Kursplan för

Audiologisk patologi, 7,5 hp

Audiological Pathology, 7,5 credits
Denna kursplan gäller från och med vårterminen 2021.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
VT21 , VT22 , VT23 , VT24
Kurskod
1AU078
Kursens benämning
Audiologisk patologi
Hp
7,5 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Audiologi 
Nivå 
G1 - Grundnivå 1 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik
Beslutande organ
Utbildningsnämnden CLINTEC
Datum för fastställande
2020-10-19
Kursplanen gäller från
Vårterminen 2021

Särskild behörighet

Särskilda behörighetsvillkor enligt utbildningsplanen för Audionomprogrammet 180 hp.

Mål

Kursens övergripande mål är att studenten ska inhämta grundläggande kunskaper om audiogramtolkning samt hörsel- och balanssystemets patologi.

Kursens lärandemål
Efter genomgången kurs ska den studerande kunna

  • identifiera och tolka olika audiogramkonfigurationer och sammankoppla dessa med olika patologiska tillstånd
  • identifiera patologiska tillstånd med otoskopi
  • redogöra för hörselskadors etiologi
  • redogöra för hörselskadors utbredning och förekomst
  • redogöra för och förklara hörsel- och balanssystemets patologi samt underliggande mekanismer.

Innehåll

Följande moment ingår:

Hörsel- och balansskadors etiologi och patologi, 6.0 hp

Betygsskala: GU

Detta moment fokuserar framförallt på hörsel- och balanssystemets etiologi och patologi. Orsaker till och behandling av yrsel ingår. Stor vikt läggs vid hur sjukdomarna och hörselskadorna representeras i audiogrammet genom att patientfall som belyser olika patologiska tillstånd med koppling till audiogramkonfiguration tas upp. Olika mekanismer för skador behandlas. I momentet ges även en epidemiologisk översikt över hörselskadors prevalens samt kunskaper om hur genetiska faktorer kan kopplas till hereditär hörselnedsättning.

Individuell fördjupning, 1.5 hp

Betygsskala: GU

Momentet fokuserar på självständiga uppgifter som speglar både teoretiska och praktiska delar i kursen. Dessa ger träning i såväl sammanställning och dokumentation som tolkning av, reflektion och fördjupning i audiologiska patologier.

Arbetsformer

Föreläsningar och seminarier.

Seminarier är obligatoriska. Vid frånvaro från obligatoriskt moment ansvarar studenten själv för att kontakta kursansvarig lärare för ersättningsuppgift.

Examinator bedömer hur frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. Innan studenten deltagit i de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med examinators anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras. Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att den studerande inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.

Examination

Moment 1: Hörsel- och balansskadors etiologi och patologi, 6 hp
- Seminarium och skriftlig hemtentamen i grupp

Moment 2: Individuell fördjupning, 1,5 hp
-Seminarium och individuell uppgift

För godkänd kurs krävs även närvaro och aktivt deltagande vid obligatoriska delar. Student som ej är godkänd efter ordinarie examinationstillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem examinationstillfällen. Vid varje kursomgång ges ett ordinarie examinationstillfälle och två omtentamenstillfällen. Som examinationstillfälle räknas de gånger studenten deltagit i ett och samma prov. Komplettering av skriftlig inlämningsuppgift räknas som ett examinationstillfälle. Inlämning av blank skrivning räknas som examinationstillfälle. Examinationstillfälle till vilket studenten anmält sig men inte deltagit räknas inte som examinationstillfälle.

Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment, m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förmågor får inte ändras, tas bort eller sänkas.

Övergångsbestämmelser

Examination kan ske enligt tidigare litteraturlista under en tid av ett år efter den tidpunkt då en förnyelse av litteraturlistan gjorts. Examination kommer att tillhandahållas under en tid av två år efter en eventuell nedläggning av kursen.

Övriga föreskrifter

Kursutvärdering kommer att genomföras enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Kursutvärdering genomförs dels genom en skriftlig kursvärdering i slutet av kursen och dels genom muntligt kursforum minst en gång i anslutning till kursen där studenterna kan framföra sina åsikter.

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med genomgången och godkänd kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.

Litteratur och övriga läromedel

Obligatorisk litteratur

Yrsel : ett tvärvetenskapligt perspektiv Bergenius, Johan
Gelfand, Stanley A. Essentials of audiology
Musiek, Frank E. Disorders of the Auditory System
Vetenskapliga artiklar och annat relevant material tillkommer.

Rekommenderad litteratur

Audiology : diagnosis Roeser, Ross J.; Valente, Michael.; Hosford-Dunn, Holly.