Kursplan för

Hälsa, samhälle och miljö, 7,5 hp

Health, society and environment, 7,5 credits
Denna kurs är nedlagd, för mer information se rubriken Övergångsbestämmelser i den sista versionen av kursplanen.
Kurskod
1AR015
Kursens benämning
Hälsa, samhälle och miljö
Hp
7,5 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Övriga ämnen 
Nivå 
GX - Grundnivå 
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G) eller väl godkänd (VG)
Kursansvarig institution
Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
Beslutande organ
Programnämnden för arbetsterapeutprogrammet
Datum för fastställande
2009-08-28
Reviderad av
Utbildningsnämnden NVS
Senast reviderad
2017-06-09
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2009

Särskild behörighet

Kurserna i programmet ska genomgås enligt utbildningsplanens angivna ordning. För tillträde till högre termin gäller att student får restera med högst 15 högskolepoäng från närmaste föregående termin.

Mål

Kursens syfte är att den studerande ska tillägna sig kunskap och förståelse om människors hälsa, den omgivande miljön och samhälleliga strukturer. Kursen fokuserar främst på hälsosituationen för personer med funktionshinder. Kursens syfte är också att den studerande ska tillägna sig kunskap om hur samhällets syn på personer med funktionshinder påverkar hälsa och förutsättningar för hälsa. Kursen utgår från ett holistiskt hälsobegrepp som innebär att hälsa definieras som människors förmåga att uppnå av dem definierade mål, under acceptabla omständigheter.

Lärandemål
Den studerande ska vid avslutad kurs:
• kunna analysera och reflektera över relationen mellan hälsa, miljö och samhälle
• kunna tillämpa kunskap om lagstiftning och organisation av service som inverkar på delaktighet för personer med funktionshinder
• kunna analysera vilka konsekvenser lagstiftning och organisation av service har för hälsan för personer med funktionshinder

Innehåll

Kursen består av två moment

Moment 1. Teoribildning och begrepp (Theories and concepts) 4hp
I detta moment introduceras teorier och begrepp av relevans för att förstå relationen mellan hälsa, miljö och samhället med tonvikt på delaktighet och omgivningsfaktorer.

Moment 2. Att leva med funktionshinder (Living with disability) 3,5hp
I detta moment tillämpar och reflekterar den studerande, utifrån ett forskning- och brukarperspektiv, över svensk lagstiftning och organisation av service som har relevans för personer med funktionshinder.

Teoribildning och begrepp, 4.0 hp

Betygsskala: VU

Att leva med funktionshinder, 3.5 hp

Betygsskala: GU

Arbetsformer

Kursens arbetsformer är utformade för att studenterna ska kunna tillgodogöra sig teoretiska kunskaper, kunna reflektera över samt tillämpa dessa. Kursen innehåller föreläsningar, seminarium, individuellt arbete och grupparbete.

Examination

Lärandemålen i moment 1 examineras genom skriftlig individuell hemtentamen. Betygsskala: VG/G/U
Lärandemålen i moment 2 examineras genom skriftlig och muntlig presentation av grupparbete. Betygsskala: G/U

För betyget G krävs aktivt deltagande vid seminarietillfälle samt betyget G i examinationen av moment 1 och 2.
För betyget VG krävs aktivt deltagande vid seminarietillfälle, betyget VG i examinationen av moment 1 och betyget G i examinationen av moment 2.

Deltagande i seminarium är obligatoriskt. Vid frånvaro görs en överenskommelse mellan den studerande och ansvarig lärare angående kompensation av frånvaron. De i kursen ingående examinationerna sker efter fastställda bedömningskriterier.

Omtentamen sker vid maximalt 5 tillfällen. Eventuella avvikelser anges på kurswebben.

Övergångsbestämmelser

Kursen är nedlagd och gavs för sista gången HT10. Examination enligt denna kursplan ges sista gången VT18 för studenter som inte fullföljt kursen med godkänt resultat.

Övriga föreskrifter

Kursutvärdering
Kursutvärdering kommer att genomföras enligt de riktlinjer som är fastställda av Styrelsen för utbildning. Kursrapport med analys av resultat från kursutvärderingen läggs ut på kurswebben en månad efter genomförd kursutvärdering

Litteratur och övriga läromedel

Obligatorisk litteratur

Blesedell Crepeau, E., Cohn, E.S., & Boyt Schell, B.A. Willard & Spackman´s Occupational Therapy.
Environment and occupational performance: theoretical considerations : Using environments to enable occupational performance Rigby, P; Law, M; Letts (eds), L; Rigby (eds), P; Stewart (eds), D
Ett liv som andra : livsvillkor för personer med funktionshinder Brusén, Peter; Hydén, Lars-Christer
Fahlberg, G; Magnusson, N Socialtjänstlagarna
Gustavsson, A Delaktighetens språk.
Hemmingsson, H; Jonsson, H An occupational persepctive on hte concept of participation in the International Classification of Health : Some critical remarks
Hemmingsson, H Student-environment fit of students with physical disabilities : Doktorsavhandling
Hurst, R The international disability rights movement and the ICF
International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF).
Repstad, Pål Sociologiska perspektiv i vård, omsorg och socialt arbete
Shakespeare, Tom Disability rights and wrongs
SOU 2001:56 : Funktionshinder och välfärd. Forskarantologi från Kommittén Välfärdbokslut
Söder, M Oberoende och autonomi.

Skönlitteratur relaterad till kursen

Brusén, P Livet en gång till- en ryggmärgsskadad möter svensk handikapp politik
Filmer Fjärilen i glaskupen och Livet är en schlager
George, Elisabet För hennes eget bästa Mazetti-Nissen, Eva
Reeve, C Ingenting är omöjligt

Fördjupningslitteratur

Kielhofner, Gary Model of human occupation : theory and application
SOU 1998:138 : Kvinnor, män och funktionshinder.

Övriga rekommenderade läromedel

Utöver kurslitteraturen hänvisas till aktuellt material på kurswebben.