TAPIL

Här finns information om urvalsmodellen med skrivprov och intervjuer i det alternativa urvalet till tandläkarprogrammet (TAPIL)

Uppdatering 2023-05-08: Total 363 personer genomförde skrivprovet den 11 april, av de 470 personer har anmält sig till TAPIL. 

Besked om poängen för uppsatsen och om du gått vidare eller ej till intervju skickas per e-post under eftermiddagen (senast kl 18.00) fredag den 12 maj. 

TAPIL är det alternativa urvalet till tandläkarprogrammet på KI. Studiestart är enbart på höstterminen. 32 % av platserna på programmet (av totalt 90 platser plus överintag) tillsätts genom alternativt urval till hösten 2023. 34% av platserna tillsätts genom betygsurval och 34% av platserna tillsätts genom högskoleprovsurval. 

Läs mer om platsfördelningen, anmälan till TAPIL och tidplan.

Läs mer om anmälan till tandläkarprogrammet.

Urvalet görs under vårterminen inför antagning till höstens programstart. För genomförandet av det alternativa urvalet ansvarar en urvalskommitté enligt delegation från Utbildningsnämnden Dentmed på Institutionen för odontologi.

Urvalsmodellen är fastställd av Kommittén för alternativt urval till tandläkarprogrammet 2022-12-09 och gäller tills vidare.

Steg 1 - Uppsats och levnadsbeskrivning

Urvalet sker i två steg. I steg 1 genomförs ett skrivprov med uppsats och levnadsbeskrivning. Sökande anmäler sig för deltagande i TAPIL på antagning.se från den 2 mars till senast den 30 mars.

Maximalt 550 personer kan kallas till skrivprovet; det finns inte möjlighet att kalla fler då det skulle bli orimligt resurskrävande och svårt att hantera. Om antalet anmälda personer till TAPIL efter sista anmälningsdag överstiger 550 kommer lottning ske bland alla anmälda för att selektera till skrivprovet. Kallelse till skrivprovet skickas den 31 mars, senast under eftermiddagen.

Skrivdag för TAPIL inför HT23 är den 11 april 2023 med start 14.15. 

Läs mer här om skrivdagen

För att garantera den sökandes anonymitet kodas uppsatsen och levnadsbeskrivningen utan namn, levnadsbeskrivningen maskas dessutom så att namn som den sökande eventuellt skriver i själva texten inte framgår. 

Uppsatsen behandlar ett av tre givna ämnen inom följande teman: aktuella händelser i samhället, aktuella medicinska ämnen och aktuella odontologiska företeelser. Den sökande får reda på ämnena vid skrivningstillfället. Det är inte någon vetenskaplig text med syfte/metod osv som ska skrivas, utan en mer essäliknande text där den sökande ska föra ett resonemang, jämföra olika argument och reflektera själv. 75 minuter avsätts för skrivning av uppsatsen.

I levnadsbeskrivningen ska den sökande beskriva sitt liv från barndom till nutid och reflektera kring det, samt berätta varför hen vill bli tandläkare. 45 minuter avsätts för skrivning av levnadsbeskrivningen.

Utifrån resultatet på uppsatsen görs ett urval till steg 2. Levnadsbeskrivningen bedöms inte och påverkar inte urvalet till steg 2, utan är diskussionsunderlag inför intervjun, för de som går vidare.

Samtliga uppsatser läses och bedöms individuellt av två ledamöter i urvalskommittén (en tandläkare och en person med annan bakgrund).

Bedömningsområden för uppsatsen

Uppsatsen bedöms utifrån den sökandes:

 • Förmåga att behandla ämnet (hålla sig till valt ämne, ta upp olika aspekter)
 • Analytiska förmåga (jämföra/reflektera kring olika aspekter, dra slutsatser)
 • Förmåga att disponera texten (logisk uppbyggnad, balans mellan olika delar)
 • Språkliga förmåga (stavning, grammatik, variation i/lämpligt ordval eller språkval)

Den sökande bedöms av de två bedömarna på vardera av de ovanstående områdena, utgående från en skala 1-5. En sammanfattande bedömning av den sökande (utifrån de fyra områdena som en helhet) görs på en skala 1-7. Maxpoängen för uppsatsen är således 2 x 7 dvs 14 poäng. 

Vid ett möte diskuterar och rangordnar urvalskommittén de sökande. Cirka 70-80 sökande väljs ut till steg 2.

Steg 2 - Intervjuer

Varje sökande som går vidare till steg 2 genomgår två intervjuer (cirka 45 minuter var) som hålls under vecka 20-23. Kallelse till intervjuer skickas under vecka 19, senast eftermiddagen den 12 maj.

Sökande kommer att från mitten av april fram t.o.m. den 10 maj kunna anmäla de dagar de inte kan göra eventuell intervju pga läkarbesök, egen tenta/prov, examenshögtid eller resa utomlands. Mer information om detta kommer finnas i kallelsen till skrivprovet. 

Intervjuerna genomförs enskilt mellan en intervjuare och den sökande, dvs totalt två intervjuer med två olika intervjuare. Varje sökande intervjuas av en tandläkare och en person med annan bakgrund.

ID-kontroll av sökande görs av administrativ personal inför varje intervju. Intervjuaren har bara tillgång till sökandes förnamn.

Levnadsbeskrivningen används som underlag för att intervjuaren ska kunna förbereda sig med frågor, samt jämföra svar i intervjun med det som tidigare skrivits ner.

Bedömningsområden för intervjuerna

Intervjuarna bedömer individuellt den sökandes: 

 • Motivation för utbildningen (motivationsfaktorer, tidigare erfarenhet, realistiska förväntningar)
 • Kapacitet (initiativförmåga/drivkraft, uthållighet/frustrationstolerans, koncentrationsförmåga, intellektuell rörlighet)
 • Social och kommunikativ förmåga (lyhördhet, empati, samarbetsförmåga)
 • Personliga egenskaper (personlig mognad och integritet, självkännedom, självförtroende, ansvarstagande, intressebredd)

Den sökande bedöms på vardera av de ovanstående områdena, utgående från en skala 1-5. En sammanfattande bedömning av den sökande (utifrån de fyra områdena som en helhet) görs på en skala 1-7. Maxpoängen för intervjuerna är således 2 x 7 dvs 14 poäng. 

Vid ett urvalsmöte redovisas intervjuarnas sammanställda bedömningar. Urvalskommittén diskuterar bedömningarna och fastställer slutligen meritvärden för samtliga sökande. Den sökande meddelas sitt meritvärde och urvalsresultat i antagningsbeskedet på antagning.se efter urval 1.

Meritvärde

Samtliga behöriga sökande som har anmält sig i tid och på angivet sätt till alternativt urval till tandläkarprogrammet vid Karolinska Institutet får ett meritvärde i urvalsgruppen TAPIL.

 • Sökande som intervjuats: meritvärde 10-70. Meritvärdet utgörs av den genomsnittliga poängen för de två intervjuerna, multiplicerat med 10.
 • Sökande som kallats men inte kom till intervju (alternativt avbröt intervjuerna): meritvärde 7.
 • Sökande som deltagit i skrivmomenten uppsats och levnadsbeskrivning men inte gick vidare till intervju: meritvärde 5.
 • Sökande som kallats men ej kom till skrivmomenten uppsats och levnadsbeskrivning (alternativt avbröt): meritvärde 3.
 • Sökande som ej gick vidare till skrivmomenten uppsats och levnadsbeskrivning: meritvärde 1.

Information om urvalet till HT22

 • Av de 448 personer som anmälde sig till TAPIL var det 321 personer som deltog på skrivdagen. 80 personer kallades till intervju i steg 2. 
 • Tandläkarprogrammet har 90 platser men tillämpar ett överintag där det till HT22 planerades för 116 studenter vid terminsstarten/uppropet. Därför var det 37 platser (32% av 116) som tillsattes från urvalsgruppen TAPIL i urval 1. 2 reserver kallades senare från urvalsgruppen TAPIL då 2 av de 37 platserna blev lediga.
 • Läs mer om reservantagning till tandläkarprogrammet

Urvalskommittén

Urvalskommittén består av en extern ordförande från annat lärosäte än Karolinska Institutet, fem tandläkare och fem personer med annan bakgrund, samt studentrepresentanter. Inför det att urvalsprocessen påbörjas genomgår nya ledamöter en utbildning om jävsregler, med signering av jävsdeklaration. Inför läsning av uppsats hålls kalibreringsövningar. Inför intervjuerna genomgår nya ledamöter en utbildning i intervjuteknik. Efter att urvalsomgången är avslutad träffas kommittén för uppföljning av processen.

Kontakt

Antagningen vid KI

08-524 86250

Antagningen svarar på frågor om din anmälan, behörighetskrav och urval till KI:s utbildningar.

Telefontid tisdagar och torsdagar kl. 09.30-11.30.

Vänligen ange ditt namn och födelsedatum då du kontaktar oss.

PK
Innehållsgranskare:
Paula Karlsson
2023-05-09