Foto: Getty Images

Utredningsmetodik för psykologer: adhd, autism och andra utvecklingsneurologiska funktionsnedsättningar

14-15 sep, 18 okt, 22 nov, 19 alt 20 dec 2023

 

Utredning och diagnostik av adhd och autism kan vara utmanande eftersom andra utvecklingsneurologiska funktionsnedsättningar (UNF, även kallade neuropsykiatriska funktionsnedsättningar förkortat NPF) som specifik inlärningsstörning, språkstörning, motorisk störning och intellektuell funktionsnedsättning är vanligt förekommande vid adhd och autism. UNF-diagnostik kräver en bredd ansats där anamnes, intervju med olika informanter som vårdnadshavare och pedagoger, observation, symptomskattning såväl som psykologisk testning ingår.

Kursbeskrivning

I den här kursen får du lära dig mer om utredning och diagnostik av adhd, autism och andra UNF med fokus på barn och tonåringar. Kursen innefattar moment från den inledande kontakten till uppföljningen med vårdnadshavare och skola.

Kursen, som sker digitalt i realtid, riktar sig till dig som arbetar eller står inför att arbeta med UNF-/NPF-utredningar. Säkerställ att du kan boka in patienter som är aktuella för utredning i samband med kursperioden, gärna flera så att du har möjlighet att välja ärende till redovisningen.

Kursens innehåll

 • Utredningsmetodik: process, metoder och innehåll
 • Bedömningsmetoder, underlag och instrument
 • Kognitiv kartläggning
 • Kärnsymtom, operationaliseringar och diagnoskriterier enligt ICD-10/11 och DSM-5
 • Samsjuklighet och differentialdiagnostik
 • Analys och sammanställning av resultat
 • Utlåtandeskrivning
 • Bemötande av barn och vårdnadshavare i utredningsarbetet
 • Sammanfattande återgivning av utredningen till barnet, vårdnadshavare och skolpersonal

Kursens arbetsformer

Föreläsningar, gruppdiskussioner, självstudier/eget utredningsärende, handledning.

Kursens omfattning

3 heldagar och 2 halvdagar schemalagd tid samt eget arbete. Eget arbete innebär dels självstudier om exempelvis test som du behöver sätta dig in i eller inläsning av material till hjälp i utredningsarbetet som finns i Canvas och dels dokumentation av ett patientärende som du kommer att redovisa den sista uppföljningsdagen. Till metodträningen hör även förskole-skolobservation.

Tidsåtgången för det egna arbetet beror på dina tidigare kunskaper men ett riktmärke kan vara att avsätta ca fem dagar utöver den ordinarie utredningstiden.

Kursintyg

För kursintyg krävs närvaro vid schemalagd tid och egen presentation av utredningsärende.

Lärplattform och videokommunikationstjänst

Canvas är lärplattformen som används där kursmaterialet är samlat. Zoom används på kursdagarna vid liveföreläsningar och gruppaktiviteter. Du får tillgång till Canvas i anslutning till kursstart och där kommer även Zoomlänkarna att finnas. Som deltagare behöver du en egen uppkoppling (via Google Chrome, Edge eller Firefox), eget headset och webbkamera.

Behörighetskrav

 • Legitimerad psykolog
 • PTP-psykolog

Förkunskaper

Förbered dig genom att sätta dig in i den amerikanska DSM-5-manualen avseende de delar som rör ”Neurodevelopmental Disorders”.

Om du är ny inom området kan du med fördel förbereda dig genom att auskultera vid andra kollegors utredningar, ta del av dokumentationen och/eller intervjua kollegor som har utredningserfarenhet.

I utredningen av autism kommer Autism Diagnostic Observation Schedule (ADOS-2) ingå. Om du inte har kunskaper om ADOS-2 rekommenderar vi att du även går ”ADOS-2 Grundkurs” i anslutning till kursen i utredningsmetodik. Arbetar du med små barn rekommenderas även att du genomgår Knatte-modulen. Läs mer om kursen på KINDs hemsida.

Tillgång till psykologiska test och adaptiva skalor

Patientärendet som du ska redovisa vid den femte kursdagen ska inbegripa psykologisk testning. Vilka tester som du behöver tillgång till kommer att variera beroende på vilken ålder patienten har och vad som finns att tillgå på din arbetsplats. För dig som arbetar med yngre barn bör du både ha tillgång till psykologiska test och utvecklingsskalor. Här följer några exempel:

Yngre barn

 • Griffiths scales of child development III 0-6 år
 • WPPSI-IV, 2-7 år
 • Snijder Oomens Nonverbal Intelligence Test (SON-R), 2-8 år
 • A Developmental NEuroPSYchological Assessment, version 2 (NEPSY-II), 3-16 år

Äldre barn

 • WISC-V, 6-16 år; WAIS-IV, 16-90 år
 • Snijder Oomens Nonverbal Intelligence Test (SON-R) 6-40 år
 • A Developmental NEuroPSYchological Assessment, version 2 (NEPSY-II), 3-16 år

Adaptiv bedömning

 • Vineland Adaptive Behavior Scales – Third Edition (Vineland-II), 2-21 år eller Adaptive Behavior Assessment System – Third Edition (ABAS-3), 0-89 år

Schema

Kursdag 1: 14 sep, kl 08:45-16:00
Inloggning från 08:30 för de som är osäkra på sin uppkoppling.

Kursdag 2: 15 sept, kl 09:00-16:00         

  -- Eget arbete innan kursdag 5 --

Kursdag 3 halvdag: 18 okt, kl 09:00-12:00     
Kursdag 4 halvdag: 22 nov, kl 09:00-12:00
Kurspassen innefattar kompletterande föreläsningar och handledning.

Kursdag 5, alt 1: 19 dec, kl 09:00-16:00
Kursdag 5, alt 2: 20 dec, kl 09:00-16:00
Dag 5 sker i halvgrupp. Deltagaren kommer att bli anvisad vilken dag som är aktuell under dag 1 eller 2.

Obligatorisk närvaro vid samtliga ovan kurstillfällen.

Kursansvariga

Elisabeth Nilsson Jobs, kursansvarig
Leg psykolog, specialist i klinisk psykologi, fil.dr, internationell ADOS-tränare. Karolinska Institutet, Institutionen för Kvinnors och Barns Hälsa. Center of Neurodevelopmental Disorders at Karolinska Institutet (KIND).

Sven Bölte, verksamhetsansvarig
Professor, internationell ADOS-tränare. Karolinska Institutet, Institutionen för Kvinnors och Barns Hälsa. Chef för Center of Neurodevelopmental Disorders at Karolinska Institutet (KIND), Centrum för Psykiatriforsking, BUP Stockholm.

Lisa Wilsson, utbildningssamordnare
Karolinska Institutet, Institutionen för Kvinnors och Barns Hälsa. Center of Neurodevelopmental Disorders at Karolinska Institutet (KIND)

Plats

Digital kurs i realtid via lärplattformen Canvas samt videokommunikationstjänsten Zoom.

Pris

10 500 kr ex moms.

Mer information

Vid frågor om anmälan (även avbokningar och reservplatser) och fakturering
Sandra Lannergren, Karolinska Institutet Uppdragsutbildning
E-post: sandra.lannergren@ki.se
Telefon: 08-524 860 69

Vid praktiska frågor och frånvaroanmälan under själva kursen
Lisa Wilsson, Karolinska Institutet KIND
E-post: lisa.wilsson@ki.se
Telefon: 0737-12 15 96

Vid frågor om kursinnehåll, förkunskaper och eget arbete
Elisabeth Nilsson Jobs, Karolinska Institutet KIND
E-post: elisabeth.nilsson.jobs@ki.se

Anmälan 

Har kursen blivit fulltecknad innan sista anmälningsdatum stängs anmälan tidigare.

När ordinarie kursplatser är fullbokade kan du göra en reservplatsanmälan. På anmälan ser du direkt om du anmäler till en reservplats, det står även i det bekräftande mejlet.

Besked om behörighet och antagning till kurs skickas ut ca en månad innan kursstart.

Innan en kursanmälan görs måste närmaste chef godkänna kursanmälan. I direkt anslutning till anmälan skickas en bekräftelse till kursdeltagaren. Närmaste chef får även via e-post en länk där han/hon behöver godkänna anmälan. Innan kursstart skickas praktisk information till kursdeltagaren via den e-post som angivits i anmälan.

Anmälan är bindande. Vid avbokning senare än sex (6) veckor innan utbildningens start debiteras 50 procent av kurskostnaden och vid avbokning senare än tre (3) veckor innan utbildningens start debiteras hela kurskostnaden. För fullständiga villkor se våra allmänna avtalsvillkor.

Karolinska Institutet förbehåller sig rätten att ställa in kursomgång vid för få sökande.

Kort om kursen

När: -
Pris: 10 500 kr
Sista anmälningsdagen:

Plats: Digital kurs