Jordglob

Transkulturell psykiatri – migration, psykisk ohälsa och trauma HT23

Arbetar du med flyktingar och vill stödja dem till bättre hälsa? Detta är en kurs som ger tvärdisciplinär kunskap om transkulturell psykiatri som vänder sig till anställda i sjukvården, kommuner och på Arbetsförmedlingen. Du tränas i att se samband mellan traumatiska upplevelser, migration, integration och sjukdom. Du kommer känna till kulturell variation i sjukdomsuttryck och ha konkreta redskap för att genomföra uppskattade och effektiva möten i mångkulturell miljö.

Kursens mål

Efter genomgången kurs har du ökad kompetens att möta flyktingar och stödja dem till bättre hälsa. Du kommer behärska instrumentet Kulturformuleringsintervjun som underlättar bemötande i mångkulturella miljöer.

Du kommer även:

 • identifiera psykisk ohälsa och känna till kulturella variationer av hälsa
 • se samband mellan postmigrationsfaktorer och hälsa samt vikten av psykosocialt stöd
 • förstå effekterna av, och bemötande gentemot, personer som utsatts för traumatiska händelser
 • lära dig mer om tortyrskador och dess konsekvenser, såsom smärta och funktionsvariationer
 • få fördjupade kunskaper om hälsobehov hos barn och ungdomar i migration
 • få en förståelse för lagar och regler som styr mottagandet av kvotflyktingar, asylsökande och skyddsbehövande samt olika aktörers roller, inklusive vad för vård som finns för migranter.

Målgrupp

Kurs vänder sig till dig som har erfarenhet från verksamhet där man möter flyktingar, exempelvis inom psykiatri, primärvård, kommun (exempelvis socialtjänst, Elevhälsa, SFI, boenden) och Arbetsförmedlingen.

Kursinnehåll

 • Stressfaktorer under migrationsprocessen, på lång och kort sikt.
 • Regelverket kring asylprocessen och nyanländas etablering samt kring asylsökandes rätt till vård.
 • Att identifiera psykisk ohälsa och sjukdom med ett transkulturellt perspektiv.
 • Traumatiserade flyktingar – psykologiska och sociala svårigheter, bemötandefrågor samt orientering om behandling.
 • Primärvårdsperspektiv på somatisk och psykisk ohälsa.
 • Barns perspektiv i migrationsprocessen: Ensamma barn, barn i familj och barn som anhöriga.
 • Tortyrskador och smärta – vad är samhällets och vårdens ansvar
 • Modeller för hälsofrämjande integration, bland annat psykosociala insatser för att stötta återgång till vanlig funktion.
 • Kunskap och stöd för kommunikation i mötet med flyktingar.

Kursupplägg

Litteraturstudier, föreläsningar, en förberedd workshop, grupparbeten och gruppexamination, reflektioner i storgrupp. Fem heldagar + två uppföljande heldagar med workshop och examination.

Citat från tidigare deltagare

"En rolig, väldigt givande och informativ kurs som kommer ge massor."

"Hög kvalité hela vägen från måndag till fredag. Impad:)"

Tid och plats

Schemalagda kursdagar under 2023:

 • Inledande kursvecka under 9-13 oktober.
 • Uppföljande heldagar med examination: 16-17 november. 

Plats

Stockholm, Transkulturellt Centrum.

Behörighet

Gymnasieutbildning eller motsvarande.

Pris

8 000kr exkl. moms

Kursplan

Kursplan för Transkulturell psykiatri - migration, psykisk ohälsa och trauma 7,5 hp

Varför ska du gå kursen?

Att möta flyktingar och andra migranter i vården kan upplevas som svårt. Traumatiska erfarenheter, sociokulturella faktorer ochspråkbarriärer bidrar ofta till en komplex helhetsbild. Denna kurs ger dig verktyg att genomföra meningsfulla och personcentrerade möten i mångkulturell miljö samt kunskap om hur samverkan kan underlätta för människor på flykt att skapa sig en framtid i Sverige.

Kursledare

Mattias Strand, överläkare, specialistläkare i psykiatri, Transkulturellt Centrum, Stockholms läns sjukvårdsområde, Region Stockholm och Karolinska Institutet, Institutionen för klinisk neurovetenskap.

Mer information

Vid frågor om kursens innehåll:
Mattias Strand, kursledare
E-post: mattias.strand@ki.se

Vid administrativa frågor:
Ylva Danilsons, projektkoordinator
E-post: ylva.danilsons@ki.se

Anmälan

Karolinska Institutet förbehåller sig rätten att ställa in kursomgång vid för få sökande.

Anmälan är bindande. Vid avbokning senare än sex (6) veckor innan utbildningens start debiteras 50 procent av kurskostnaden och vid avbokning senare än tre (3) veckor innan utbildningens start debiteras hela kurskostnaden. För fullständiga villkor se våra allmänna avtalsvillkor.

Kort om kursen

När: -
Pris: 8 000 kr
Sista anmälningsdagen:
Poäng: 7.5 hp