Foto: Getty Images

Transdiagnostisk kognitiv beteendeterapi för behandling av ätstörningar VT24

Kursen ger en god och tydlig teoretisk bild av kognitiv beteendeterapi för behandling (KBT) för behandling av ätstörningar. Den erbjuder även konkreta och handfasta beskrivningar, illustrationer och arbetsmodeller (t.ex. genom förinspelade rollspel) om hur KBT tillämpas, vilka svårigheter man möter, hur löser man dessa och hur anpassar man KBT för den enskilde individen.

Kursdeltagare berättar

Syfte och mål

Målet med kursen är såväl teoretisk som praktisk fördjupning i tillämpning av transdiagnostisk kognitiv beteendeterapi (KBT-E) för ätstörningar.

Syften:

  • God förståelse av KBT teori för ätstörningar
  • Kunskaper och färdigheter för att göra behandlingsnyttig initial och kontinuerlig bedömning, inklusive användning av intervjun Eating Disorders Examination
  • Träning i färdigheterna för tillämpning av KBT vid ätstörningar

Varför ska man gå kursen?

Kursen ger dig faktiska färdigheter för att bedriva KBT behandling, förstå varför teknikerna, metoderna och strategierna tillämpas på just det sätt som görs, vad kan utgöra problem, hur du förbättrar din kompetens hela tiden och hur du individanpassar behandlingen.

Det finns ingen liknande kurs där utöver illustration av teknikerna i terapi presenteras förklaring till varför tekniken ska tillämpas på just det sättet. Många tekniker i litteraturen är vagt beskrivna. Teori varvas med praktisk tillämpning i denna kurs och klinisk kompetens utvecklas i ljuset av forskarperspektiv.

Målgrupp

Kliniker på olika nivåer av privat och offentlig vård som arbetar med behandling av ätstörningar.

Behörighet

Personal inom vård. Kunskaper motsvarande grundläggande utbildning i KBT är önskvärd.

Ur kursinnehållet

Kursen täcker allt från förståelse av ätstörningars fenomenologi till diagnoser, behandlingsnyttig bedömning, upplägg av KBT behandling, illustration av hur tekniker tillämpas och anpassas, samt hur KBT används inom olika vårdnivåer och hur man som kliniker arbetar med ständig utveckling av sin egen kompetens i KBT för ätstörningar.

Kursplan

Kursplan för Transdiagnostisk kognitiv beteendeterapi för behandling av ätstörningar

Kursupplägg

Kursen är digital. Pedagogiken är av interaktiv art med möjlighet till dynamisk utveckling av kursen. Deltagare ska inte behöva lyssna på långa föreläsningar. Kursen består av många korta avsnitt som kan presenteras som filmer (t.ex. demonstration av tekniker via rollspel), korta inspelade föreläsningar och intervjuer (oftast 3-6 minuter långa), infografik, länkar och video på Internet, läsning av litteratur, övning med kurskamrater, tillämpning av teknik på arbetet och återkoppling, samt handledning och diskussionsforum. Teori varvas med praktiska övningar och senare tillämpning.

Om kursledaren och övriga lärare

Kursledare Ata Ghaderi, leg psykolog, leg psykoterapeut, professor. Ghaderi har mångårig erfarenhet av arbete med KBT behandling av ätstörningar och forskar inom området.

"Det tar tid att bli expert på KBT för ätstörningar. Det är en speciell patientpopulation och inte sällan blir man ställd när man ska tillämpa olika tekniker. Här får man veta hur det görs, varför och hur man hanterar problem. Vad utgör kärnan i behandlingen och hur man anpassar den för den enskilde individen, samt hur man tillämpar KBT på olika vårdnivåer (öppenvård, dagvård och heldygnsvård)."
- Ata Ghaderi, kursledare

Övriga lärare som medverkar är:

Thomas Parling, Fil.Dr., leg psykolog. Är även registerhållare för Riksät - nationellt kvalitetsregister för ätstörning samt forskningssamordnare & handläggare VS FoUU.

Elisabeth Welch, leg psykolog, leg psykoterapeut, fil dr., docent. Är även enhetschef för FoU och mottagning 2 vid Stockholms centrum för ätstörningar och anknuten till Karolinska institutet.

Datum

Kursstart är 29 januari och pågår fram till 6 maj 2024. Kursen pågår under 16 veckor. Kursen bygger på att du jobbar med specifika moduler och avsnitt under kursperioden.

Under kursen ges tillfällen för frågor, diskussion och reflektion i grupp (ej obligatoriska). Vid 5 tillfällen kan kursdeltagare ansluta sig till ett virtuellt möte och diskutera sina frågor med kursledaren. Vid dessa tillfällen kan man fördjupa sig i frågor som inte tagits upp i tillräckligt hög utsträckning i kursen, rollspela live för att få klarhet i metoder och tekniker, diskutera specifika svårigheter och resonera om både teoretiska och praktiska frågor.

Reserverade tillfällen under 2024 (ej obligatoriska) är:

Fredag 9/2 10:15 - 12:00
Fredag 8/3 10:15 - 12:00
Onsdag 27/3 10:15 – 12:00
Fredag 12/4 10:15 – 12:00
Fredag 3/5 10:15 – 12:00

Kursen avslutas med examination 6 maj 2024.

Plats

Digital undervisning via lärplattform Canvas och videokommunikationstjänst som Zoom eller liknande.

Pris

17 000 kr exkl. moms. Kursen faktureras i samband med kursstart. Kurslitteratur ingår inte i avgiften, deltagaren ansvarar för att införskaffa den.

Mer information

Vid frågor om kursens innehåll:
Ata Ghaderi, kursledare
Karolinska Institutet, Institutionen för klinisk neurovetenskap
E-post: ata.ghaderi@ki.se

Vid administrativa frågor:
Kristoffer Mörtsjö, projektsamordnare
Karolinska Institutet Uppdragsutbildning
E-post: kristoffer.mortsjo@ki.se

Anmälan

Karolinska Institutet förbehåller sig rätten att ställa in kursomgång vid för få sökande.

Anmälan är bindande. Vid avbokning senare än sex (6) veckor innan utbildningens start debiteras 50 procent av kurskostnaden och vid avbokning senare än tre (3) veckor innan utbildningens start debiteras hela kurskostnaden. För fullständiga villkor se våra allmänna avtalsvillkor.

Kort om kursen

När: -
Pris: 17 000 kr
Sista anmälningsdagen:
Poäng: 7.5 hp

Studieform: Distans