Kursplan för

Mångfald, social inklusion och hälsa, 5 hp

Diversity, Social Inclusion and Health, 5 credits
Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2023.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT16 , HT17 , VT19 , VT20 , HT21 , HT23
Kurskod
1AR029
Kursens benämning
Mångfald, social inklusion och hälsa
Hp
5 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Övriga ämnen 
Nivå 
GX - Grundnivå 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
Beslutande organ
Utbildningsnämnden NVS
Datum för fastställande
2016-05-13
Reviderad av
Utbildningsnämnden NVS
Senast reviderad
2023-03-28
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2023

Särskild behörighet

Samtliga kurser i termin 1 (30 hp) samt kurs Hälsa, aktivitet och delaktighet i termin 2 ska vara godkända.

Mål

Kursens övergripande mål är att studenten ska inhämta kunskap om relationer mellan sociala strukturer, inklusion och hälsa ur nationellt och globalt perspektiv.

Målet är att studenten vid avslutad kurs ska kunna

  • visa förståelse för hur förutsättningarna för mångfald och sociala strukturer i samhället kan inverka på individers och gruppers hälsa och möjlighet till social inklusion.

  •  kritiskt reflektera kring och tillämpa begrepp såsom t ex mångfald och intersektionalitet i en konkret situation med stöd i arbetsterapeutisk teori.

Innehåll

I kursen introduceras teorier som innefattar mångfald och sociala strukturer. Dessa reflekteras kring i lärandeaktiviteter samt i relation till studiebesök vid verksamheter som arbetar med social inkludering eller med att förebygga social exkludering. Studenterna studerar litteratur, och samlar in och värderar information med relevans för mångfald, inklusion och hälsa samt andra relevanta begrepp utifrån arbetsterapeutisk teori  , kopplat både till studiebesök och olika villkor för hälsa, nationellt och internationellt.

 

Arbetsformer

Undervisningsformerna innefattar föreläsningar, fältstudier, grupparbeten och seminarier. I pedagogiken ingår också litteraturinläsning och kamratgranskning.

Examinator bedömer om och i så fall hur frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. Innan studenten deltagit i de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med examinators anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras. Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att den studerande inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.

Examination

Obligatoriska moment för betyget G är:

  • Aktivt deltagande vid seminarier för reflektion och diskussion om  hur förutsättningar för mångfald och sociala strukturer i samhället kan inverka på individers och gruppers hälsa och möjlighet till social inklusion
  • Aktivt deltagande vid seminarium för reflektion och diskussion om olika villkor för hälsa, nationellt och internationellt 
  • Deltagande i studiebesök
  • Individuell skriftlig inlämningsuppgift med reflektioner över hur arbetsterapeutiska teorier om mångfald och sociala strukturer tillämpas i konkreta situationer utifrån studiebesöket

Kursen examineras genom en skriftlig, individuell tentamen, samt genom deltagande i seminarium. Betygsskala: G/U. Alla seminarier och laborationer är obligatoriska. De i kursen ingående examinationerna sker efter fastställda bedömningskriterier.

Vid underkänt resultat vid ordinarie examinationtillfälle ges studenten möjlighet att återkomma till en restexamination under samma termin. Student som ej är godkänd efter ordinarie examinationstillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem examinationstillfällen. Detta gäller inte då kursen har upphört eller genomgått större förändringar. Student som saknar godkänt resultat efter tre genomförda examinationstillfällen kan erbjudas att gå om momentet eller kurs ytterligare en gång. Detta gäller i mån av plats. Om studenten genomfört sex underkända tentamina/prov ges inte något ytterligare examinationstillfälle.
Som examinationstillfälle räknas de gånger studenten deltagit i ett och samma prov. Inlämning av blank skrivning räknas som examinationstillfälle. Examinationstillfälle till vilket studenten anmält sig men inte deltagit räknas inte som examinationstillfälle. För sent inlämnade examinationsuppgifter beaktas ej. Studenter som inte lämnat in i tid hänvisas till omtentamenstillfället. Digital examination räknas som utnyttjat examinationstillfälle även om examinationen inte lämnats in. Examinator bedömer om en student har särskilda skäl för förseningen. Examinator ges möjlighet att fatta beslut om komplettering av examinationsunderlag för att uppnå godkänt resultat.

Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment, m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förmågor får inte ändras, tas bort eller sänkas.

Övergångsbestämmelser

För kurs som upphört eller genomgått större förändringar eller där kurslitteraturen förändrats väsentligt ska det tillhandahållas minst tre ytterligare examinationstillfällen (utöver ordinarie) på det tidigare innehållet respektive den tidigare litteraturen under en tid av minst ett år från den tidpunkt förändringen skedde.

Övriga föreskrifter

Kursutvärdering sker enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.
Kursrapport med analys av resultat från kursvärderingen publiceras på kurswebben efter genomförd kurs.

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med genomgången och godkänd kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.

Litteratur och övriga läromedel

Rekommenderad litteratur

Ett delat samhälle : makt, intersektionalitet och social skiktning Edling, Christofer; Liljeros, Fredrik
Den orättvisa hälsan : om socioekonomiska skillnader i hälsa och livslängd Rostila, Mikael; Toivanen, Susanna
Mattsson, Tina Intersektionalitet i socialt arbete : teori, reflektion och praxis
Occupational therapies without borders. : Vol. 2 Towards an ecology of occupation-based practices Kronenberg, Frank; Pollard, Nick; Sakellariou, Dikaios
Fisher, Ann G POWERFUL PRACTICE : A Model for Authentic Occupational Therapy
Jämlik arbetsterapi - oavsett vem du är och var du är Bergstedt, Jane
Utöver kurslitteraturen tillkommer litteratur till seminarier i form av forskningsartiklar, rapporter, bokkapitel och websidor.