Facade Aula Medica

Riskanalys, HT23

Patientsäkerhetslagen ställer tydliga krav på att alla vårdgivare ska vidta de åtgärder som behövs för att förebygga att patienter drabbas av vårdskador. För att kunna dra lärdom av och vidta förbättringsåtgärder utifrån identifierade risker inom vård och omsorg, krävs att verksamheterna har kompetent personal som kan granska och bedöma riskerna.

Kursen utgår från Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) Utredning av risker - handbok för metoden riskanalys.

Kursens mål och innehåll

En riskanalys har som mål att identifiera och värdera risker, orsaken till riskerna och föreslå åtgärder för att eliminera eller minska riskerna eller konsekvenserna av negativa vårdhändelser.

Kunskap och förståelse

Du kommer få kunskap om:

  • Vårdgivarens ansvar att bedriva ett systematiskt patientsäkerhetsarbete och att arbeta förebyggande för att förhindra vårdskador.
  • Skälen till varför en riskanalys ska genomföras.
  • Ansvarsfördelning och de olika rollerna i ett riskanalysteam.
  • De olika analysdelarna som ingår i en riskanalys.

Du kommer lära dig att självständigt kunna:

  • Initiera och planera arbetet för en riskanalys.
  • Utarbeta ett väl definierat analysområde.
  • Tillsammans med ett analysteam identifiera risker och bedöma allvarlighetsgrad och sannolikhet för den identifierade risken.
  • Identifiera bakomliggande orsaker, barriärer och förbättringsförslag.
  • Utarbeta en slutrapport.

Datum

Kursdagar är 19 oktober och 1 december 2023.

Plats

Karolinska Institutet, Stockholm(Lokal meddelas senare.)

Kursplan

Kursplan för Riskanalys 3hp.

Kursupplägg

Kursen läggs upp med en inledande seminariedag då teori om metodiken varvas med praktiska övningar. Kursdeltagarna får sedan till uppgift att genomföra en riskanalys ifrån sin egen verksamhet under handledning. Mellan kursträffarna sker självstudier på distans. Vid den andra seminariedagen presenteras deltagarnas genomförda riskanalyser inför resten av kursdeltagarna.

Diskussion och reflektion av kursdeltagarnas genomförda arbeten ger möjlighet att lära av varandra och att få en djupare insikt i metodiken.

Undervisningen är obligatorisk och det krävs närvaro på båda kursträffarna samt godkänt redovisat arbete för att få högskolepoäng.

Ansvarig institution och examinator

Sari Ponzer, professor, överläkare
Karolinska Institutet, Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset.

Behörighet

Inga förkunskaper krävs, dock rekommenderar vi att man har genomgått kursen Händelseanalys 3 hp.

Citat från tidigare kursdeltagare

"Tack för uppmuntran i handledning och givande dagar"

"Stort tack för en mkt bra anordnad kurs."

Mer information

Vid frågor om kursinnehåll och genomförande:
Anna Lundin, kursledare, patientsäkerhetsstrateg
Kvalitet och patientsäkerhet, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
E-post: anna.lundin@regionstockholm.se

Vid frågor om anmälan:
Ulla Finati, projektkoordinator
Karolinska Institutet Uppdragsutbildning
E-post: ulla.finati@ki.se
Tel: 08-524 838 91

Anmälan

Karolinska Institutet förbehåller sig rätten att ställa in kursomgång vid för få sökande.

Anmälan är bindande. Vid avbokning senare än sex (6) veckor innan utbildningens start debiteras 50 procent av kurskostnaden och vid avbokning senare än tre (3) veckor innan utbildningens start debiteras hela kurskostnaden. För fullständiga villkor se våra allmänna avtalsvillkor.

Kort om kursen

När: -
Pris: 9 000 kr
Sista anmälningsdagen:
Poäng: 3 hp