Alternativt urval

Karolinska Institutet använder alternativt urval till läkarprogrammet (PIL) och tandläkarprogrammet (TAPIL).

Beslut om tillfällig minskning av andelen som antas via det alternativa urvalet till läkarprogrammet (PIL) inför höstterminen 2022 och vårterminen 2023

För att säkerställa att hela det alternativa urvalet kan genomföras inför höstterminen 2022 och vårterminen 2023 har Karolinska Institutet beslutat att minska antalet sökande som antas via PIL. Andelen sökande som antas på grundval av PIL vid antagningen till höstterminen 2022 respektive vårterminen 2023 har fastställts till 25 procent. Färre intervjuer behöver därmed genomföras. Det innebär att antalet sökande som bjuds in till begåvningstest och levnadsbeskrivning sänks från 400 till cirka 300, och att antalet sökande som går vidare till intervju sänks från 160 till cirka 130.

I antagningsomgången inför höstterminen 2022 respektive vårterminen 2023 är urvalsgrunderna till läkarprogrammet därmed alternativt urval 25%, betyg 41% och högskoleprov 34%.

Om du vill anmäla dig till något av de alternativa urvalen till läkarprogrammet (PIL) eller tandläkarprogrammet (TAPIL) måste du dels göra en anmälan till utbildningen på antagning.se, dels en separat anmälan till alternativt urval på antagning.se.

Alternativt urval till läkarprogrammet (PIL)

KI ser inför varje läsår över om alternativt urval ska användas till läkarprogrammet samt om urvalsmodellen i något avseende ska justeras. För genomförandet av det alternativa urvalet ansvarar en urvalskommitté. Det alternativa urvalet PIL är en parallell urvalsgrupp till de övriga urvalsgrupperna för gymnasiebetyg och högskoleprov. Det alternativa urvalet bygger på en bedömning av den sökandes motivation och lämplighet och urvalet sker i tre steg.

Steg 1 - Rangordning genom högskoleprov

I steg 1 beslutas vilka sökande som ska gå vidare till det skriftliga provet i steg 2. Rangordningen sker utifrån den sökandes bästa giltiga högskoleprovsresultat. Observera att du inte kan konkurrera med ett högskoleprovsresultat som du har fått under samma termin som du deltar i PIL. Det beror på att KI inte hinner få innevarande termins högskoleprovsresultat innan kallelsen till testet skickas. Cirka 300 sökande kallas vidare till begåvningstest och levnadsbeskrivning.

Steg 2 - Begåvningstest och levnadsbeskrivning

Steg 2 omfattar dels ett begåvningstest som mäter generell begåvning (ej kunskapstest), dels en levnadsbeskrivning med en motivering till varför den sökande vill bli läkare. Levnadsbeskrivningen utgör endast underlag för intervju och påverkar inte urvalet till steg 3. Urvalskommittén gör ett urval efter resultatet på begåvningstestet och cirka 130 sökande går vidare till intervju.

Steg 3 - Intervjuer

Varje sökande som kallats vidare till steg 3 genomgår två intervjuer om vardera cirka 45 minuter. Intervjuerna sker med utgångspunkt från levnadsbeskrivningen.

Under intervjuerna bedöms den sökandes motivation för att genomgå utbildningen (intresse, realism), informations- och kunskapshantering (vetgirighet, rörlighet, intressebredd), stresstolerans (energiresurser, uthållighet, koncentrationsförmåga, frustrationstolerans), personliga mognad i relation till ålder (självkännedom, ansvarstagande, självständighet, social tolerans), sociala och kommunikativa färdigheter (kontaktförmåga, lyhördhet, samarbetsförmåga, ledarförmåga) samt vetenskapliga intresse (engagemang, potential).

Intervjun är till för att ge en helhetsbild av den sökandes förutsättningar för att utbilda sig till läkare. Inför det avslutande mötet i urvalskommittén har intervjuarna sammanställt sina bedömningar. Vid mötet tilldelas samtliga sökande som deltagit i urvalsprocessen ett meritvärde. Den sökande meddelas sitt meritvärde och urvalsresultat i antagningsbeskedet på antagning.se efter urval 1.

Anmälan till alternativt urval till läkarprogrammet (PIL) inför VT2023

Inför vårterminen 2023 tillsätts 25 procent av platserna på läkarprogrammet genom alternativt urval, 41 procent av platserna tillsätts genom betygsurval och 34 procent av platserna tillsätts genom högskoleprovsurval.

Du anmäler dig till det alternativa urvalet via länken nedan (leder till antagning.se) senast den 30 september 2022 (studiestart VT2023). Du måste även anmäla dig till läkarprogrammet via antagning.se. Observera att du senast sista kompletteringsdag måste kunna styrka grundläggande och särskild behörighet för utbildningen.

Tidplan för PIL inför VT 2023

KI skickar inte några PIL-besked per post utan använder den e-postadress du angett när du skapat användarkonto på antagning.se

1 september

Anmälan till PIL öppnar (länken leder till antagning.se).

30 september

Sista anmälningsdag för deltagande i PIL.

När du har gjort din anmälan kan du se denna på Mina sidor på antagning.se. 

Vecka 40

Kallelser till test skickas via e-post. Observera att alla sökande får besked oavsett om de har gått vidare eller inte. Har du anmält dig till PIL men inte fått besked från KI bör du omedelbart kontakta Antagningsgruppen på antagning@ki.se

17 oktober

Sista anmälningsdag till läkarprogrammet på antagning.se.

Lördag 15 oktober

Begåvningstest och levnadsbeskrivning. Läs mer om processen här

Vecka 44  

Kallelse till intervju skickas via e-post. Observera att alla sökande får besked oavsett om de har gått vidare till intervju eller inte. Har du deltagit i testet men inte fått besked från KI bör du omedelbart kontakta Antagningsgruppen på antagning@ki.se

Vecka 46 och 47

Intervjuer. Pågår Mån-fre kl. 8.30-18

Cirka vecka 49

Du kan se ditt meritvärde, dvs. din poäng, på ditt användarkonto på antagning.se strax innan urval. Besked om urvalsresultat meddelas i antagningsbeskedet på antagning.se. Du måste tacka ja inom utsatt tid för att få behålla platsen om du antagits eller reservplacerats.

 

Alternativt urval till tandläkarprogrammet (TAPIL)

För genomförandet av det alternativa urvalet ansvarar en urvalskommitté enligt delegation från Utbildningsnämnden Dentmed. Det alternativa urvalet bygger på den sökandes motivation och lämplighet, och urvalet till HT22 sker i två steg.

Steg 1 – Uppsats och levnadsbeskrivning

I steg 1 genomförs ett skrivprov med uppsats och levnadsbeskrivning. Sökande anmäler sig för deltagande i TAPIL på antagning.se.

Maximalt 550 personer kan kallas till skrivprovet. Om antalet anmälda personer till TAPIL efter sista anmälningsdag överstiger 550 kommer lottning ske bland alla anmälda för att selektera till kallelse till skrivprovet.

Uppsatsen ska behandla ett av tre givna ämnen inom följande teman: aktuella händelser i samhället, aktuella medicinska ämnen och aktuella odontologiska företeelser. Den sökande får reda på ämnena vid skrivningstillfället.

I levnadsbeskrivningen ska den sökande beskriva sitt liv från barndom till nutid och reflektera kring det, samt berätta varför hen vill bli tandläkare.

Utifrån resultatet på uppsatsen görs ett urval till steg 2.

Samtliga uppsatser läses och bedöms av två ledamöter i urvalskommittén. Uppsatsen bedöms utifrån den sökandes:

  • förmåga att behandla ämnet (hålla sig till valt ämne, ta upp olika aspekter)
  • analytiska förmåga (jämföra/reflektera kring olika aspekter, dra slutsatser)
  • förmåga att disponera texten (logisk uppbyggnad, balans mellan olika delar)
  • språkliga förmåga (stavning, grammatik, variation i/lämpligt ordval eller språkval)

Vid ett möte diskuterar och rangordnar urvalskommittén de sökande. Cirka 70-80 sökande går vidare till intervju.

Levnadsbeskrivningen bedöms inte och påverkar inte urvalet till steg 2, utan är ett diskussionsunderlag inför intervjun, för de som går vidare.

Läs mer om steg 1 här.

Steg 2 - Intervjuer

Varje sökande genomgår två intervjuer (cirka 45 minuter var). De genomförs enskilt mellan en intervjuare och den sökande, dvs totalt två intervjuer med två olika intervjuare.

Levnadsbeskrivningen används som underlag för att intervjuaren ska kunna förbereda sig med frågor, samt jämföra svar i intervjun med det som tidigare skrivits ner.

Intervjuarna bedömer individuellt den sökandes: 

  • motivation för utbildningen (motivationsfaktorer, tidigare erfarenhet, realistiska förväntningar)
  • kapacitet (energiresurser/psykisk drivkraft, uthållighet/frustrationstolerans, koncentrationsförmåga, intellektuell rörlighet)
  • social och kommunikativ förmåga (lyhördhet, empati, samarbetsförmåga)
  • personliga egenskaper (personlig mognad och integritet, självkännedom, självförtroende, ansvarstagande, intressebredd)

Vid ett urvalsmöte redovisas intervjuarnas sammanställda bedömningar. Urvalskommittén diskuterar bedömningarna och fastställer slutligen meritvärden för samtliga sökande. Den sökande meddelas sitt meritvärde och urvalsresultat i antagningsbeskedet på antagning.se efter urval 1.

Läs mer om steg 2 här.

Anmälan till alternativt urval till tandläkarprogrammet (TAPIL) inför HT 2022

Inför höstterminen 2022 tillsätts 32 procent av platserna på tandläkarprogrammet genom alternativt urval, 34 procent av platserna tillsätts genom betygsurval och 34 procent av platserna tillsätts genom högskoleprovsurval.

Du anmäler dig till det alternativa urvalet via länken nedan (leder till antagning.se) senast den 30 mars 2022 (studiestart HT2022). Du måste även anmäla dig till tandläkarprogrammet via antagning.se. Observera att du senast sista kompletteringsdag måste kunna styrka grundläggande och särskild behörighet för utbildningen.

Anmälan att delta i det prov- och intervjubaserade urvalet till tandläkarprogrammet HT2022, sker via direktlänk till antagning.se (anmälan öppnar 2 mars)

Anmälan till tandläkarprogrammet via antagning.se (anmälan inför HT2022 öppnar 15 mars)

Tidplan för TAPIL inför HT 2022

KI skickar TAPIL-besked via den e-postadress du angett när du skapat användarkonto på antagning.se

2 mars

Anmälan till TAPIL öppnar (länken leder till antagning.se).

30 mars

Sista anmälningsdag för deltagande i TAPIL.

När du har gjort din anmälan kan du se denna på Mina sidor på antagning.se.

Vecka 13

Kallelser till skrivning av uppsats och levnadsbeskrivning skickas via e-post. Observera att alla sökande får besked oavsett om de har gått vidare eller inte. Har du anmält dig till TAPIL men inte fått besked från KI bör du omedelbart kontakta antagningen vid KI på antagning@ki.se

8 april

Skrivning av uppsats och levnadsbeskrivning.

19 april

Sista anmälningsdag till tandläkarprogrammet på antagning.se

Vecka 19

Kallelse till intervju skickas ut per e-post. Observera att alla som skrivit uppsats och levnadsbeskrivning får besked oavsett om de har gått vidare till intervju eller inte. Har du deltagit i skrivningen men inte fått besked bör du omedelbart kontakta Antagningsgruppen på antagning@ki.se

Vecka 20-23

Intervjuer.

Cirka vecka 27

Du kan se ditt meritvärde, dvs. din poäng, på ditt användarkonto på antagning.se strax innan urval. Besked om urvalsresultat meddelas i antagningsbeskedet på antagning.se. Du måste tacka ja inom utsatt tid för att få behålla platsen om du antagits eller reservplacerats.

FAQ om alternativt urval

PIL och TAPIL är alternativa urval till läkar- och tandläkarprogrammet. De är urvalsgrupper vid sidan om de ordinarie urvalsgrupperna för gymnasiebetyg och högskoleprov. Alla som anmält sig får ett meritvärde när urvalsprocessen är klar, dvs. en poäng att konkurrera med i urvalsgruppen inför urvalet. Här kan du få svar på några av de vanligaste frågorna.

1. Jag har inte läst alla kurser som krävs för behörighet, kan jag bli antagen via ett alternativt urval ändå?

Du kan anmäla dig till något av de alternativa urvalen även om du läser sista terminen på gymnasiet eller kompletterar för att bli behörig. Vi bedömer inte om man uppfyller behörighetskraven förrän sista kompletteringsdag har passerat (se viktiga datum på antagning.se). Om du då inte uppfyller behörighetskraven så kommer du att bli struken, oavsett om du fått ett bra meritvärde. De alternativa urvalsgrupperna är alltså inget sätt att visa att man har rätt förkunskaper, utan endast ett tredje sätt att konkurrera om en plats för dem som är behöriga i tid.

2. Jag har gjort en anmälan till PIL, hur vet jag att den registrerats?

När du har gjort din anmälan kan du se denna på Mina sidor på antagning.se. Observera att din anmälan till det alternativa urvalet kommer att ha status ”ej behandlad” under hela processen.

3. Varför kan man inte använda det högskoleprovsresultat man får samma termin som man deltar i PIL?

Det beror på att vi måste genomföra steg 1 i PIL, dvs. skicka kallelser till dem som går vidare till test, innan innevarande termins Högskoleprov är rättat. Därför används det bästa giltiga resultat som sökande har från senast terminen innan. Du deltar däremot i den vanliga urvalsgruppen för Högskoleprov (HP-gruppen) med det resultat du skriver samma termin som du söker, förutsatt att det är lika bra eller bättre än ditt tidigare resultat.

4. Vad måste man ha för Högskoleprovsresultat för att bli kallad till test i PIL?

Det är inget som bestäms på förhand, utan beror på vilka som anmält sig och vad de har för resultat. Drygt 400 personer kallas, och de senaste åren har gränsen hamnat runt 1,40-1,50. Det bästa är dock att ta chansen och anmäla sig även om man har ett lägre resultat.

5. Vad är det för test man skriver i PIL, går det att plugga till det?

Testet heter PQA (del A1: Mental Agility Test) och är ett generellt begåvningstest som utvecklats i Australien och används världen över i liknande typer av urval. Det handlar inte om läkaryrket eller naturvetenskap, utan mäter logisk problemlösningsförmåga, som ett IQ-test. Det består av 40 frågor (på svenska) och man har en timme på sig att besvara frågorna. Det finns inga gamla test att öva på, testutvecklarna anser inte att man kan förbereda sig genom att öva på liknande test, men det är upp till var och en att göra om man vill.

6. Måste man inte ha ett visst betyg eller ha skrivit Högskoleprovet om man vill delta i TAPIL?

Nej, man måste inte ha ett visst betyg eller ha skrivit Högskoleprovet.

7. Jag sökte via alternativt urval tidigare men kom inte in, har jag sämre chanser då om jag söker igen?

Nej, man sparar inget resultat från den ena gången till den andra. Det meritvärde du får påverkas varken positivt eller negativt av hur många gånger du sökt utbildningen eller deltagit i alternativt urval innan. Du börjar om från början varje gång du söker.

8. Måste jag söka KI i första hand, ökar det chanserna att bli antagen?

Nej, det är inget som bedöms eller påverkar det meritvärde man får. Däremot kan det vara viktigt att tänka på hur man prioriterar sin anmälan eftersom lägre prioriterade utbildningar stryks automatiskt om man bli antagen till för många högskolepoäng. De alternativa urvalen är ingen parallell antagning som sker vid sidan om det vanliga urvalet. Läs mer om nedstrykning och prioritering av anmälan på antagning.se. Kontakta gärna Antagningen (kontaktuppgifter, se nedan) inför sista anmälningsdag om du är osäker.

9. Jag har fått en kallelse men kan inte den dagen, går det att skriva test/uppsats vid något annat tillfälle?

Nej, det finns bara ett skrivningstillfälle. Om man får förhinder kan man inte spara skrivningen till senare. Vad gäller intervjutider kan man i samband med skrivningsdagen anmäla vilka datum (under intervjuveckorna) som inte fungerar, så försöker vi anpassa intervjuschemat så långt det är möjligt.

10. Jag kan se att jag fått ett meritvärde på Mina sidor på antagning.se innan urval, hur vet jag om det räcker för att bli antagen?

Det går tyvärr inte att svara på förrän urvalsresultatet är klart och du kan se ett publicerat antagningsbesked på ditt användarkonto. Det beror på att många andra saker påverkar urvalsresultatet, till exempel vad övriga sökande fått och hur de prioriterat sina anmälningar. Det är först när du kan se ditt antagningsbesked som du får reda på om det räckte för att bli antagen, eller om du reservplacerades inför det andra urvalet.

Har du andra frågor som du inte hittar svaret på här?

Ring eller mejla Antagningen.

Kontakta Antagningen

Antagningen vid KI

08-524 86250

Antagningen svarar på frågor om din anmälan, behörighetskrav och urval till KI:s utbildningar.

Telefontid tisdagar och torsdagar kl. 09.30-11.30.

KA
KI Antagningen
2022-10-17