Kursplan för

Anatomi och fysiologi, 15 hp

Anatomy and Physiology, 15 credits
Denna kursplan gäller från och med vårterminen 2023.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT15 , HT16 , VT20 , VT23
Kurskod
1AR024
Kursens benämning
Anatomi och fysiologi
Hp
15 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Övriga ämnen 
Nivå 
GX - Grundnivå 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för laboratoriemedicin
Beslutande organ
Programnämnd 3
Datum för fastställande
2015-05-04
Reviderad av
Utbildningsnämnden NVS
Senast reviderad
2022-10-25
Kursplanen gäller från
Vårterminen 2023

Särskild behörighet

Matematik 2a / 2b / 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (områdesbehörighet A14). Eller: Matematik B, Naturkunskap B, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 16). [A14/16]

Mål

Under kursen ska den studerande inhämta kunskaper i anatomi och fysiologi som kommer att vara av värde i den framtida verksamheten som arbetsterapeut.

Studenten ska vid avslutad kurs ha övergripande kunskap om, och förståelse för människokroppens anatomi och fysiologi. Det innefattar att:
 

 • ha utvecklat förståelse för människokroppens normala funktion och struktur från vävnadsnivå till organsystemnivå samt kunna redogöra för hur olika organsystem samverkar under olika förhållanden
 • kunna redogöra för omedelbara och långsiktiga fysiologiska effekter av fysisk aktivitet och inaktivitet
 • kunna tillämpa kunskap om rörelseapparatens anatomi, biomekanik, och fysiologi i ett arbetsterapeutiskt perspektiv
 • ha utvecklat förståelse för fysiologiska förändringar under livsspannet
 •  förklara hur strukturavvikelser och funktionsnedsättningar kan ge konsekvenser för aktivitetsförmågan
 • kunna använda medicinsk terminologi
 • visa och tillämpa färdigheter i att kommunicera muntligt och skriftligt

Innehåll

Kursen innehåller två moment som behandlar människokroppens anatomi och fysiologi ur ett flertal perspektiv. Under det första momentet behandlas anatomin och fysiologin för ett antal organsystem. I det andra momentet behandlas rörelseapparatens samt nervsystemets anatomi och fysiologi, biomekanik, rörelselära och arbetsfysiologi.

Människokroppens struktur och funktion, 7.5 hp

Betygsskala: GU

Under detta moment behandlas människokroppens struktur och funktion på vävnads- organ- och systemnivå.

Den studerande ska:

 • tillägna sig kunskap om kroppens vävnader samt om det kardiovaskulära-, respirations-, endokrina- och immunsystemet samt om näringslära och matspjälkning.
 • kunna reflektera över hur dessa vävnader och system samverkar under olika förhållanden

Rörelseapparatens och nervsystemets struktur och funktion, 7.5 hp

Betygsskala: GU

I detta moment ska den studerande:

 • tillägna sig kunskap om rörelseapparatens samt nervsystemets anatomi och fysiologi och dess relation till aktivitet
 • tillägna sig kunskap om arbetsfysiologi, biomekanik och rörelselära samt delvis kunna tillämpa dessa kunskaper i ett arbetsterapeutiskt perspektiv

 

Arbetsformer

Undervisningen under kursen sker i form av föreläsningar, laborationer, seminarier och grupparbete. Se även arbetsterapeutprogrammets pedagogiska plattform på programwebben.

Examinator bedömer om och i så fall hur frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. Innan studenten deltagit i de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med examinators anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras. Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att den studerande inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges

Examination

Moment 1
Examination sker individuellt i form av en individuell skriftlig tentamen och grupptentamen. Dessutom krävs godkända grupp- och individuella uppgifter. Betygsskala: G/U

Moment 2
Examination sker individuellt i form av skriftlig tentamen samt godkänt slutseminarium. Dessutom krävs godkända formativa seminarier, laborationer och gruppuppgifter.  Betygsskala: G/U

För godkänd hel kurs (15 hp) erfordras betygsgraden godkänd inom både moment 1 och 2.
Alla examinationer, samt angivna seminarier och laborationer är obligatoriska. Vid frånvaro görs en överenskommelse mellan den studerande och ansvarig lärare angående kompensation av frånvaron. De i kursen ingående examinationerna sker efter fastställda bedömningskriterier.
 
Vid underkänt resultat av ordinarie examination ges studenten möjlighet att återkomma till en restexamination. Datum för omtentamen anges på kurswebben. 

Student som ej är godkänd efter ordinarie examinationstillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem examinationstillfällen. Om studenten genomfört sex underkända tentamina/prov ges inte något ytterligare examinationstillfälle. Som examinationstillfälle räknas de gånger studenten deltagit i ett och samma prov. Inlämning av blank skrivning räknas som examinationstillfälle. Examinationstillfälle till vilket studenten anmält sig men inte deltagit räknas inte som examinationstillfälle.

Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment, m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förmågor får inte ändras, tas bort eller sänkas.

Övergångsbestämmelser

Examination kommer att tillhandahållas under en tid av 1 år efter en eventuell nedläggning av kursen alternativt vid ny kursplan.

Undervisning på engelska kan förekomma.

Övriga föreskrifter

Kursutvärdering
Kursutvärdering kommer att genomföras enligt de riktlinjer som är fastställda av Styrelsen för utbildning. Kursutvärderingen läggs ut på kurswebben en månad efter genomförd kursutvärdering.

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med genomgången och godkänd kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.

Litteratur och övriga läromedel

Rekommenderad litteratur

Människokroppen : fysiologi och anatomi Sand, Olav; Sjaastad, Øystein V.; Haug, Egil; Bjålie, Jan G.; Toverud, Kari C. Bolinder-Palmér, Inger; Olsson, Kristina
Wirhed, Rolf; Salander, Stig; Gabra, Gamil Anatomi med rörelselära och styrketräning
FYSS 2008 [Elektronisk resurs] : fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling
Ytterligare litteratur samt annat material tillkommer

Övriga rekommenderade läromedel

Utöver kurslitteratur hänvisas till aktuellt material på kurswebben.