Kursplan för

Arbete, aktivitet och delaktighet, 15 hp

Work, Occupation and Participation, 15 credits
Denna kursplan gäller från och med vårterminen 2020.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT17 , VT19 , HT19 , VT20 , HT21
Kurskod
1AR036
Kursens benämning
Arbete, aktivitet och delaktighet
Hp
15 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Arbetsterapi 
Nivå 
G2 - Grundnivå 2 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
Beslutande organ
Utbildningsnämnden NVS
Datum för fastställande
2017-04-25
Reviderad av
Utbildningsnämnden NVS
Senast reviderad
2019-10-07
Kursplanen gäller från
Vårterminen 2020

Särskild behörighet

Samtliga kurser termin 1 - termin 3 (90 hp) samt verksamhetsförlagd utbildning (VFU) i kursen Arbetsterapi 2 - Aktivitet och åtgärder i termin 4 ska vara godkända.
Student som underkänts på VFU/motsvarande till följd av att studenten visat så allvarliga brister i kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att patientsäkerheten eller patienternas förtroende för sjukvården riskerats, är behörig till nytt VFU-tillfälle först när den individuella handlingsplanen har fullföljts.

Mål

Kursens övergripande mål är att den studerande ska tillägna sig kunskap och förståelse för relationen, arbetsmiljö och individers hälsa. Särskilt fokus läggs på rehabilitering till arbete och sysselsättning, samt färdigheter som behövs för att sammanställa och utvärdera vetenskaplig litteratur relaterad till arbetsterapi/aktivitetsvetenskap och hälsa.​

Lärandemål
Studenten ska vid avslutad kurs

 • kunna redogöra för olika arbetsmiljöfaktorers påverkan på individens hälsa, aktivitet och delaktighet samt kunna reflektera över rehabilitering till arbete och sysselsättning (moment 1) 
 • kunna redogöra för och reflektera över kunskap av relevans för arbetsterapi/aktivitetsvetenskap och hälsa(moment 2)
 • kunna söka, kritiskt granska och värdera vetenskapliga artiklar som underlag för ett evidensbaserat arbetssätt relaterat till arbetsterapi/aktivitetsvetenskap och hälsa (moment 2)
 • kunna reflektera och generalisera utifrån teoretiska kunskaper för att förklara, motivera och genomföra arbetsterapeutiska uppgifter i relation till klientens aktivitetsproblem och egna mål (moment 1, 2 och 3)
 • genomföra, under handledning i progression mot självständighet, för respektive VFU-placering relevanta arbetsterapeutiska åtgärder (moment 3)
 • visa förmåga, genom god kommunikation och aktivt handlande, att agera professionellt i relation till klienter/patienter, anhöriga och arbetskollegor/samarbetsparter (moment 3)
 • visa förmåga att möta klienter och anhöriga med empati och respekt (moment 3)

Innehåll

Kursen är indelad i tre moment.

Ergonomi, miljö och rehabilitering, 4.0 hp

Betygsskala: GU

Belastningsergonomi, arbetsplatsanalys och arbetsplatsanpassning introduceras och tillämpas. Studenten genomför en arbetsmiljöundersökning som innehåller observationer och intervjuer på en reell arbetsplats, samt redogör för fysiska, psykosociala och organisatoriska aspekter på hälsa, aktivitet och delaktighet.

En klinikbaserad uppgift genomförs som innehåller en intervju med en klient om återgång till arbete och sysselsättning.

Arbetsterapeutiska uppgifter och evidensbasering, 3.5 hp

Betygsskala: GU

Som en förberedelse inför den kommande verksamhetsförlagda utbildningen söker studenten information och kunskap i litteraturen om de arbetsterapeutiska uppgifter som förekommer inom det specifika arbetsterapeutiska kunskapsområdet där  VFU genomförs.

I en evidensuppgift fördjupas och tillämpas ett kritiskt förhållningssätt till kunskap. Genom att söka, kritiskt granska och värdera vetenskapliga artiklar som underlag för ett evidensbaserat arbetssätt inom arbetsterapi.

Verksamhetsförlagd utbildning, 7.5 hp

Betygsskala: GU

Den verksamhetsförlagd utbildning förläggs inom ett antal valbara verksamhetsområden. Studenten ska i den verksamhetsförlagda utbildningen självständigt genomföra, för respektive VFU-placering relevanta, arbetsterapeutiska uppgifter. Genom att reflektera och generalisera utifrån sina teoretiska kunskaper utvecklar studenten förmåga att förklara och motivera arbetsterapeutiska åtgärder i relation till klienters aktivitetsproblem och egna mål.

Arbetsformer

Undervisningen utgår från ett problemorienterat och kollaborativt synsätt på lärande där arbetsformerna ger förutsättning för att studenten aktivt tar ansvar för sitt lärande. De arbetsformer som används är föreläsningar, arbete i studiegrupper, fältstudier, bearbetning av litteratur, seminarier och verksamhetsförlagd utbildning. Alla seminarier är obligatoriska om inte annat anges.

Examinator bedömer om och i så fall hur frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. Innan studenten deltagit i de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med kursansvarigs anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras. Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att den studerande inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.

Examination

Moment 1 - Ergonomi, miljö och rehabilitering 4,0 hp

 • I grupp genomföra en arbetsmiljöundersökning som redovisas i en skriftlig rapport samt med muntlig redovisning.
 • I grupp genomföra en intervju med en klient med stöd av bedömningsinstrument, samt göra en bedömning och presentera förslag på åtgärder. Närvaro och aktivt deltagande krävs för betyget godkänd.

Moment 2 - Arbetsterapeutiska uppgifter och evidensbasering 3,5 hp

 • I en individuell skriftlig inlämningsuppgift reflekterar studenten, utifrån kurslitteratur och fritt sökt litteratur, över de arbetsterapeutiska uppgifter inom kunskapsområde av relevans för specifik verksamhetsförlagd utbildning som förekommer inom den kommande verksamhetsförlagda utbildningen.
 • I en individuell skriftlig uppgift och muntlig redovisning presenteras kritisk granskning och värdering av vetenskapliga artiklar som underlag för ett evidensbaserat arbetssätt relaterat till arbetsterapi/aktivitetsvetenskap och hälsa

Moment 3 - Verksamhetsförlagd utbildning 7,5 hp

 • Examination sker utifrån bedömningskriterier för den verksamhetsförlagda utbildningen. Den verksamhetsförlagda utbildningen examineras av kursens examinator i samråd med klinisk handledare. 

Underkänd VFU får endast genomföras ytterligare en gång.

Examinator kan med omedelbar verkan avbryta en students verksamhetsförlagda utbildning (VFU) eller motsvarande om studenten visar sådana allvarliga brister i kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att patientsäkerheten eller patienternas förtroende för sjukvården riskeras. När VFU avbryts på detta sätt innebär det att studenten underkänns på aktuellt moment och att ett VFU-tillfälle är förbrukat. I sådana fall ska en individuell handlingsplan upprättas, där det framgår vilka aktiviteter och kunskapskontroller som krävs innan studenten ges möjlighet till nytt VFU-tillfälle på denna kurs.

För godkänd hel kurs (15 hp) erfordras betygsgraden godkänd inom samtliga delmoment.

Student som ej är godkänd efter ordinarie examinationstillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem examinationstillfällen. Om studenten genomfört sex underkända tentamina/prov ges inte något ytterligare examinationstillfälle. Som examinationstillfälle räknas de gånger studenten deltagit i ett och samma prov. Inlämning av blank skrivning räknas som examinationstillfälle. Examinationstillfälle till vilket studenten anmält sig men inte deltagit räknas inte som examinationstillfälle. För sent inlämnade examinationsuppgifter beaktas ej. Studenter som inte lämnat in i tid hänvisas till omtentamenstillfället.

Eventuella avvikelser anges på kurswebben.

Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning, får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment, m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förmågor får inte ändras, tas bort eller sänkas.

Övergångsbestämmelser

Examination kommer att tillhandahållas under ett år efter en eventuell nedläggning av kursen alternativt vid ny kursplan.

Övriga föreskrifter

Kursutvärderingen sker enligt riktlinjer fastställda av Styrelsen för utbildning.

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med genomgången och godkänd kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.

Litteratur och övriga läromedel

Rekommenderad litteratur

Även senare upplagor kan användas.

Arbetarskyddsstyrelsen. Arbetarskyddsstyrelsens författningssamling: 1998 AFS 1998:1 : Belastningsergonomi
Arbetarskyddsstyrelsen AFS 1998:1 : Arbetarskyddsstyrelsen. Arbete vid bildskärm
Drachmann, J; Langaa Jensen, P Vejledning i arbejdsmiljöundersögelser
Ekbladh, Elin; Haglund, Lena WRI-S : översättning och bearbetning av: The worker role interview
Taylor, M.C. Evidence-Based Practice for Occupational Therapists.
WEIS-S Moore-Corner, Renee A.; Kielhofner, Gary4 aut; Olsson, Linda4 aut; Ekbladh, Elin4 trl; Haglund, Lena4 trl
Willard & Spackman Occupational Therapy Bledssell Crepeau, Elizabeth; Cohn, Ellen S; Boyt Schell, Barbara A
Arbete och teknik på människans villkor Bohgard, Mats

Rekommenderad litteratur

Utöver kurslitteraturen hänvisas till aktuellt material på kurswebben.

Jakobsson, Robert Bättre arbetsmiljö. p Handbok Aronsson, Gunnar; Eriksson, Kjell
Mathiassen, Svend Erik Ergonomi för ett gott arbete Olofsson, Andreas
Pierce, D. E. Occupation by design: Building therapeutic power.

Övriga rekommenderade läromedel

Utöver kurslitteraturen hänvisas till aktuellt material på kurswebben.