Facade Aula Medica

Utredningsmetodik 0-6 år specialistkursackrediterad: små barn med utvecklingsneurologiska funktionsnedsättningar

Kursen är ackrediterad hos psykologförbundet med kurskod AKO540.

Utredning av små barn med intellektuell funktionsnedsättning och autism och andra utvecklingsneurologiska funktionsnedsättningar kräver hög kunskap om såväl typisk som atypisk utveckling. Kliniska och subkliniska symtom överlappar ofta och barnets funktion i vardagen påverkas i hög grad av den psykiska och fysiska miljön. Ansatsen i utredningen behöver därför vara bred för att barnets sammantagna förutsättningar och stödbehov ska kunna identifieras. I utredningen behöver psykologen goda färdigheter i olika metoder för informationsinhämtning och behärska olika kliniska bedömningsinstrument och tester anpassade till barnets funktionsnivå. Syftet med kursen är att ge deltagaren kunskaper om kartläggning, diagnostik och färdigheter inom samtliga ingående delar i småbarnsutredning där flera olika testbatterier ingår.

Ackrediterad som specialistkurs hos psykologförbundet

Kursen ackrediteras som 1 av 6 specialistkurser; som 1 fördjupningskurs inom:

 • funktionshindrens psykologi
 • klinisk barn- och ungdomspsykologi
 • neuropsykologi
 • pedagogisk psykologi

Kursen kan godkännas för enskild STP-psykolog som genomgår andra specialiseringar, detta utifrån bedömning av övriga meriter.

Kursens omfattning och kurstider

25 dagar varav 7,5 dagar schemalagd undervisning. Kursivt anger eget arbete.

Avsätt tid för förberedande uppgifter innan kursstart.

6 november 2023, kl 08:45-16:00  -  introducerande kursdag
7 november 2023, kl 09:00-16:00  -  intro/SON-R
Självstudier, metodträning, utredningsärende 1
17 november 2023, kl 09:00-16:00  -  Griffiths III
Självstudier, metodträning, utredningsärende 1
14 december 2023, kl 13:00-16:00  -  handledning/kurspass
Självstudier, metodträning, utredningsärende 1
18 december 2023, kl 09:00-16:00  -  ADOS-2 Knatte
Självstudier, metodträning, utredningsärende 1
23 februari 2024, kl 09:00-12:00  -  handledning/kurspass
Självstudier, metodträning, utredningsärende 1
21 mars 2024, kl 09:00-16:00  -  redovisning utredningsärende 1
Självstudier, metodträning, utredningsärende 2
25 april 2024, kl 09:00-12:00  -  handledning/kurspass
Självstudier, metodträning, utredningsärende 2
30 maj 2024, kl 09:00-16:00  -  examination

Säkerställ att du kan genomföra alla moment och delta vid samtliga kurstillfällen. Schemalagd tid är 7,5 dagar och eget arbete 17,5 dagar. Det egna arbetet innefattar inläsning av litteratur, bedömningsunderlag och manualer; metod-/färdighetsträning, samt genomförande och dokumentation av utredningsärenden som redovisas. Till metodträningen hör även förskole-observation.

Kursbeskrivning

I den här kursen som omfattar utredning av barn upp till 5 år, får du fördjupa dina kunskaper och färdigheter i att både ta tillvara andra professioners utredningar och att själv kartlägga, utreda och diagnostisera utvecklingsneurologiska funktionsnedsättningar på ett strukturerat och metodologiskt medvetet sätt. Kursen ger dig färdigheter i att administrera och tolka SON-R, Griffiths III samt ADOS-2 Knattemodulen (Observera förkunskapskravet angående ADOS-2 grundkurs). Under kursen behöver du tillgång till patienter som är aktuella för utredning. Boka gärna fler patienter för att säkerställa att du kan redovisa två utredningsärenden.

Kursens syfte och lärandemål

Syftet med kursen är att ge deltagaren kunskaper om kartläggning och diagnostik av utvecklingsneurologiska funktionsnedsättningar och färdigheter inom samtliga ingående delar i småbarnsutredning där flera olika testbatterier ingår.

Efter avslutad kurs ska deltagaren ha uppnått följande mål:

Kunskap och förståelse gällande

 • tidig typisk utveckling, relevant för NDD-området
 • diagnostik enligt DSM-5 och ICD 10/11

Färdighet och förmåga att

 • genomföra intervjuer med vårdnadshavare och pedagoger
 • genomföra strukturerad förskoleobservation
 • analysera resultat: WPPSI-IV
 • administrera och analysera resultat: ADOS-2 Knattemodulen
 • administrera och analysera resultat: SON-R 2-8 år
 • administrera och analysera resultat: Griffiths-III
 • effektivt kunna sammanfatta resultat
 • skapa allians och ge svåra besked
 • återge utredningsresultat till vårdnadshavare och förskolepersonal

Värderingsförmåga och förhållningssätt när det gäller

 • insikt om de olika bedömningsinstrumentens för- och nackdelar samt deras innehålls- och diagnostiska validitet
 • etiska ställningstaganden vid tidig diagnostik

Kursens innehåll

Förberedelser

 • Uppdatering WPPSI-IV (instuderingsfrågor)
 • Uppdatering administrering ADOS modul 1-2
 • Litteraturstudier

Lärarledda moment

 • Föreläsning tidig typisk utveckling
 • DSM-5
 • Etiska ställningstaganden
 • Olika utredningsmetoder: intervju, testning, observation
 • Test: Griffiths III, ADOS-2 Knattemodulen, SON-R 2-8
 • Testbatterier, diagnostik och falldragning
 • Att sammanfatta och analysera resultat
 • Resultatöversikt, utlåtande och återgivning

Eget arbete

 • Egen träning/övning i de olika metoderna och testbatterierna, träningsfilmer
 • Utredningsärenden 1och 2: Intervju, förskoleobservation, ADOS-2, Griffiths-III samt SON-R eller WPPSI-IV. Inlämning av resultatöversikt, utlåtande och återföringsunderlag till vårdnadshavare och pedagoger inför redovisning (ärende 1)/examination (ärende 2)

(Valfritt: inlämning av egen administreringsfilm 10 minuter Knattemodul eller Griffiths-III. Kursledare ger återkoppling på administreringsfärdigheter i samband med examination)

Examination

 • Redovisning utredningsärende 2
 • Skriftlig examination

Momenten bedöms enligt G (godkänd) respektive IG (icke godkänd).

Obligatorisk litteratur

Obligatorisk litteratur (700 sidor):
American Psychiatric Association. (2022). Diagnostic and statistical manual of mental disorders (5th ed., text rev.). https://doi.org/10.1176/appi.books.9780890425787
Sid 1-100

Svensk manual: ADOS-2 Autism Diagnostic Observation Schedule sec ed. (2014). Hogrefe Psykologiförlaget AB Knattemodulen, sidor 31-51, 213-290
Manual SON-R 2-8 (Snijder Oomens Nonverbal Intelligence Test) Peter Tellegen, Jaap Laros Sid 1-256
Manual Griffiths-III Stroud et al. (2017) Del 1: sid 1-75, Del 2: sid 1-123, samt Del 3 Norms
Kompendium: Milstolpar och UNF 60 sidor

Valbar obligatorisk litteratur tillkommer och presenteras i samband med kursstart.

Kursens arbetsformer

Föreläsningar, gruppdiskussioner, metod- och färdighetsträning, handledning självstudier/egna utredningsärenden samt ärenderedovisning/examination.

Kursintyg

För kursintyg krävs:

 • närvaro under hela kursen
 • genomförande av kursmoment enligt schema
 • examination betyg godkänt. Momenten bedöms enligt G (godkänd) respektive IG (icke godkänd).

Lärplattform och videokommunikationstjänst

Canvas är lärplattformen som används där kursmaterialet är samlat. Zoom används vid live-föreläsningar och gruppaktiviteter. Du får tillgång till Canvas i anslutning till kursstart och där kommer även Zoom-länkarna att finnas. Som deltagare behöver du en egen uppkoppling (via Google Chrome, Edge eller Firefox), eget headset och webbkamera.

Behörighetskrav

Legitimerad psykolog.
Godkänd ADOS-2 grundkurs.

Förkunskaper

Förbered dig genom att sätta dig in i den amerikanska DSM-5-manualen avseende de delar som rör ”Neurodevelopmental Disorders”.

På KIND:s hemsida finns information om ADI-R, ett intervjuunderlag som vänder sig till vårdnadshavare avseende autistiska beteenden i barndomen.

Tillgång till psykologiska test och adaptiva skalor

För att genomföra kursen behöver du ha tillgång till följande test och manualer (eller motsvarande):

 • WPPSI-IV
 • Snijder Oomens Nonverbal Intelligence Test (SON-R) 2-8 år
 • Griffiths III
 • ADOS-2

Andra test som är användbara:

 • A Developmental NEuroPSYchological Assessment, version 2 (NEPSY-II), 3-16 år
 • Beery-VMI

Du behöver även tillgång till adaptiv bedömning:

 • Vineland Adaptive Behavior Scales – Third Edition (Vineland-II), 2-21 år eller Adaptive Behavior Assessment System – Third Edition (ABAS-3), 0-89 år.

Schema

Schema presenteras i samband med kursstart.

Kursansvariga

Elisabeth Nilsson Jobs, kursansvarig
Leg psykolog, specialist i klinisk psykologi, fil.dr, internationell ADOS-tränare. Karolinska Institutet, Institutionen för Kvinnors och Barns Hälsa. Center of Neurodevelopmental Disorders at Karolinska Institutet (KIND).

Sven Bölte, verksamhetsansvarig
Professor, internationell ADOS-tränare. Karolinska Institutet, Institutionen för Kvinnors och Barns Hälsa. Chef för Center of Neurodevelopmental Disorders at Karolinska Institutet (KIND), Centrum för Psykiatriforsking, BUP Stockholm.

Lisa Wilsson, utbildningssamordnare
Karolinska Institutet, Institutionen för Kvinnors och Barns Hälsa. Center of Neurodevelopmental Disorders at Karolinska Institutet (KIND)

Kursledare

Elisabeth Nilsson Jobs 
Leg psykolog, specialist i klinisk psykologi, fil.dr, internationell ADOS-tränare
Karolinska Institutet, Institutionen för Kvinnors och Barns Hälsa. Center of Neurodevelopmental Disorders at Karolinska Institutet (KIND)

Johanna Ristolainen Spak
Leg psykolog, internationell ADOS-tränare
Karolinska Institutet, Institutionen för Kvinnors och Barns Hälsa. Center of Neurodevelopmental Disorders at Karolinska Institutet (KIND)

Miia Ekholm
Leg psykolog, specialist i neuropsykologi
Karolinska Institutet, Institutionen för Kvinnors och Barns Hälsa. Center of Neurodevelopmental Disorders at Karolinska Institutet (KIND), Barn- och ungdomspsykiatri Stockholms läns sjukvårdsområde

Examinator

Elisabeth Nilsson Jobs, Specialist i klinisk psykologi, fil dr, utbildningsansvarig vid KIND, Karolinska Institutet.

Plats

Digital kurs i realtid via lärplattformen Canvas samt videokommunikationstjänsten Zoom.

Pris

19 500 kr exklusive moms.

Mer information

Vid frågor om anmälan (även avbokningar och reservplatser) och fakturering:
Sandra Lannergren, Karolinska Institutet Uppdragsutbildning
E-post: sandra.lannergren@ki.se
Tel: 08-524 860 69

Vid frågor om kursinnehåll, behörighet och förberedelser
Elisabeth Nilsson Jobs, Karolinska Institutet KIND
E-post: elisabeth.nilsson.jobs@ki.se

Vid praktiska frågor och frånvaroanmälan under själva kursen
Lisa Wilsson, Utbildningssamordnare, Karolinska Institutet KIND
E-post: lisa.wilsson@ki.se
Tel: 0737-12 15 96

Anmälan

Har kursen blivit fulltecknad innan sista anmälningsdatum stängs anmälan tidigare.

När ordinarie kursplatser är fullbokade kan du göra en reservplatsanmälan. På anmälan ser du direkt om du anmäler till en reservplats, det står även i det bekräftande mejlet.

Besked om behörighet och antagning till kurs skickas ut ca en månad innan kursstart.

Innan en kursanmälan görs måste närmaste chef godkänna kursanmälan. I direkt anslutning till anmälan skickas en bekräftelse till kursdeltagaren. Närmaste chef får även via e-post en länk där han/hon behöver godkänna anmälan. Innan kursstart skickas praktisk information till kursdeltagaren via den e-post som angivits i anmälan.

Anmälan är bindande. Vid avbokning senare än sex (6) veckor innan utbildningens start debiteras 50 procent av kurskostnaden och vid avbokning senare än tre (3) veckor innan utbildningens start debiteras hela kurskostnaden. För fullständiga villkor se våra allmänna avtalsvillkor.

Karolinska Institutet förbehåller sig rätten att ställa in kursomgång vid för få sökande.

Kort om kursen

När: -
Pris: 19 500 kr
Sista anmälningsdagen:

Plats: Digital kurs