Kursplan för

Kreativitet och aktivitet, 10 hp

Creativity and Activity, 10 credits
Denna kursplan gäller från och med vårterminen 2020.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT16 , HT17 , VT19 , VT20 , HT21 , HT22
Kurskod
1AR028
Kursens benämning
Kreativitet och aktivitet
Hp
10 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Arbetsterapi 
Nivå 
G1 - Grundnivå 1 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
Beslutande organ
Utbildningsnämnden NVS
Datum för fastställande
2016-05-13
Reviderad av
Utbildningsnämnden NVS
Senast reviderad
2019-10-07
Kursplanen gäller från
Vårterminen 2020

Särskild behörighet

Samtliga kurser i termin 1 (30 hp) samt kurs Hälsa, aktivitet och delaktighet i termin 2 ska vara godkända.

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten ha tillägnat sig kunskaper om aktivitet i relation till mening, kreativitet och förändring. Vidare ska studenten tillägna sig kunskaper kring förutsättningar för skapande, och hur diskurser inom olika verksamheter relaterar till praktiskt genomförande av aktiviteter, liksom till teoribildningar inom aktivitetsvetenskapen.

Moment 1 Aktivitetsvetenskap
Målet är att studenten vid avslutat moment ska kunna

 • redogöra för och reflektera över grundläggande teorier inom aktivitetsvetenskap i relation till mening, kreativitet och förändring
 • redogöra för hur teoribildningar inom aktivitetsvetenskap relaterar till diskurser inom sociala verksamheter/arbetsträningsverksamheter

Moment 2 Egen erfarenhet av aktivitet
Målet är att studenten vid avslutat moment ska kunna redogöra för och reflektera över förutsättningar för skapande processer i aktivitet utifrån egna erfarenheter

Moment 3 Samspel i aktivitet
Målet är att studenten vid avslutat moment ska, utifrån kunskaper i aktivitetsvetenskap, kunna utforma och genomföra en aktivitet för andra samt att kunna resonera kring erfarenheter av det praktiska genomförandet av aktiviteten och identifiera aktivitetsvetenskapliga grunder för detta.

Innehåll

Kursen består av följande tre moment:

Aktivitetsvetenskap, 3.0 hp

Betygsskala: GU

I kursmomentet diskuteras teorier om aktivitetsvetenskap i relation till mening, kreativitet och förändring. Aktivitetsvetenskap kontrasteras även mot diskurser inom sociala verksamheter/arbetsträningsverksamheter. Studenten genomför och reflekterar kring studiebesök i sociala verksamheter/arbetsträningsverksamheter.

Egen erfarenhet av aktivitet, 4.0 hp

Betygsskala: GU

I kursmomentet genomför studenten laborationer med skapande aktivitet. Studenten genomför/deltar i en skapande aktivitet och formulerar en aktivitetsanalys av egna erfarenheter.

Samspel i aktivitet, 3.0 hp

Betygsskala: GU

I kursmomentet utformas och genomförs en aktivitet för andra baserat på aktivitetsvetenskap och erfarenhetsbaserad kunskap. Studenten deltar i en aktivitet planerad av en annan grupp och reflekterar över dessa erfarenheter.

Arbetsformer

I kursen använder studenten sina erfarenheter och upplevelser som studiematerial. Olika arbetsformer används som föreläsningar, individuellt praktiskt arbete, arbete i grupp, fältstudier och seminarier.

Examinator bedömer om och i så fall hur frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen.

Examination

Moment 1 Aktivitetsvetenskap

 • Aktivt deltagande vid seminarium för reflektion och diskussion om teorier i aktivitetsvetenskap i relation till mening, kreativitet och förändring
 • Deltagande i VIL
 • Aktivt deltagande vid seminarium för reflektion och diskussion om teoribildningar inom sociala verksamheter/arbetsträningsverksamheter
 • Att diskutera och reflektera över erfarenheter från VIL utifrån relevanta teorier i aktivitetsvetenskap

Moment 2 Egen erfarenhet av aktivitet

 • Att delta i och genomföra laborationer med skapande aktiviteter
 • Individuell skriftlig redovisning i form av en aktivitetsanalys
 • Aktivt deltagande vid seminarium för reflektion och diskussion om förutsättningar för skapande processer i aktiviteter

Moment 3 Samspel i aktivitet

 • Att som medlem i en grupp utforma och genomföra en aktivitet för andra, baserat på aktivitetsvetenskap och erfarenhetsbaserad kunskap
 • Att delta i en aktivitet, att resonera kring erfarenheterna av detta och identifiera aktivitetsvetenskapliga grunder för det praktiska genomförandet

Varje moment examineras separat genom en individuell skriftlig tentamen. Betygsskala: G/U. Alla seminarier och laborationer är obligatoriska. Kursansvarig bedömer om och i så fall hur frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag kan tasigen. De i kursen ingående examinationerna sker efter fastställda bedömningskriterier.

Vid underkänt resultat vid ordinarie examinationtillfälle ges studenten möjlighet att återkomma till en restexamination under samma termin. Därefter ges studenten möjlighet att tentera vid två tillfällen per termin, i samband med kommande termins ordinarie- och resttillfälle (omtentamen). 

Om studenten genomfört sex underkända tentamina/prov ges inte något ytterligare examinationstillfälle.

Övergångsbestämmelser

Examination kommer att tillhandahållas under ett år efter en eventuell nedläggning av kursen alternativt vid ny kursplan.

Övriga föreskrifter

Kursvärdering genomförs enligt de riktlinjer som är fastställda av Styrelsen för utbildning vid KI samt utifrån fastställda utvärderingsrutiner inom programmet. Kursrapport med analys av resultat från kursvärderingen publiceras på kurswebben efter genomförd kurs.
Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med genomgången och godkänd kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.

Litteratur och övriga läromedel

Rekommenderad litteratur

Pierce, Doris E. Occupation by design : building therapeutic power
Introduction to occupation : the art and science of living : new multidisciplinary perspectives for understanding human occupation as a central feature of individual experience and social organization Christiansen, Charles; Townsend, Elizabeth A.
Aktivitet & relation : mål och medel inom psykosocial rehabilitering Eklund, Mona; Gunnarsson, Birgitta; Leufstadius, Christel
Utöver kurslitteraturen tillkommer litteratur till seminarier i form av forskningsartiklar, rapporter, bokkapitel och websidor.