Kursplan för

Audiologisk patologi, 7,5 hp

Audiological Pathology, 7,5 credits
Denna kursplan gäller från och med vårterminen 2024.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
VT21 , VT22 , VT23 , VT24
Kurskod
1AU078
Kursens benämning
Audiologisk patologi
Hp
7,5 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Audiologi 
Nivå 
G1 - Grundnivå 1 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik
Beslutande organ
Utbildningsnämnden CLINTEC
Datum för fastställande
2020-10-19
Reviderad av
Utbildningsnämnden CLINTEC
Senast reviderad
2023-10-10
Kursplanen gäller från
Vårterminen 2024

Särskild behörighet

Särskilda behörighetsvillkor enligt utbildningsplanen för Audionomprogrammet 180 hp.

Mål

Studenten ska genom kursen inhämta grundläggande kunskaper om audiogramtolkning samt hörsel- och balanssystemets patologi.

Kursens lärandemål
Efter genomgången kurs ska studenten kunna

 • identifiera och tolka olika audiogramkonfigurationer och sammankoppla dessa med olika patologiska tillstånd
 • identifiera patologiska tillstånd med otoskopi
 • redogöra för hörselskadors etiologi
 • redogöra för hörselskadors utbredning och förekomst
 • redogöra för och förklara hörsel- och balanssystemets patologi samt underliggande mekanismer.

Innehåll

Kursen består av följande moment

Hörsel- och balansskadors etiologi och patologi, 6.0 hp

Betygsskala: GU

Detta moment fokuserar framförallt på hörsel- och balanssystemets etiologi och patologi. Orsaker till och behandling av yrsel ingår. Stor vikt läggs vid hur sjukdomarna och hörselskadorna representeras i audiogrammet genom patientfall som belyser olika patologiska tillstånd med koppling till audiogramkonfiguration. Olika mekanismer för skador behandlas. I momentet ges även en epidemiologisk översikt över hörselskadors prevalens samt kunskaper om hur genetiska faktorer kan kopplas till hereditär hörselnedsättning.


 

Individuell fördjupning, 1.5 hp

Betygsskala: GU

Momentet fokuserar på självständiga uppgifter som speglar både teoretiska och praktiska delar i kursen. Dessa ger träning i såväl sammanställning och dokumentation som tolkning av, reflektion och fördjupning i audiologiska patologier.

Arbetsformer

Arbetsformer som förekommer är

 • demonstrationer
 • föreläsningar
 • grupparbete
 • seminarier
 • quiz.


Seminarier är obligatoriska.

Examination

Moment 1: Hörsel- och balansskadors etiologi och patologi, 6 hp

 • inlämningsuppgifter
 • seminarium
 • närvaro vid obligatoriskt  utbildningsinslag.

Moment 2: Individuell fördjupning, 1,5 hp

 • inlämningsuppgift
 • närvaro vid obligatoriskt  utbildningsinslag.

Student som ej är godkänd efter ordinarie examinationstillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem examinationstillfällen. Vid varje kursomgång ges ett ordinarie examinationstillfälle och två omtentamenstillfällen. Om studenten genomfört sex underkända tentamina/prov/inlämningsuppgifter ges inte något ytterligare examinationstillfälle. Komplettering av skriftlig inlämningsuppgift räknas som ett examinationstillfälle. Inlämning av blank skrivning räknas som examinationstillfälle. Examinationstillfälle till vilket studenten har anmält sig men inte deltagit räknas inte som examinationstillfälle.

Vid frånvaro från obligatoriskt utbildningsinslag ansvarar studenten själv för att kontakta kursansvarig lärare för ersättningsuppgift. Examinator bedömer om och hur en student kan ta igen missat obligatoriskt utbildningsinslag. Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att studenten inte kan genomföra andra delar av kursen, en avslutande examination eller ta igen utbildningsinslaget förrän nästa gång kursen ges.

Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment, m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förmågor får inte ändras, tas bort eller sänkas.

Övergångsbestämmelser

Examination kan ske enligt tidigare litteraturlista under en tid av ett år efter den tidpunkt då en förnyelse av litteraturlistan gjorts. Examination kommer att tillhandahållas under en tid av två år efter en eventuell nedläggning av kursen.

Övriga föreskrifter

Bedömningskriterier för examination, specifika instruktioner för vissa arbetsuppgifter samt schema med specificering av obligatoriska moment och lista över ansvariga lärare finns på aktuell lärplattform vid kursstart.

Kursutvärdering kommer att genomföras enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Kursutvärdering genomförs dels genom skriftlig kursvärdering i slutet av kursen, dels genom muntlig kursutvärdering minst en gång i anslutning till kursen.

Kursutvärdering kommer att genomföras enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Kursutvärdering genomförs dels genom skriftlig kursvärdering i slutet av kursen, dels genom muntlig kursutvärdering minst en gång i anslutning till kursen.

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med genomgången och godkänd kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.

Litteratur och övriga läromedel

Obligatorisk litteratur

Gelfand, Stanley A. Essentials of audiology
Musiek, Frank E. Disorders of the Auditory System
Vetenskapliga artiklar och annat material tillkommer.

Fördjupningslitteratur

Geisler, Christian; Karlberg, Mikael Det snurrar! : allt om yrsel och balanssjukdomar