Kursplan för

Professionell utveckling 4, 1,5 hp

Professional Development 4, 1,5 credits
Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2020.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT12 , HT13 , HT14 , HT16 , HT17 , HT18 , HT19 , HT20 , HT21 , HT22 , HT23 , HT24
Kurskod
1AU041
Kursens benämning
Professionell utveckling 4
Hp
1,5 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Audiologi 
Nivå 
G2 - Grundnivå 2 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik
Beslutande organ
Programnämnd 4
Datum för fastställande
2012-05-03
Reviderad av
Utbildningsnämnden CLINTEC
Senast reviderad
2020-03-30
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2020

Särskild behörighet

För tillträde till kursen krävs att studenten har klarat minst 105 hp från Audionomprogrammets termin 1-4. Dessutom krävs godkänt betyg i kursen Hörselrehabilitering.

Mål

Kursen ingår i strimman Professionell utveckling, vilken omfattar totalt 6 hp och löper genom hela Audionomprogrammet. Det övergripande målet med denna strimma är att ge den studerande kunskaper och verktyg för att kunna utveckla ett etisk och professionellt förhållningssätt genom att utvecklas både som person och i sin yrkesroll.

Kursens lärandemål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • redogöra för nationella och internationella forskningsetiska regler/deklarationer samt förstå tillkomsten av och innehållet i reglerna, liksom behovet av återkommande omprövning
  • särskilja faktafrågor från värdefrågor och etiska problem från grundläggande norm- och värdekonflikter, på ett välvilligt och respektfullt sätt i hörselvården
  • informera, förklara och samråda med en patient i beslut som berör den samt i forskningen kunna inhämta ett informerat samtycke/avslag
  • analysera och reflektera hur samverkan mellan olika professioner bidrar till evidensbaserad vård och rehabilitering, förbättrad hälsa samt forskning av hög kvalitet

Innehåll

Kursen material presenteras på lärplattformen Professionell utveckling, som är gemensam för samtliga kurser som ingår i strimman Professionell utveckling. På denna lärplattform samlar studenten också sina inlämningsuppgifter, reflektioner och annat material till en s.k. portfolio, som följer med studenten genom alla kurser som ingår i strimman. De olika kurserna i strimman ges inte under någon specifik vecka under terminerna, utan kursmomenten är antingen integrerade i andra kurser eller ges på distans via lärplattformen parallellt med andra kurser.

I kursen Professionell utveckling 4 diskuteras nationella och internationella forskningsetiska regler. Etik diskuteras även i relation till patientfall i en interprofessionell lärandeaktivitet. Konflikter och konflikthantering berörs i relation till professionen. Under kursen behandlas även informerat samtycke. En summering av den egna professionella och personliga utvecklingen görs.

Arbetsformer

Seminarier, föreläsningar, övningar och egna reflektioner.

Seminarier och övningar är obligatoriska. Vid frånvaro från obligatoriskt moment ansvarar studenten själv för att kontakta kursansvarig lärare för ersättningsuppgift.

Examinator bedömer hur frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. Innan studenten deltagit i de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med kursansvarigs anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras. Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att den studerande inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.

Examination

Aktivt deltagande i seminarier och övningar
Skriftliga individuella inlämningsuppgifter och reflektioner

För godkänd kurs krävs även närvaro och aktivt deltagande vid obligatoriska delar. Student som ej är godkänd efter ordinarie examinationstillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem examinationstillfällen. Vid varje kursomgång ges ett ordinarie examinationstillfälle och två omtentamenstillfällen. Som examinationstillfälle räknas de gånger studenten deltagit i ett och samma prov. Komplettering av skriftlig inlämningsuppgift räknas som ett examinationstillfälle. Inlämning av blank skrivning räknas som examinationstillfälle. Examinationstillfälle till vilket studenten anmält sig men inte deltagit räknas inte som examinationstillfälle.

Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning, får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment, m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förmågor får inte ändras, tas bort eller sänkas.

Övergångsbestämmelser

Examination kan ske enligt tidigare litteraturlista under en tid av ett år efter den tidpunkt då en förnyelse av litteraturlistan gjorts. Examination kommer att tillhandahållas under en tid av två år efter en eventuell nedläggning av kursen.

Övriga föreskrifter

Kursutvärdering kommer att genomföras enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Kursutvärdering genomförs dels genom en skriftlig kursvärdering i slutet av kursen och dels genom muntligt kursforum minst en gång i anslutning till kursen där studenterna kan framföra sina åsikter.

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med genomgången och godkänd kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.

Litteratur och övriga läromedel

Obligatorisk litteratur

Holm, Ulla Det räcker inte att vara snäll : om empati och professionellt bemötande inom människovårdande yrken
Helgesson, Gert Forskningsetik för medicinare och naturvetare
Lynöe, Niels Medicinska etikens ABZ Juth, Niklas
Vetenskapliga artiklar och annat relevant material kan tillkomma.