Kursplan för

Audiologisk grundkurs, 7,5 hp

Audiology - Introductory Course, 7,5 credits
Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2023.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT19 , HT20 , HT21 , HT22 , HT23
Kurskod
1AU070
Kursens benämning
Audiologisk grundkurs
Hp
7,5 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Audiologi 
Nivå 
G1 - Grundnivå 1 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik
Beslutande organ
Utbildningsnämnden CLINTEC
Datum för fastställande
2019-04-01
Reviderad av
Utbildningsnämnden CLINTEC
Senast reviderad
2023-03-13
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2023

Särskild behörighet

Matematik 2a eller 2b eller 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2.

Mål

Kursens övergripande mål är att studenten ska inhämta grundläggande kunskaper för att få en översikt av ämnesområdet audiologi, audionomens yrkesroll och förståelse för hörselskadades situation. Kunskaperna är grunden för kommande kurser inom huvudområdet. Dessutom ska studenten inhämta information om Audionomprogrammet samt om Karolinska Institutets organisation och resurser.

Kursens lärandemål
Efter genomgången kurs ska studenten kunna: 

 • beskriva audionomens ämnesgrund och yrkesroll
 • fördjupa sig i ett audiologiskt relaterat område och presentera det muntligt
 • redogöra för begreppen counseling och kommunikationen samt deras betydelse i audionomyrket
 • presentera och leda en gruppdiskussion kring counselingrelaterat område.

Innehåll

Kursen omfattar två moment:

Audiologi och hörselvård, 6.0 hp

Betygsskala: GU

Detta moment behandlar området audiologi utifrån det audiologiska ämnes-, forsknings- och verksamhetsområdet. Audionomens ämnesgrund och yrkesroll presenteras, studeras och dokumenteras, utifrån den yrkesetiska koden för audionomer samt utifrån Socialstyrelsens allmänna regler för legitimation. Kommunikation ingår som diskussionsämne och dess betydelse i mötet med patienter. Psykologiska och psykosociala konsekvenser av funktionsnedsättningen för den hörselskadade individen och dennes omgivning diskuteras. Momentet ger dessutom en introduktion till studier vid Karolinska Institutet och Audionomprogrammet samt information om studieteknik.

Verksamhetsförlagd auskultation, 1.5 hp

Betygsskala: GU

Detta moment fokuserar på det audiologiska verksamhetsområdet i stort. Audionomens yrkesroll och ämnesgrund studeras och dokumenteras i samband med den verksamhetsförlagda auskultationen.

Arbetsformer

Arbetsformer som förekommer är

 • föreläsningar
 • gruppövningar
 • seminarier
 • verksamhetsförlagd auskultation.

Flera gruppövningar, seminarier och verksamhetsförlagd auskultation är obligatoriska.

Examination

Examination sker genom

Audiologi och hörselvård 6 hp

 • muntlig tentamen i grupp
 • individuell skriftlig uppgift
 • muntlig redovisning
 • närvaro vid obligatoriskt utbildningsinslag.

Verksamhetsförlagd auskultation 1,5 hp

 • muntligt seminarium.

Student som ej är godkänd efter ordinarie examinationstillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem examinationstillfällen. Vid varje kursomgång ges ett ordinarie examinationstillfälle och två omtentamenstillfällen. Om studenten genomfört sex underkända tentamina/prov/inlämningsuppgifter ges inte något ytterligare examinationstillfälle. Komplettering av skriftlig inlämningsuppgift räknas som ett examinationstillfälle. Inlämning av blank skrivning räknas som ett examinationstillfälle. Examinationstillfälle till vilket studenten har anmält sig men inte deltagit i räknas inte som examinationstillfälle.

Vid frånvaro från obligatoriskt utbildningsinslag ansvarar studenten själv för att kontakta kursansvarig lärare för ersättningsuppgift. Examinator bedömer om och hur en student kan ta igen missat obligatoriskt utbildningsinslag. Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att studenten inte kan genomföra andra delar av kursen, en avslutande examination eller ta igen utbildningsinslaget förrän nästa gång kursen ges.

Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning, får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment, m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förmågor får inte ändras, tas bort eller sänkas.

Övergångsbestämmelser

Examination kan ske enligt tidigare litteraturlista under en tid av ett år efter den tidpunkt då en förnyelse av litteraturlistan gjorts. Examination kommer att tillhandahållas under en tid av två år efter en eventuell nedläggning av kursen.

Övriga föreskrifter

Bedömningskriterier för examination, specifika instruktioner för vissa arbetsuppgifter samt schema med specificering av obligatoriska moment och lista över ansvariga lärare finns på aktuell lärplattform vid kursstart

Kursutvärdering kommer att genomföras enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Kursutvärdering genomförs dels genom en skriftlig kursvärdering i slutet av kursen, dels genom muntligt kursforum minst en gång i anslutning till kursen.

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med genomgången och godkänd kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.

Litteratur och övriga läromedel

Obligatorisk litteratur

Arlinger, Stig Hörsel och hörselskador i arbetslivet : kunskapssammanställning
Brunnberg, Elinor; Lindén-Boström, Margareta; Persson, Carina Att höra eller nästan inte höra : Liv och hälsa ung 2005 & 2007 i Örebro län
Clark, John Greer. Counseling-infused audiologic care
Ljud tar plats : funktionshinderperspektiv på ljudmiljöer Alftberg, Åsa; Apelmo, Elisabet; Hansson, Kristofer

Fördjupningslitteratur

Danermark, Berth Att (åter)erövra samtalet : en bok om hörselskada och kommunikation
Danermark, Berth d 1951-; Coniavitis Gellerstedt, Lotta d 1944- Att höra till : - om hörselskadades psykosociala arbetsmiljö
Gullacksen, Ann-Christine När hörseln sviktar : om livsomställning och rehabilitering
Konradsson, Konrad S. Hörseln : det första sinnet
Nilsson, Björn; Waldemarson, Anna-Karin Kommunikation : samspel mellan människor
Vetenskapliga artiklar och annat relevant material kan tillkomma.