Tobaksprevention och kvalificerad avvänjning i vården VT23

Arbetar du inom hälso- och sjukvård eller liknande med personer som använder tobak och som skulle behöva sluta? I den här kursen lär du dig att självständigt utföra kvalificerad tobaksavväjning både individuellt och i grupp.

Sagt om kursen

Kursens syfte

Efter avslutad kurs ska du ha en övergripande kunskap om epidemiologi, prevention och behandling av tobaksbruk. Utifrån ett hälso- och sjukvårdsperspektiv kommer du självständigt kunna utföra kvalificerad tobaks-avvänjning individuellt och i grupp. Vidare kommer du tillägna dig kunskap och strategier som kan användas som en integrerad del i tobaksuppdraget på din arbetsplats.

Kursinnehåll

Tobakskunskap och metoder för tobaksavvänjning. Tobaksförebyggande arbete i samhället, beroendekunskap, teorier kring beteendeförändring, pedagogiska förhållningssätt i patientutbildning, kvalitetssäkring och uppföljning.

Kursplan

Kursplan för Tobaksprevention och kvalificerad avvänjning i vården 7,5 hp

Behörighet

Kursen ges på avancerad nivå. Totalt minst 180 högskolepoäng inom vilka det ska ingå en yrkes- eller kandidatexamen inom hälso- och sjukvård eller annat relaterat område. En förutsättning för att gå kursen är att du på din arbetsplats träffar personer som behöver stöd att sluta bruka tobak, samt att du har mandat från din arbetsgivare att arbeta med tobaksavvänjning.

Examinator

Lena Lundh, Med.dr. Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, sektionen för allmänmedicin och primärvård, Karolinska Institutet.

Kursledning

”Tobaksbruk – och särskilt rökning är fortfarande den enskilt största påverkbara riskfaktor för sjukdom och död. Antalet rökare minskar i Sverige, men samtidig ökar skillnaderna mellan olika grupper i samhället – där bland annat utbildning, socioekonomi och etnicitet spelar in. De flesta som röker och snusar vill sluta och många lyckas på egen hand, medan andra behöver professionellt stöd. 

Vårdpersonal har idag ofta goda kunskaper om tobaksbrukets effekter men känner sig mera osäker på hur behandling och stöd vid tobaksavvänjning ska går till. Ofta saknas även struktur och organisation för detta på arbetsplatsen. Kursen ger dig som deltagare en unik kompetens och kunskap för att fylla utvecklingsansvaret inom tobaksprevention och avvänjning på din arbetsplats. ” 

Lena Lundh, distriktssköterska, Med.dr.

Lene Nordstrand, distriktssköterska, MSc.

Kursansvariga arbetar på Akademisk primärvårdscentrum (APC) Region Stockholm och har en anknytning till Karolinska Institutet.

Ansvarig institution

Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, sektionen för allmänmedicin och primärvård, Karolinska Institutet. Kursen ges i samarbete med Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin, SLSO.

Kursupplägg

  • Föreläsningar, seminarier och gruppaktiviteter
  • Praktiska övningar med återkoppling
  • Praktisk tobaksavvänjning på egna arbetsplatsen med efterföljande handledning i grupp
  • Individuella hemuppgifter och hemtenta

Kursen går helt på distans och sträcker sig över 4 månader, med totalt 8 schemalagda utbildningsdagar och 2 studiedagar. Beräkna tid för inläsning av litteratur inför respektive kursdag, hemarbete med samtal och hemtentamen.

Obligatorisk närvaro på samtliga schemalagda föreläsningar/seminarier och gruppaktiviteter. Vid frånvaro görs en överenskommelse mellan kursdeltagare och kursledning angående kompletteringar.

Tid och plats

Kursstart: vecka 5, 2023.

Obligatoriska kursdagar: 2 och 3 februari, 13 och 14 februari, 15 mars, 20 mars samt 18 april och 3 maj. Beräkna minst 2 dagar för eget arbete.

Plats: Kursen ges helt på distans via Zoom och läroplattformen Canvas.

Pris

13 000 kr exkl. moms.

Mer information

Vid frågor om kursens innehåll:
Lena Lund, Kursansvarig, APC
E-post: Lena.Lund@ki.se
Mobil: 070-165 51 82

Lene Nordstrand, kursledare, APC
E-post: lene.nordstrand@regionstockholm.se
Mobil: 070-484 69 13

Vid administrativa frågor:
Ulla Finati, projektkoordinator, Karolinska Institutet Uppdragsutbildning
E-post: ulla.finati@ki.se
Tel: 08-524 83891

Anmälan

Karolinska Institutet förbehåller sig rätten att ställa in kursomgång vid för få sökande.

Anmälan är bindande. Vid avbokning senare än sex (6) veckor innan utbildningens start debiteras 50 procent av kurskostnaden och vid avbokning senare än tre (3) veckor innan utbildningens start debiteras hela kurskostnaden. För fullständiga villkor se våra allmänna avtalsvillkor.

Kort om kursen

När: -
Pris: 13 000 kr
Sista anmälningsdagen:
Poäng: 7.5 hp

Hur: Ges helt på distans

Om uppdragsutbildning