Kursplan för

Interprofessionell verksamhet och arbetsterapi, 3 hp

Interprofessional Practice and Occupational Therapy, 3 credits
Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2024.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
VT18 , VT20 , HT21 , HT24
Kurskod
1AR039
Kursens benämning
Interprofessionell verksamhet och arbetsterapi
Hp
3 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Arbetsterapi 
Nivå 
G2 - Grundnivå 2 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
Beslutande organ
Utbildningsnämnden NVS
Datum för fastställande
2017-10-25
Reviderad av
Utbildningsnämnden NVS
Senast reviderad
2024-03-25
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2024

Särskild behörighet

Samtliga kurser från termin 1 t.o.m. termin 4 (120 hp), samt moment 3 Verksamhetsförlagd utbildning (7,5 hp) i kursen Arbete, aktivitet och delaktighet från termin 5 ska vara godkända.
 
Student som underkänts på verksamhetsförlagd utbildning (VFU)/motsvarande till följd av att studenten visat så allvarliga brister i kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att patientsäkerheten eller patienternas förtroende för sjukvården riskerats, är behörig till nytt VFU-tillfälle först när den individuella handlingsplanen ha fullföljts.

Mål

Kursens övergripande syfte är att integrera tidigare kunskaper i arbetsterapeutprogrammet i ett aktivt teamarbete med andra professioner utifrån ett klientcentrerat perspektiv. Kursen fokuserar på interprofessionellt samarbete kring patienten och närstående.

Lärandemål:

Den studerande ska efter avslutad kurs, avseende professionell kompetens , :

  • självständigt utifrån sin professions kompetens och patientens behov visa förmåga att handlägga patient på vårdavdelning.

Den studerande ska efter avslutad kurs, avseende interprofessionell kompetens :

  •  tillsammans med teamet utifrån ett personcentrerat samt yrkesetiskt förhållningssätt utföra evidensbaserad och patientsäker vård.

Den studerande ska, avseende professionellt förhållningssätt

  •  agera och uppträda omdömesgillt och professionellt i kliniska situationer och andra lärandesituationer.

Innehåll

Två veckors sammanhängande placering på klinisk undervisningsavdelning (KUA).

Den studerande ska inom ramen för ett interprofessionellt vårdlag (team) och under professionell handledning kunna tillgodose patienters behov under sjukhusvistelsen för att möjliggöra utskrivning till eget boende.

Arbetsformer

Kursen har sin pedagogiska grund i ett studentaktiverande, reflekterande och problemorienterat arbetssätt. Se även arbetsterapeutprogrammets pedagogiska plattform på programwebben.

Undervisningsformerna varierar mellan interprofessionellt teamarbete, vårdlagsarbete, gemensam behandlingsplanering, ronder, dokumentation, reflektion, individuellt behandlingsarbete utifrån arbetsterapeutens perspektiv, möjlighet att auskultera på akutmottagning och operation.

Vårdlaget har under professionell handledning ansvaret för hela verksamheten under sina pass.

 

Examination

Den studerande bedöms avseende interprofessionellt samarbete, självständighet inom ramen för arbetsterapi, förmåga att dokumentera, förmåga att kommunicera med såväl teammedlemmar som med patienter och närstående samt förmåga att integrera teori och praktik. Vid bedömningen använder både student och handledare kursens bedömningskriterier. Betygsskala: G/U

Hela kursen (ett introduktionspass och ca åtta arbetspass) är obligatorisk. Vårdlaget har, under professionell handledning, ansvaret för hela verksamheten under sina tjänstgöringspass.
Vid längre frånvaro som innebär att kursmålen inte uppnåtts görs kursen om totalt vid nästkommande termins ordinarie kliniska kurs.
Frånvaro från examinationstillfällen kompenseras enligt handledarens bedömning.
Underkänd VFU får endast genomföras ytterligare en gång.

Examinator kan med omedelbar verkan avbryta en students VFU eller motsvarande om studenten visar sådana allvarliga brister i kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att patientsäkerheten eller patienternas förtroende för sjukvården riskeras. När VFU avbryts på detta sätt innebär det att studenten underkänns på aktuellt moment och att ett VFU-tillfälle är förbrukat. I sådana fall ska en individuell handlingsplan upprättas, där det framgår vilka aktiviteter och kunskapskontroller som krävs innan studenten ges möjlighet till nytt VFU-tillfälle. Innan handlingsplanen är uppfylld ska studenten inte placeras på ny VFU inom någon utbildning vid KI. Antalet kunskapskontroller i handlingsplanen begränsas till två gånger. Har studenten underkänts på sista möjliga examinationstillfället ska ingen handlingsplan upprättas. En student som påbörjar och inte fullföljer VFU, utan särskilda skäl, ska tilldelas betyget underkänt. Studenten har då förbrukat ett VFU-tillfälle. Underkänd VFU får endast genomföras ytterligare en gång.

Examinator bedömer om och i så fall hur frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. Innan studenten deltagit i de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med examinators anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras. Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att den studerande inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.

Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment, m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förmågor får inte ändras, tas bort eller sänkas.

Övergångsbestämmelser

För kurs som upphört eller genomgått större förändringar eller där kurslitteraturen förändrats väsentligt ska det tillhandahållas minst tre ytterligare examinationstillfällen (utöver ordinarie) på det tidigare innehållet respektive den tidigare litteraturen under en tid av minst ett år från den tidpunkt förändringen skedde.

Övriga föreskrifter

Kursutvärdering sker enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med genomgången och godkänd kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.

Litteratur och övriga läromedel

Rekomenderad litteratur

Cissé, Ann-Sophie; Horngren, Malin; Ballnus, Rene Optimera samarbetet i teamet Handbok för interprofessionellt lärande och samarbete
Moyers, Penelope; Finch-Guthrie, Patricia L. Interprofessional evidence-based practice : a workbook for health professionals
Även senare upplagor kan användas.