Våld i nära relationer, 3hp

Våld i nära relationer är ett stort och allvarligt samhällsproblem. Hur ska du som arbetar med människor ställa frågor om våld, hur kan du bemöta, vilken hjälp finns att få? Denna kurs är framtagen för att utbilda många samtidigt och kan vara utgångspunkt för att skapa bättre rutiner på arbetsplatsen.

Bakgrund

Våld i nära relationer är ett stort och allvarligt samhällsproblem där de våldsutsattas mänskliga rättigheter upprepat kränks. Varje år utsätts ett stort antal människor för våld från en närstående. Ofta sker våldet på den plats där man ska kunna känna sig som tryggast, hemma. Våldet och förtrycket tar sig många olika uttryck, från verbala kränkningar, kontroll och isolering till grovt fysiskt och sexuellt våld. 

Karolinska Institutet tog fram kursen "Våld i nära relationer" på uppdrag av Stockholms stad. Utbildningen ska ges till 12 000 medarbetare under 3 år. 

Kursens syfte

Kursens syfte är att ge dig en fördjupad bild av kunskapsläget vad gäller våld i nära relation med utgångspunkt i aktuell forskning och beprövad erfarenhet. 

"Våld i nära relationer" riktar sig till dig som möter människor i ditt arbete. Hur ska du ställa frågor om våld? Hur kan du bemöta, vilken hjälp finns att få? Denna kurs är framtagen för att utbilda många samtidigt och kan vara utgångspunkt för att skapa bättre rutiner på arbetsplatsen.

Upplägg

Kursen omfattar 3 högskolepoäng och består av två halvdagar med föreläsningar, tre webbdelar och en webbaserad examination. 

Mer info

Innehåll och upplägg kan appliceras även hos andra organisationer, kontakta oss för mer information!