Kursplan för

Hälsa, delaktighet och aktivitet, 15 hp

Health, Participation and Occupation, 15 credits
Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2022.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
VT16 , HT17 , VT19 , VT20 , HT20 , HT21 , HT22
Kurskod
1AR025
Kursens benämning
Hälsa, delaktighet och aktivitet
Hp
15 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Arbetsterapi 
Nivå 
G1 - Grundnivå 1 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
Beslutande organ
Programnämnd 3
Datum för fastställande
2015-11-02
Reviderad av
Utbildningsnämnden NVS
Senast reviderad
2022-03-16
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2022

Särskild behörighet

Samtliga studenter i termin 1 ges tillträde till termin 2.

Student som underkänts på verksamhetsförlagd utbildning (VFU)/motsvarande till följd av att studenten visat så allvarliga brister i kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att patientsäkerheten eller patienternas förtroende för sjukvården riskerats, är behörig till nytt VFU-tillfälle först när den individuella handlingsplanen har fullföljts.

Mål

Lärandemål
Moment 1 - Terapeutiskt resonemang 7,5 hp

Studenten ska vid avslutad kurs kunna:

 • redogöra för hur arbetsterapeuten använder teori för att förstå klientens situation
 • beskriva, förstå och tillämpa delar av arbetsprocessen inom arbetsterapi
 • redogöra för och reflektera över olika synsätt på hälsa
 • redogöra för hur arbetsterapeuten använder terapeutiskt resonemang för att förstå klientens situation
 • uppvisa en grundläggande förståelse för relevant lagstiftning
 • genomföra analys av aktivitetsutförande
 • genomföra en intervju om aktivitet och delaktighet i det dagliga livet
 • uppvisa grundläggande kunskap i arbetsterapeutisk utredning

Moment 2 - Livsmiljöns inverkan på hälsa, delaktighet och aktivitet 3,5 hp
Studenten ska vid avslutad kurs kunna:

 • genomföra observation av situationer där det pågår samspel mellan människor och miljö. Studenten ska också kunna analysera observationer av samspel mellan människor och miljö och reflektera kring dessa med hjälp av relevanta teorier, modeller och begrepp. 

Moment 3 - Verksamhetsintegrerat lärande 4,0 hp
Studenten ska vid avslutad kurs kunna:

 • delta i för området relevanta yrkesuppgifter med fokus på hälsoinriktade åtgärder på individ- och gruppnivå
 • genomföra klientintervjuer med arbetsterapeutisk förankring
 • genomföra observationer av aktivitetssituationer och klienters aktivitetsutförande i relation till miljöfaktorer
 • visa förmåga till ett professionellt förhållningssätt, att möta klienter/patienter och anhöriga med empati och respekt
 • visa förmåga till lagarbete och samverkan med andra yrkesgrupper

Innehåll

Kursen är indelad i tre moment:

Terapeutiskt resonemang, 7.5 hp

Betygsskala: GU
 • Terapeutiskt resonemang, hur arbetsterapeuten använder teori 
 • Teoretiska modeller i arbetsterapi
 • Arbetsterapiprocessen i form av olika processmodeller och tillhörande bedömningsinstrument. Bedömning, åtgärder och utvärdering som delar i en arbetsterapeutisk arbetsprocess
 • Terapeutiskt resonemang och etik
 • Lagstiftning relevant för kursens verksamhetsintegrerade lärande
 • Analys av aktivitetsutförande
 • Intervju som redskap i arbetsterapeutisk verksamhet, inriktad på aktivitet och delaktighet i det dagliga livet

Livsmiljöns inverkan på hälsa, delaktighet och aktivitet, 3.5 hp

Betygsskala: GU
 • Grundläggande miljöteori och livsmiljöns inverkan på hälsa, delaktighet och aktivitet
 • Studenten genomför observationer av situationer där det pågår samspel mellan människor och miljö samt analyserar och reflekterar kring dessa med hjälp av relevanta teorier, modeller och begrepp

Verksamhetsintegrerat lärande, 4.0 hp

Betygsskala: GU
 • Verksamhetsintegrerat lärande inom äldreområdet

Arbetsformer

Undervisningen utgår från ett problemorienterat och kollaborativt synsätt på lärande där arbetsformerna ger förutsättning för att studenten aktivt tar ansvar för sitt lärande. De arbetsformer som används är seminarium, workshops, forumteater, individuella arbeten och observationer. 

Examinator bedömer om och i så fall hur frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. Innan studenten deltagit i de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med examinators anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras. Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att den studerande inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.

Examination

Moment 1 - Terapeutiskt resonemang 7,5 hp

 • Aktivt deltagande vid seminarium för reflektion och diskussion om hur arbetsterapeuten använder teori i sitt resonemang för att förstå klientens situation och för att utveckla en åtgärdsplan.
 • Individuell muntlig och skriftlig redovisning av utförandeanalys i form av kamratgranskning 
 • Aktivt deltagande vid seminarium för reflektion och diskussion om etik, terapeutiskt resonemang och relevant lagstiftning.
 • Aktivt deltagande vid seminarium för reflektion och diskussion om att intervjua och samla information från klienten. Seminariet inriktas på informationsinsamling utifrån arbetsterapiprocessen och terapeutiskt förhållningssätt.
 • Individuell skriftlig inlämning med reflektioner om en intervjusituation med en klient om aktivitet och delaktighet i det dagliga livet. Reflektioner görs dels om den insamlade informationen i relation till informationssamling utifrån arbetsterapiprocessen och dels om de egna erfarenheterna av terapeutiskt förhållningssätt.

Moment 2 -  Livsmiljöns inverkan på hälsa, delaktighet och aktivitet 3,5 hp

 • Aktivt deltagande i seminarium för reflektion och diskussion om att observera situationer där det pågår samspel mellan människor och miljö.
 • Aktivt deltagande i seminarium för reflektion och diskussion om observation av situation där det pågår samspel mellan människor och miljö på VIL.
 • Individuell skriftlig inlämning av rapport som beskriver observation av en situation på VIL som involverar människor och miljö. Rapporten innehåller en analys av hur miljön stödjer och begränsar aktivitet och delaktighet med utgångspunkt i relevanta teorier, modeller och begrepp samt reflektion kring genomförande av observationen.

Moment 3 - Verksamhetsintegrerat lärande 4,0 hp
Obligatoriska moment:

 • Deltagande i för området relevanta yrkesuppgifter med fokus på hälsoinriktade åtgärder på individ- och gruppnivå
 • Genomförande av klientintervju med arbetsterapeutisk förankring
 • Genomförande av observation av aktivitetssituationer och klienters aktivitetsutförande i relation till miljöfaktorer
 • Uppvisa förmåga till ett professionellt förhållningssätt, att möta klienter/patienter och anhöriga med empati och respekt
 • Uppvisa förmåga till lagarbete och samverkan med andra yrkesgrupper

Student som ej är godkänd efter ordinarie examinationstillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem examinationstillfällen. Detta gäller inte då kursen har upphört eller genomgått större förändringar. Student som saknar godkänt resultat efter tre genomförda examinationstillfällen kan erbjudas att gå om momentet eller kurs ytterligare en gång. Detta gäller i mån av plats.  Om studenten genomfört sex underkända tentamina/prov ges inte något ytterligare examinationstillfälle. Som examinationstillfälle räknas de gånger studenten deltagit i ett och samma prov. Inlämning av blank skrivning räknas som examinationstillfälle. Examinationstillfälle till vilket studenten anmält sig men inte deltagit räknas inte som examinationstillfälle. För sent inlämnade examinationsuppgifter beaktas ej. Studenter som inte lämnat in i tid hänvisas till omtentamenstillfället. Examinator bedömer om en student har särskilda skäl för förseningen. Examinator ges möjlighet att fatta beslut om komplettering av examinationsunderlag för att uppnå godkänt resultat.

Examinator kan med omedelbar verkan avbryta en students verksamhetsförlagda utbildning (VFU) eller motsvarande om studenten visar sådana allvarliga brister i kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att patientsäkerheten eller patienternas förtroende för sjukvården riskeras.
När VFU avbryts på detta sätt innebär det att studenten underkänns på aktuellt moment och att ett VFU-tillfälle är förbrukat. I sådana fall ska en individuell handlingsplan upprättas, där det framgår vilka aktiviteter och kunskapskontroller som krävs innan studenten ges möjlighet till nytt VFU-tillfälle. Innan handlingsplanen är uppfylld ska studenten inte placeras på ny VFU inom någon utbildning vid KI. Antalet kunskapskontroller i handlingsplanen begränsas till två gånger. Har studenten underkänts på sista möjliga examinationstillfället ska ingen handlingsplan upprättas. En student som påbörjar och inte fullföljer VFU, utan särskilda skäl, ska tilldelas betyget underkänt. Studenten har då förbrukat ett VFU-tillfälle. Underkänd VFU får endast genomföras ytterligare en gång.

Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment, m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förmågor får inte ändras, tas bort eller sänkas.

Övergångsbestämmelser

För kurs som upphört eller genomgått större förändringar eller där kurslitteraturen förändrats väsentligt ska det tillhandahållas minst tre ytterligare examinationstillfällen (utöver ordinarie) på det tidigare innehållet respektive den tidigare litteraturen under en tid av minst ett år från den tidpunkt förändringen skedde.

Övriga föreskrifter

Kursutvärderingen sker enligt riktlinjer fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.
Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med genomgången och godkänd kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.

Litteratur och övriga läromedel

Rekommenderad litteratur

Rekommenderad litteratur

Kielhofner, Gary A model of human occupation : theory and application
Law, Mary Canadian occupational performance measure : Svensk version
Townsend, Elizabeth A.; Polatajko, Helene J. Enabling occupation II : Advancing an occupational therapy vision for health, well-being & justice through occupation
Using environments to enable occupational performance Letts, Lori; Rigby, Patty; Stewart, Debra

Övriga rekommenderade läromedel

Rekommenderad litteratur

Barnes, Colin; Mercer, G. Exploring disability : a sociological introduction.
Etisk kod för arbetsterapeuter
Hurst, R. The International Disability Rights Movement and the ICF. 25 (2003) :11-12, s. 572-6

Mattingly, Cheryl What is Clinical Reasoning? 45 (1991) s. 979-86

Medin, Jennie; Alexanderson, Kristina Begreppen hälsa och hälsofrämjande : en litteraturstudie
Personcentrering inom hälso- och sjukvård : från filosofi till praktik Ekman, Inger
Utöver kurslitteraturen hänvisas till aktuellt material på kurswebben.