Skip to main content

Behörighet

All högskoleutbildning kräver att du har vissa förkunskaper för att klara av utbildningen. Förkunskapskraven är indelade i grundläggande behörighet och särskild behörighet. Högskoleutbildning är indelad i tre nivåer: grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå.

Behörighetsreglerna för utbildningar på grundnivå respektive avancerad nivå skiljer sig åt både gällande grundläggande behörighet och särskild behörighet. För information om behörighet till forskarnivå se Behörighet till utbildning på forskarnivå.

Grundläggande behörighet - för utbildningar på grundnivå

Grundläggande behörighet, för utbildningar som påbörjas på grundnivå, har du om du uppfyller något av villkoren nedan:

 • Svensk förutbildning
 • Gymnasieskola och gymnasial vuxenutbildning

För att uppfylla kraven för grundläggande behörighet krävs att du har:

 • ett slutbetyg från ett fullständigt nationellt eller specialutformat program i gymnasieskolan eller ett slutbetyg från gymnasial vuxenutbildning med
 • lägst betyget Godkänt i minst 2250 gymnasiepoäng och lägst betyget Godkänt i kärnämneskurserna Svenska/Svenska som andraspråk kurs A och B, Engelska kurs A och Matematik kurs A.

Övergångsregler för sökande med betyg utfärdade före 1 januari 2010

Övergångsreglerna innebär att om du uppfyllde reglerna för grundläggande behörighet före den 1 januari 2010, så uppfyller du kraven även i fortsättningen. För den så kallade 25:4-regeln gäller andra övergångsbestämmelser.

Folkhögskola

 • folkhögskoleutbildning med intyg om grundläggande behörighet för högskolestudier samt styrkt behörighet i
 • folkhögskoleutbildning som avslutats före 1 juli 1998 och som styrks med intyg om allmän behörighet.

Nya gymnasieskolan GY2011/VUX2012

Från och med 1 januari 2013 finns nya bestämmelser för grundläggande behörighet för dig med examen från gymnasieskolan (GY11) och för dig som läser på vuxenutbildning (VUX12).

Du har grundläggande behörighet om du har en:

 • högskoleförberedande examen på gymnasial nivå från gymnasiet eller från vuxenutbildning eller
 • yrkesexamen på gymnasial nivå från gymnasiet eller från vuxenutbildning. Du måste även ha lägst betyget E i de kurser i svenska eller svenska som andraspråk och engelska som krävs för en högskoleförberedande examen i gymnasieskolan.

Utländsk förutbildning

Du uppfyller den grundläggande behörigheten för utbildningar som påbörjas på grundnivå om du har en avslutad utländsk gymnasieutbildning som ger behörighet till högskolestudier i det land där gymnasieutbildningen är avslutad, samt den svenska, engelska (och eventuellt matematik) som krävs. På antagning.se kan du läsa mer om vad som gäller beroende på när du gick ut gymnasieskolan, och vad du bör tänka på för att skicka in rätt papper i tid:
Detta gäller för dig som har utländsk förutbildning.

Särskild behörighet/områdesbehörigheter - till utbildningar på grundnivå som vänder sig till nybörjare

Särskild behörighet avser de förkunskaper som är nödvändiga för en viss utbildning och som krävs utöver den grundläggande behörigheten. De särskilda behörighetskraven anges vid respektive utbildning under rubriken Särskild behörighet. Varje områdesbehörighet består av behörighetskurser - kurser som krävs för särskild behörighet för en viss utbildning. För att uppfylla den särskilda behörigheten formulerad som en områdesbehörighet krävs lägst betyget Godkänd/3/E i de aktuella behörighetskurserna.För mer information om nya antagningsregler, översättningstabeller för nya och äldre kurs-/ämnesplaner samt meritvärdering av dessa, se antagning.se.

Grundläggande behörighet - för utbildningar på avancerad nivå

Hur du kan uppfylla grundläggande behörighet för utbildningar på avancerad nivå beror på vilken typ av utbildning det gäller samt vilken typ av examen utbildningen leder till.

 • Grundläggande behörighet till ett utbildningsprogram som leder till en generell eller konstnärlig examen på avancerad nivå har du som har en examen på grundnivå som omfattar minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen. Detta gäller magister- och masterprogrammen.
 • Grundläggande behörighet till ett utbildningsprogram som leder till en sådan yrkesexamen på avancerad nivå som enligt examensordningen förutsätter viss legitimation eller viss tidigare avlagd examen har du som fått angiven legitimation utfärdad av Socialstyrelsen eller avlagt angiven examen enligt vad som anges i examensordningen i Högskoleförordningen. Detta gäller barnmorskeprogrammet samt alla specialistsjuksköterskeprogram och psykoterapeutprogrammet.
 • Grundläggande behörighet till annan utbildning på avancerad nivå har du som genomgått utbildning på grundnivå omfattande minst 120 hp. Detta gäller alla fristående kurser på avancerad nivå.

Särskild behörighet till utbildningar på avancerad nivå

Särskild behörighet avser de förkunskaper som är nödvändiga för en viss utbildning och som krävs utöver den grundläggande behörigheten. De särskilda behörighetskraven anges vid respektive utbildning under rubriken Särskild behörighet.

Särskild behörighet: språkkunskaper

KI:s krav på förkunskaper i språk för särskild behörighet till utbildningar på svenska utgår från språkkravet som gäller för grundläggande behörighet. Från och med 1 januari 2013 gäller nya regler för grundläggande behörighet som ställer högre krav på kunskap i svenska och engelska. För sökande med GY11/VUX12-kurser krävs därför även Svenska 3, respektive Engelska 6 (med lägst betyget E), för särskild behörighet till de utbildningar som ges på svenska. För utförlig information om grundläggande behörighet som gäller från och med 1 januari 2013 och övergångsregler för sökande med äldre betyg eller folkhögskoleintyg som kompletterar med GY11/VUX12-kurser, se antagning.se.

Reell kompetens - behörig på annat sätt

Om du saknar formell behörighet kan KI pröva om du ändå har förutsättningar att tillgodogöra dig sökt utbildning. Prövningen är en helhetsbedömning som väger in åberopade kunskaper och färdigheter som du tillägnat dig vad gäller exempelvis tidigare utbildning och praktisk erfarenhet.

Saknar du formell behörighet, men anser att du har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen, ska du åberopa reell kompetens i samband med anmälan. Du ska beskriva dina faktiska kunskaper samt så långt som möjligt styrka dem med intyg. Att bli behörig är oftast bara det första steget för att bli antagen till en utbildning. Som regel måste du dessutom konkurrera om en utbildningsplats. Därför rekommenderar vi dig som söker en utbildning med betygs- och högskoleprovsurval, och som saknar ett avgångs- eller slutbetyg, att göra högskoleprovet.

KI tillämpar SUHF:s rekommendationer om bedömning av reell kompetens för grundläggande behörighet för grundnivå (REK 2009:2). Sökande som styrker följande kompetens anses uppfylla kraven för grundläggande behörighet till grundnivå: Godkänt betyg i svenska/svenska som andraspråk kurs A och B, engelska kurs A, matematik kurs A och samhällskunskap kurs A samt tre års arbetslivserfarenhet efter 19 års ålder.

Ansökan om prövning för reell kompetens (behörig på annat sätt)

Önskar du en bedömning av behörigheten utifrån din reella kompetens fyller du i den särskilda blankett som du hittar på antagning.se. Du ska beskriva dina faktiska kunskaper samt så långt som möjligt styrka dem med intyg.

Den särskilda blanketten samt alla handlingar som styrker din motivering ska senast sista anmälningsdag ha inkommit till:

Antagningsservice
R 312
106 53 STOCKHOLM

Villkorlig behörighet

Med villkorlig behörighet menas att en sökande som genomgår behörighetsgivande högskoleutbildning (gäller inte gymnasiestudier eller motsvarande) kan ges möjlighet att antas eller reservplaceras.

Detta gäller under förutsättning att den sökande kan styrka behörigheten till utbildningen vid en i antagningsbeskedet specificerad tidpunkt innan kursstart. Den sökande som inte styrkt behörigheten vid angiven tidpunkt kommer att få sitt antagningsbesked återkallat och får därmed inte heller kvarstå som antagen/reservplacerad. För att kunna beviljas villkorlig behörighet krävs det att den sökande till sin anmälan bifogar intyg som styrker pågående behörighetsgivande studier. Till utbildningar som startar på sommarterminen beviljas ingen villkorlig behörighet.

Gymnasieexamen 2014

Från och med antagning till höstterminen 2014 så finns nya antagningsregler för sökande som påbörjade gymnasiet 2011.

Grundläggande behörighet

För att få grundläggande behörighet måste du ha:

 • examen från ett högskoleförberedande program, eller
 • yrkesexamen med godkänt betyg (lägst E) i svenska 2 och 3 alternativt svenska som andraspråk 2 och 3 och i engelska 6. Du kan komplettera med svenska och engelska i efterhand.

Särskild behörighet - områdesbehörigheter

Kraven för särskild behörighet anges i områdesbehörigheter. Lägsta betygskrav är godkänt (E) om det inte står något annat.

Mer information om Gymnasieexamen 2014

Kontakt

Antagningsservice (antagning.se)

0771-550720

För generella frågor om anmälan och antagning, ring Antagningsservice eller hitta information på antagning.se.

Antagningen vid KI

08-524 86250

Antagningen svarar på frågor om din anmälan, behörighetskrav och urval till KI:s utbildningar.

Telefontid tisdagar och torsdagar kl. 09.30-11.30.

Vänligen ange ditt namn och födelsedatum då du kontaktar oss.