Kursplan för

Psykologi, 9 hp

Psychology, 9 credits
Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2023.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT18 , HT19 , HT20 , HT21 , HT22 , HT23
Kurskod
1AU065
Kursens benämning
Psykologi
Hp
9 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Övriga ämnen 
Nivå 
GX - Grundnivå 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik
Beslutande organ
Utbildningsnämnden CLINTEC
Datum för fastställande
2018-04-10
Reviderad av
Utbildningsnämnden CLINTEC
Senast reviderad
2023-03-13
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2023

Särskild behörighet

Matematik 2a eller 2b eller 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2.

Mål

Kursens övergripande mål är att ge studenten grundläggande kunskaper i psykologi inför kommande kurser på programmet.

Efter genomgången kurs ska studenten kunna

 • beskriva och jämföra några aktuella psykologiska teorier
 • beskriva människans psykologiska utveckling och mognad
 • reflektera över hur personligheten formas i samspel mellan genetiska och socio-kulturella faktorer
 • reflektera över hur personlighetsfaktorer och sociala faktorer kan underlätta vid krishantering
 • reflektera över hur psykologiska interventioner kan tillämpas i kliniska situationer
 • beskriva medicinska, psykologiska och sociala aspekter av det naturliga åldrandet
 • redogöra för åldrandet ur ett audiologiskt perspektiv.

Innehåll

Kursen är indelad i två moment:

Psykologins vetenskapliga metod samt barn- och ungdomsårens utvecklingspsykologi, 4.0 hp

Betygsskala: GU

Momentet inleds med att definiera psykologins vetenskapliga metod. Några av psykologins förgrundsgestalter presenteras och vi reflekterar över  hur deras tankar gett upphov till de psykologiska teorier som praktiseras i vår tid.

I föreläsningar om biologisk psykologi och inlärningspsykologi beskrivs hur människans psykologiska utveckling är ett samspel mellan arv och miljö. Aktuella teorier om den psykologiska utvecklingen under barn- och ungdomsåren gås igenom och exempel ges på vanliga utvecklingsavvikelser som audionomen bör känna till. Hörselns betydelse för barns språkutveckling uppmärksammas särskilt.

Allmän psykologi samt vuxenlivets och åldrandets utvecklingspsykologi, 5.0 hp

Betygsskala: GU

I föreläsningar om emotionell psykologi, personlighetspsykologi, socialpsykologi och hälsopsykologi reflekterar vi över hur en människas självbild, beteende och personliga utveckling kan påverkas av yttre och inre faktorer. Exempel på vanliga livskriser under vuxenlivets olika åldrar gås igenom och vi analyserar hur olika personlighetsfaktorer och sociala faktorer kan underlätta respektive försvåra en god krishantering. Några vanligt förekommande psykiska störningar beskrivs liksom de behandlingsmetoder som är aktuella i vår tid.

Det naturliga åldrandet beskrivs ur ett psykologiskt, socialt och medicinskt perspektiv, där vi särskilt uppmärksammar hur en hörselnedsättning kan påverka det psykologiska välbefinnandet hos äldre.

Arbetsformer

Arbetsformer som förekommer är

 • föreläsningar
 • seminarier
 • gruppövning
 • självstudier.

Seminarier och gruppövning är obligatoriska.

Examination

Examination sker genom

Moment 1:

 • individuell hemtentamen
 • seminarium.

Moment 2:

 • individuell hemtentamen
 • seminarium.
 • närvaro vid obligatoriskt utbildningsinslag.

Student som ej är godkänd efter ordinarie examinationstillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem examinationstillfällen. Vid varje kursomgång ges ett ordinarie examinationstillfälle och två omtentamenstillfällen. Om studenten genomfört sex underkända tentamina/prov/inlämningsuppgifter ges inte något ytterligare examinationstillfälle. Komplettering av skriftlig inlämningsuppgift räknas som ett examinationstillfälle. Inlämning av blank skrivning räknas som ett examinationstillfälle. Examinationstillfälle till vilket studenten har anmält sig men inte deltagit i räknas inte som examinationstillfälle.

Vid frånvaro från obligatoriskt utbildningsinslag ansvarar studenten själv för att kontakta kursansvarig lärare för ersättningsuppgift. Examinator bedömer om och hur en student kan ta igen missat obligatoriskt utbildningsinslag. Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att studenten inte kan genomföra andra delar av kursen, en avslutande examination eller ta igen utbildningsinslaget förrän nästa gång kursen ges.

Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning, får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment, m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förmågor får inte ändras, tas bort eller sänkas.

Övergångsbestämmelser

Examination kan ske enligt tidigare litteraturlista under en tid av ett år efter den tidpunkt då en förnyelse av litteraturlistan gjorts. Examination kommer att tillhandahållas under en tid av två år efter en eventuell nedläggning av kursen.

Övriga föreskrifter

Bedömningskriterier för examination, specifika instruktioner för vissa arbetsuppgifter samt schema med specificering av obligatoriska moment och lista över ansvariga lärare finns på aktuell lärplattform vid kursstart.

Kursutvärdering kommer att genomföras enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Kursutvärdering genomförs dels genom skriftlig kursvärdering i slutet av kursen, dels genom muntlig kursutvärdering minst en gång i anslutning till kursen.

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med genomgången och godkänd kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.

Litteratur och övriga läromedel

Obligatorisk litteratur

Zimbardo, Philip G.; Johnson, Robert L.; McCann, Vivian Psychology : core concepts
Vetenskapliga artiklar och annat relevant material tillkommer.