Facade Aula Medica Foto: Ulrich Schulte

Thoraxkirurgisk vård och omvårdnad HT24

Fördjupa dina kunskaper inom vård och omvårdnad av patienter som genomgår thoraxkirurgiska ingrepp. Det här är en kurs som är förankrad i forskning och evidens vilken kommer att stärka dig i din sjuksköterskeprofession i vården av den thoraxkirurgiska patienten.

Sagt om kursen

Om kursen

Vården av patienter som har genomgått ett thoraxkirurgiskt ingrepp är komplex. Med den snabba behandlingsutvecklingen inom den thoraxkirurgiska specialiteten så behövs ökat fokus på omvårdnaden. Kursen kommer att ge dig specifik kunskap om vård och omvårdnad av den thoraxkirurgiska patienten som genomgår thoraxkirurgiska ingrepp under den pre-, peri- och postoperativa fasen.

Syfte och mål

Kursens syfte är att du ska fördjupa dina kunskaper inom omvårdnad av den thoraxkirurgiska patienten. Kursen skall ge förutsättningar att utifrån ett omvårdnadsperspektiv utarbeta kvalitets- och förbättringsprojekt.

Efter genomgången kurs kommer du kunna:

 • Redogöra för de vanligaste sjukdomstillstånden, dess etiologi och patofysiologi.
 • Analysera riskfaktorer, omvårdnadsbehov och omvårdnadsåtgärder hos patienter som genomgår thoraxkirurgi.
 • Tillämpa evidensbaserad kunskap utifrån relevant forskning i patientens omvårdnad.
 • Använda vetenskaplig litteratur och/eller styrdokument samt kvalitetsregister som stöd i resonemang kring utveckling av omvårdnad i den egna verksamheten.

Målgrupp

Sjuksköterskor. Kursen kommer att genomföras på avancerad nivå.

Behörighet

Sjuksköterskeexamen om minst 120 högskolepoäng eller kandidatexamen i omvårdnad. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Ur kursinnehållet

 • Utredning, undersökningar, behandlingar och uppföljning för kranskärlskirurgi, klaffkirurgi, aortakirurgi, lungkirurgi, hjärt- och lungtransplantation
 • Arytmier, hjärtstopp, temporär pacemaker
 • Cerebrala komplikationer
 • Respiratorisk svikt
 • Temporär pacemaker
 • ECMO
 • Personcentrerad vård och etiska överväganden
 • Kommunikation och interprofessionellt teamarbete
 • Användandet av kvalitetsparametrar och kvalitetsregister

Kursplan

Kursplan för Kurs i thoraxkirurgisk omvårdnad 7,5 hp

Kursupplägg

Utbildningen ges som en digital halvfartsutbildning som bedrivs via lärplattformen Canvas med start den 16 september. Under kursen kombineras föreläsningar, självrättande test, seminarium, grupparbeten och kamratåterkoppling på olika uppgifter.

Fokus i kursen utgår från s.k. ”peer-learning” att lära av och med varandra. Arbetsformerna är studentaktiverande med träning i självständighet och kritiskt förhållningssätt genom aktiv kunskapssökning- problemlösning, reflektion och kritisk analys. Lärarstöd ges via lärplattformen.

Tid och plats

Datum: Kursstart den 16 september 2024. Återkommande digitala möten till sista kursdagen 22 november 2024.

Plats: Kursen ges som en distanskurs med obligatoriska träffar via videokommunikationstjänsten Zoom.

Pris: 16 900 SEK exkl moms

Mer information

Vid frågor om kursens innehåll:
Carolin Nymark, omvårdnadsansvarig, Karolinska Universitetssjukhuset, leg sjuksköterska, Med dr, kursledare, Karolinska Institutet, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
E-post: carolin.nymark@ki.se

Malin Stenman, universitetssjuksköterska, Karolinska Universitetssjukhuset, leg operationssjuksköterska, Med.dr, kursledare, Karolinska Institutet, Institutionen för molekylär medicin och kirurgi.
E-post: malin.stenman@ki.se

Vid administrativa frågor:
Kristoffer Mörtsjö, projektsamordnare Karolinska Institutet Uppdragsutbildning
E-post: kristoffer.mortsjö@ki.se

Anmälan

Karolinska Institutet förbehåller sig rätten att ställa in kursomgång vid för få sökande.

Anmälan är bindande. Vid avbokning senare än sex (6) veckor innan utbildningens start debiteras 50 procent av kurskostnaden och vid avbokning senare än tre (3) veckor innan utbildningens start debiteras hela kurskostnaden. För fullständiga villkor se våra allmänna avtalsvillkor.

Kort om kursen

När: -
Pris: 16 900 kr
Sista anmälningsdagen:
Poäng: 7.5 hp

Hur: Digitalt på distans