålder
 • Samarbete med kommunala aktörer/socialarbetare
 • Legala aspekter vid behandling av svåra psykiatriska tillstånd hos äldre

Datum

Kursstart 2 september 2024 (vecka 36).

Föredrag onsdagar kl.13.00-16.00 mellan vecka 40 t.o.m. vecka 49 (start 2 oktober, avslut 4 december).

Plats

Digitala föreläsningar via Zoom.

Material och examination via lärplattformen Canvas.

Pris

7 500 kr exkl. moms.

Citat från tidigare deltagare:

"Mycket nöjd med upplägget. Bra att kursen sträckte sig över tid så man fick tid att reflektera över innehållet och i någon mån tillämpa det i arbetet."

"Jättebra föreläningar, duktiga föreläsningar och mycket bredd."

"Engagerade och duktiga kursledare."

Utbildningen fick ett medelvärde på 5,5 av 6 i senaste kursutvärderingen, när deltagarna svarade på frågan ”Hur bedömer du utbildningen som helhet”.

Kursens mål

Målet är att du som kursdeltagare ska utveckla kompetens inom följande områden:

 • identifiera äldrepsykiatriska sjukdomar och särskilja dessa från somatiska sjukdomar
 • särskilja kognitiva störningar från normalt kognitivt åldrande
 • redogöra för användning av mätmetoder och skattningsskalor inom äldrepsykiatri inklusive instrument för beteendemässiga och psykiska symtom vid demens
 • terapi vid psykiatriska sjukdomar i hög ålder

Målgrupp

Kursen är multiprofessionell och riktar sig till följande professioner:

 • ST-läkare i psykiatri, geriatrik och allmänmedicin.
 • Fortbildning för specialister i geriatrik, psykiatri, rättspsykiatri, beroende- och rehabiliteringsmedicin, neurologi
 • Fortbildning för andra hälsoprofessioner (kuratorer/social arbetare, psykologer, sjuksköterskor, fysioterapeuter, arbetsterapeuter, dietister)

Ur kursinnehållet

 • Det normala åldrandet
 • Särskiljning kognitiva störningar från normalt kognitivt åldrande
 • Särskiljning äldrepsykiatriska sjukdomar från somatiska sjukdomar och tillstånd (exempelvis metabola och elektrolytrubbningar) eller läkemedelsbiverkningar
 • Identifiering äldrepsykiatriska sjukdomar depression, ångest, psykos, konfusion och kognitiv sjukdom
 • Vanligt förekommande mätmetoder och skattningsskalor inom äldrepsykiatri
 • Beteendemässiga och psykiska symtom vid demens (BPSD)
 • Planering av behandling av psykiatriska sjukdomar hos äldre
 • Kommunens roll i omhändertagandet av äldre personer med psykiatriska sjukdomar, inklusive demens

ST-mål (kunskapsmål/lärandemål)

SOFS 2015:8:

 • Allmänmedicin: a2, b1, b2, c3
 • Beroendemedicin: a2, a6, b1, b2, b3, c7
 • Geriatrik: a2, b1, b2, c3, c4, c9, c13
 • Neurologi: a2, b1, b2, c3
 • Psykiatri: a2, a6, b1, b2, b3, c7
 • Rehabiliteringsmedicin: a2, b1, b2, c4
 • Rättspsykiatri: a2, a6, b1, b2, b3, c2, c3
 • Äldrepsykiatri: a2, a6, b1, b2, b3, c2, c3, c4, c9, c10

Kursupplägg

Undervisningen består av inläsning av kurslitteratur, kollegiala samtal i samband med föreläsningar samt praktiska moment bestående av paneldiskussioner.

Kurslitteraturen består av kursboken Äldrepsykiatri : Kliniska riktlinjer för utredning och behandling, samt digital kurslitteratur tillgänglig på lärplattformen Canvas. 

Tillträde till den interaktiva kursdelen kräver (1) godkänt kunskapsprov (40-45 flervalsfrågor) baserad på självstudier av kursmaterialet och (2) inlämning av fallbeskrivning med tydlig frågeställning enligt mall.

Kursledare

Simona Sacuiu, med dr och specialist i psykiatri, Kognitiv Mottagning i Solna, Karolinska Universitetssjukhuset och affilierad NVS Klinisk Geriatrik, Karolinska Institutet.

Linda Furuäng, överläkare, specialist i psykiatri, Äldrepsykiatrisk mottagning i Alvik.

Schema och föreläsare

Uppdateras här inom kort.

FÖRELÄSARFÖRTECKNING 

Simona Sacuiu, (Kursansvarig), med dr specialist i psykiatri
Kognitiv Mottagning i Solna, Karolinska universitetssjukhuset; Affilierad forksare NVS Klinisk Geriatrik, Karolinska Institutet

Linda Furuäng, (Kursansvarig), överläkare specialist i psykiatri
Äldrepsykiatrisk mottagning i Alvik

Marc Guitart-Massip, med dr specialist i psykiatri, Psykiatri Nordväst, Karolinska Universitetssjukhuset; Docent i neurovetenskap NVS, Karolinska Institutet

Johnny Pellas, leg. psykolog, specialist i neuropsykologi, doktorand
Vuxenpsykiatri / Centrum för klinisk forskning, Psykiatricentrum Västerås

Daniela Enache, med dr specialist i psykiatri, Affektiva mottagningen Psykiatri Sydväst (PSV) Karolinska Universitetssjukhuset

Sarantos Stasinakis, specialist i psykiatri, Äldrepsykiatriska mottagningen, Psykiatri Södra Stockholm, studierektor för kurser i Stockholms Region, Centrum för psykiatriforskning och ordförande i Svensk förening för äldrepsykiatri

Anne Ingeborg Berg, med dr leg. psykolog, Psykiatri kognition och äldrepsykiatri Sahlgrenska Universitetsjukhuset, forskare vid Göteborgs Universitet

Anna Lindblad, med dr specialist i psykiatri och äldrepsykiatri, Överläkare Stiftelsen Stockholms sjukhem; forskare i medicinsk etik vid Centrum för hälso- och sjukvårdsetik LIME vid Karolinska Institutet.

Gabriela Spulber, med dr specialist i geriatrik, Tema Inflammation och Åldrande, Karolinska Universitetssjukhuset

Catrine Albemark Bergendorff, med dr specialist i psykiatri geriatrik och äldrepsykiatri, Överläkare Norra Stockholms Psykiatri , Karolinska Universitetssjukhuset

Karin Sparring Björkstén, med dr specialist i psykiatri geriatrik och äldrepsykiatri, Anknuten till Undervisning/handledning, NVS Klinisk Geriatrik, Karolinska Institutet

Sonja Iliev, kurator
Kognitiv Mottagning i Solna, Karolinska universitetssjukhuset tidigare Stockholm Stad och biståndshandläggare

Ingmar Skoog, Professor, specialist i psykiatri, Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, Göteborgs Universitet, överläkare Psykiatri, kognition och äldrepsykiatri vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Sara Garcia Ptacek, docent, specialistläkare neurologi, Kognitiv mottagning Solna Karolinska Universitetssjukhuset och forskare i Klinisk geriatrik, Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS) Karolinska Institutet.

Björn Karlsson, med dr, specialistläkare psykiatri, Psykiatri sydväst, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge och forskare anknyten till ARC Medicin, Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS), Karolinska Institutet.

Mer information

Vid frågor om kursens innehåll:                      

Simona Sacuiu, kursledare, Karolinska Universitetssjukhuset och Karolinska Institutet

E-post: simona.sacuiu@regionstockholm.se

Vid administrativa frågor:
Nadja Saltell, projektsamordnare
Karolinska Institutet Uppdragsutbildning

E-post: nadja.saltell@ki.se

Anmälan

Karolinska Institutet förbehåller sig rätten att ställa in kursomgång vid för få sökande.

Anmälan är bindande. Vid avbokning senare än sex (6) veckor innan utbildningens start debiteras 50 procent av kurskostnaden och vid avbokning senare än tre (3) veckor innan utbildningens start debiteras hela kurskostnaden. För fullständiga villkor se våra allmänna avtalsvillkor.

Kort om kursen

När: -
Pris: 7 500 kr
Sista anmälningsdagen:

Studieform: Digitalt på distans

Kursen är Lipus certifierad, kursnummer: 20240029