TAPIL

Information om urvalsmodellen med skrivprov och intervjuer i det alternativa urvalet till tandläkarprogrammet (TAPIL).

TAPIL är det alternativa urvalet till tandläkarprogrammet på KI. Studiestart är enbart på höstterminen. 32 % av platserna på programmet (av totalt 90 platser plus överintag) tillsätts genom alternativt urval till hösten 2024. 34% av platserna tillsätts genom betygsurval och 34% av platserna tillsätts genom högskoleprovsurval. 

Läs mer om platsfördelningen, anmälan till TAPIL och tidplan.

Läs mer om anmälan till tandläkarprogrammet.

Urvalet görs under vårterminen inför antagning till höstens programstart. För genomförandet av det alternativa urvalet ansvarar en urvalskommitté enligt delegation från Utbildningsnämnden Dentmed på Institutionen för odontologi.

Uppdatering 240416

Av 534 anmälda sökande kallades 470 personer till skrivprov, efter en lottning bland alla sökande. Av dessa genomförde 386 personer skrivprovet.

Läs mer om skrivdagen den 15 april

Steg 1 - Uppsats och levnadsbeskrivning

Urvalet sker i två steg. I steg 1 genomförs ett skrivprov med uppsats och levnadsbeskrivning. Sökande anmäler sig för deltagande i TAPIL på antagning.se från den 1 mars till senast den 28 mars.

Maximalt 470 anmälda sökande kan kallas till skrivprov i urvalet till HT24. Det finns inte möjlighet att kalla fler för att med aktuella resurser kunna genomföra skrivprovet och urvalet. Om antalet anmälda personer till TAPIL efter sista anmälningsdag överstiger detta antal kommer lottning ske bland alla anmälda för att selektera till skrivprovet. Kallelse till skrivprovet skickas den 2 april, senast under eftermiddagen.

Skrivdag är den 15 april 2024 för TAPIL inför antagning till HT24. 

Läs mer om skrivdagen den 15 april.

För att garantera den sökandes anonymitet kodas uppsatsen och levnadsbeskrivningen utan namn, levnadsbeskrivningen maskas dessutom så att namn som den sökande eventuellt skriver i själva texten inte framgår. 

Uppsatsen behandlar ett av tre givna ämnen inom följande teman: aktuella händelser i samhället, aktuella medicinska ämnen och aktuella odontologiska företeelser. Den sökande får reda på ämnena vid skrivningstillfället. Uppsatsen är en essäliknande text där den sökande ska föra ett resonemang, jämföra olika argument och reflektera själv. Det är således inte någon vetenskaplig text med syfte/metod osv. 

I levnadsbeskrivningen ska den sökande beskriva sitt liv från barndom till nutid och reflektera kring det, samt berätta varför hen vill bli tandläkare.

Utifrån resultatet på uppsatsen görs ett urval till steg 2. Levnadsbeskrivningen bedöms inte och påverkar inte urvalet till steg 2, utan är diskussionsunderlag inför intervjun, för de som går vidare.

Samtliga uppsatser läses och bedöms individuellt av två ledamöter i urvalskommittén (en tandläkare och en person med annan bakgrund).

Bedömningsområden för uppsatsen

Uppsatsen bedöms utifrån den sökandes:

 • Förmåga att behandla ämnet (hålla sig till valt ämne, ta upp olika aspekter)
 • Analytiska förmåga (jämföra/reflektera kring olika aspekter, dra slutsatser)
 • Förmåga att disponera texten (logisk uppbyggnad, balans mellan olika delar)
 • Språkliga förmåga (stavning, grammatik, variation i/lämpligt ordval eller språkval)

Den sökande bedöms av de två bedömarna på vardera av de ovanstående områdena, utgående från en skala 1-5. En sammanfattande bedömning av den sökande (utifrån de fyra områdena som en helhet) görs på en skala 1-7. Maxpoängen för uppsatsen är således 2 x 7 dvs 14 poäng. 

Vid ett möte diskuterar och rangordnar urvalskommittén de sökande. Cirka 70-80 sökande väljs ut till steg 2.

Steg 2 - Intervjuer

Varje sökande som går vidare till steg 2 genomgår två intervjuer (cirka 45 minuter var) som hålls under vecka 21-24. Kallelse till intervjuer skickas under vecka 20, senast slutet av dagen den 17 maj.

Sökande kommer att från början av april fram till och med mitten av maj kunna anmäla de dagar de inte kan göra eventuell intervju pga läkarbesök, egen tenta/prov, examenshögtid eller resa utomlands. Mer information om detta kommer finnas i kallelsen till skrivprovet. 

Intervjuerna genomförs enskilt mellan en intervjuare och den sökande, dvs totalt två intervjuer med två olika intervjuare. Varje sökande intervjuas av en tandläkare och en person med annan bakgrund.

ID-kontroll av sökande görs av administrativ personal inför varje intervju. Intervjuaren har bara tillgång till sökandes förnamn.

Den sökande tar med två foton av sig själv och lämnar ett vardera till vardera av de som intervjuar, för att underlätta minnet när urvalsmötet sedan hålls efter steg 2.

Levnadsbeskrivningen används som underlag för att intervjuaren ska kunna förbereda sig med frågor, samt jämföra svar i intervjun med det som tidigare skrivits ner.

Bedömningsområden för intervjuerna

Intervjuarna bedömer individuellt den sökandes: 

 • Motivation för utbildningen (motivationsfaktorer, tidigare erfarenhet, realistiska förväntningar)
 • Kapacitet (initiativförmåga/drivkraft, uthållighet/frustrationstolerans, koncentrationsförmåga, intellektuell rörlighet)
 • Social och kommunikativ förmåga (lyhördhet, empati, samarbetsförmåga)
 • Personliga egenskaper (personlig mognad och integritet, självkännedom, självförtroende, ansvarstagande, intressebredd)

Den sökande bedöms på vardera av de ovanstående områdena, utgående från en skala 1-5. En sammanfattande bedömning av den sökande (utifrån de fyra områdena som en helhet) görs på en skala 1-7. Maxpoängen för intervjuerna är således 2 x 7 det vill säga 14 poäng. 

Vid ett urvalsmöte redovisas intervjuarnas sammanställda bedömningar. Urvalskommittén diskuterar bedömningarna och fastställer slutligen meritvärden för samtliga sökande. Den sökande meddelas sitt meritvärde och urvalsresultat i antagningsbeskedet på antagning.se efter urval 1.

Meritvärde

Samtliga behöriga sökande som har anmält sig i tid och på angivet sätt till alternativt urval till tandläkarprogrammet vid Karolinska Institutet får ett meritvärde i urvalsgruppen TAPIL.

 • Sökande som intervjuats: meritvärde 10-70. Meritvärdet utgörs av den genomsnittliga poängen för de två intervjuerna, multiplicerat med 10.
 • Sökande som kallats men inte kom till intervju (alternativt avbröt intervjuerna): meritvärde 7.
 • Sökande som deltagit i skrivmomenten uppsats och levnadsbeskrivning men inte gick vidare till intervju: meritvärde 5.
 • Sökande som kallats men ej kom till skrivmomenten uppsats och levnadsbeskrivning (alternativt avbröt): meritvärde 3.
 • Sökande som ej gick vidare till skrivmomenten uppsats och levnadsbeskrivning: meritvärde 1.

Urvalskommittén

Urvalskommittén består av en ordförande från annat lärosäte än Karolinska Institutet, fem tandläkare och fem personer med annan bakgrund, samt studentrepresentanter. Inför det att urvalsprocessen påbörjas genomgår nya ledamöter en utbildning om jävsregler, med signering av jävsdeklaration. Inför läsning av uppsats hålls kalibreringsövningar. Inför intervjuerna genomgår nya ledamöter en utbildning i intervjuteknik. Efter att urvalsomgången är avslutad träffas kommittén för uppföljning av processen.

Information om urvalet till HT23

Totalt 363 personer genomförde skrivprovet av de 470 personer har anmält sig till TAPIL. 81 personer kallades till och genomförde intervjuer i steg 2. 

37 platser tilldelades via urvalsgruppen TAPIL inför HT23 i urval 1 och 2. Information om lägsta meritpoäng för antagna finns på sidan om programmets reservantagning.

Kontakt

Antagningen vid KI

08-524 86250

Antagningen svarar på frågor om din anmälan, behörighetskrav och urval till KI:s utbildningar.

Telefontid tisdagar och torsdagar kl. 09.30-11.30.

Vänligen ange ditt namn och födelsedatum då du kontaktar oss.