Kursplan för

Psykologi, 7,5 hp

Psychology, 7,5 credits

Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2020.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
VT16 , VT17 , HT17 , VT18 , HT18 , VT19 , VT20 , HT20
Kurskod
1AR027
Kursens benämning
Psykologi
Hp
7,5 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Psykologi 
Nivå 
G1 - Grundnivå 1 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för klinisk neurovetenskap
Beslutande organ
Programnämnd 3
Datum för fastställande
2015-11-02
Reviderad av
Utbildningsnämnden NVS
Senast reviderad
2020-04-01
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2020

Särskild behörighet

Inga specifika krav. Samtliga studenter i termin 1 ges tillträde till termin 2.

Mål

Kursens mål är att studenten ska tillägna sig kunskap om psykologiska begrepp och teorier avseende människans sociala, emotionella och kognitiva utveckling, socialisation och fungerande i grupp. Kursen ska bidra till att den studerande stärker sitt professionella förhållningssätt och sin handlingsberedskap inför möten med människor inom arbetsterapeutens verksamhetsområde.

Lärandemål
Studerande ska vid avslutad kurs kunna
  • definiera begreppet psykologi och kortfattat beskriva ämnets historiska rötter och dess nuvarande status som vetenskapligt ämne,
  • visa kunskap om ett antal teorier, metoder, termer och begrepp som förekommer inom psykologins olika områden,
  • redogöra för grundläggande samband mellan stress och hälsa samt livsstil, och
  • översiktligt redogöra för kognitiva och exekutiva funktioner samt hur dessa kan undersökas i klinisk verksamhet.

Innehåll

Kursen behandlar centrala teoribildningar inom psykologi. Vidare ger kursen kunskap om emotionell, social och kognitiv utveckling i ett livscykelperspektiv. Studenten tillägnar sig grundläggande kunskaper om känslomässiga reaktioner och bemötande i samband med traumatisk kris samt färdighet i bedömning av kognitiva funktioner. Studenten ska även tillägna sig grundläggande kunskaper i samtalsmetodik. Vidare presenteras socialpsykologiska begrepp och processer som karakteriserar samarbetet i en arbetsgrupp.

Arbetsformer

Undervisningen utgår från ett problemorienterat och kollaborativt synsätt på lärande där arbetsformerna ger förutsättning för att studenten aktivt tar ansvar för sitt lärande. De arbetsformer som används är lärarledda föreläsningar, seminarier och gruppövningar samt moment avseende färdighetsträning. Obligatoriska tillfällen förekommer. 

Examinator bedömer om och i så fall hur frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. Innan studenten deltagit i de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med  examinators anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras. Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att den studerande inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.

Examination

Kursen examineras genom skriftlig tentamen.

För betyget Godkänd på kursen erfordras G på skriftlig tentamen samt närvaro på obligatorisk undervisning enligt anvisningar i schema.

Student som ej är godkänd efter ordinarie examinationstillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem examinationstillfällen. Om studenten genomfört sex underkända tentamina/prov ges inte något ytterligare examinationstillfälle. Som examinationstillfälle räknas de gånger studenten deltagit i ett och samma prov. Inlämning av blank skrivning räknas som examinationstillfälle. Examinationstillfälle till vilket studenten anmält sig men inte deltagit räknas inte som examinationstillfälle.

Övergångsbestämmelser

Examination kommer att tillhandahållas under ett år efter en eventuell nedläggning av kursen alternativt vid ny kursplan.
Examination enligt denna kursplans tidigare litteraturlista tillhandahålls ett år fr o m 2017-05-10.

Övriga föreskrifter

Kursutvärderingen sker enligt riktlinjer fastställda av  Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med genomgången och godkänd kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.

Litteratur och övriga läromedel

Rekommenderad littatur

Rautalinko, Erik Samtalsfärdigheter : stöd, vägledning och ledarskap
Myers, David G.; Dewall, C Nathan Psychology

Kurslitteratur i digitalt format kommer att anvisas av kursledningen, information om detta finns på lärplattformen.