Kursplan för

Professionell utveckling 4, 1,5 hp

Professional Development 4, 1,5 credits
Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2012.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT12 , HT13 , HT14 , HT16 , HT17 , HT18 , HT19 , HT20 , HT21 , HT22 , HT23 , HT24
Kurskod
1AU041
Kursens benämning
Professionell utveckling 4
Hp
1,5 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Audiologi 
Nivå 
G2 - Grundnivå 2 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik
Beslutande organ
Programnämnd 4
Datum för fastställande
2012-05-03
Reviderad av
Programnämnd 4 (Audionom- och Logopedprogrammen)
Senast reviderad
2012-11-15
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2012

Särskild behörighet

För tillträde till kurser på Termin 5 krävs att studenten klarat minst 80 % (96 högskolepoäng) av kurserna på termin 1 - 4.

Mål

Kursen ingår i en strimma i professionell utveckling vilken omfattar totalt 6 hp och löper genom hela utbildningsprogrammet. Det övergripande målet med denna strimma är att ge den studerande kunskaper och verktyg för att kunna utveckla ett etisk och professionellt förhållningssätt genom att utvecklas både som person och i sin yrkesroll.

Kursens lärandemål
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
- Redogöra för nationella och internationella forskningsetiska regler/deklarationer samt förstå tillkomsten av och innehållet i reglerna, liksom behovet av återkommande omprövning,
- Informera, förklara och samråda med en patient i beslut som berör henne samt i forskning kunna inhämta ett informerat samtycke/avslag,
- Särskilja faktafrågor från värdefrågor och etiska problem från grundläggande norm-och värdekonflikter,
- Reflektera kring ett professionellt bemötande av patienter, forskningspersoner, närstående, kollegor och andra berörda på ett välvilligt och respektfullt sätt i hörselvården,
- Reflektera över sin egen professionella utveckling, personliga utveckling och konsultationsfärdighet,
- Utföra hjärt-lungräddning enligt aktuella riktlinjer från Svenska HLR-rådet.

Innehåll

Professionell utveckling 4, 1.5 hp Kursen material presenteras på PingPong plattformen Professionell utveckling, där de olika delkurserna presenteras. På denna webbplattform samlar studenten också sina inlämningsuppgifter, reflektioner och annat material till en s.k. portfolio som följer med genom alla delkurserna i strimman. De olika delkurserna i strimman ges inte under någon specifik vecka under terminerna utan olika moment är antingen integrerade i andra kurser eller sker på distans via PingPong parallellt med andra kurser.

Specifikt innehåll i Professionell utveckling 4:
I kursen Vetenskap 3 diskuteras forskningsetiska regler, såväl nationella som internationella. I kurserna Hörselrehabilitering 2 och Diagnostik och habilitering av hörselskador hos barn diskuteras informerat samtycke med patienter och försökspersoner, professionellt bemötande samt etiska problem.

Hjärt-lungräddning tränas vid ett obligatoriskt övningstillfälle.

Arbetsformer

Seminarier, föreläsningar, övningar och egna reflektioner

Examination

Examination sker genom
Aktivt deltagande i seminarier och övningar
Skriftliga inlämningsuppgifter och reflektioner

För godkänd kurs krävs även närvaro vid obligatoriska delar. Vid frånvaro från obligatoriskt moment ansvarar studenten själv för att kontakta kursansvarig lärare för ersättningsuppgift. För studerande som inte blivit godkänd vid det ordinarie examinationstillfället erbjuds totalt möjlighet till sex examinationstillfällen, varav de tre sista i samband med nästa tillfälle då kursen ges.

Övergångsbestämmelser

Examination kan ske enligt tidigare litteraturlista under en tid av ett år efter den tidpunkt då en förnyelse av litteraturlistan gjorts. Examination kommer att tillhandahållas under en tid av två år efter en eventuell nedläggning av kursen.

Övriga föreskrifter

Studiehandledning innehållande bedömningskriterier för examination, specifika instruktioner för vissa arbetsuppgifter samt schema med specificering av obligatoriska moment och lista över ansvariga lärare delas ut vid kursstart.
Kursutvärdering kommer att genomföras enligt de riktlinjer som är fastställda av Styrelsen för utbildning. Kursutvärdering genomförs dels genom en skriftlig kursvärdering i slutet av kursen och dels genom muntligt kursforum minst en gång i anslutning till kursen där studenterna kan framföra sina åsikter.

Litteratur och övriga läromedel

Obligatorisk litteratur

Lynöe, Niels Medicinska etikens ABZ Juth, Niklas
Holm, Ulla Det räcker inte att vara snäll : om empati och professionellt bemötande inom människovårdande yrken
Helgesson, Gert Forskningsetik för medicinare och naturvetare
Vetenskapliga artiklar och annat relevant material kan tillkomma.