Kursplan för

Fysiologisk och laboratoriemedicinsk diagnostik, 8 hp

Physiological and Medical Laboratory Diagnostics, 8 credits
Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2020.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT16 , HT17 , HT18 , HT20
Kurskod
1BA098
Kursens benämning
Fysiologisk och laboratoriemedicinsk diagnostik
Hp
8 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Biomedicinsk laboratorievetenskap 
Nivå 
G1 - Grundnivå 1 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för laboratoriemedicin
Beslutande organ
Utbildningsnämnden Labmed
Datum för fastställande
2016-05-12
Reviderad av
Utbildningsnämnden LABMED
Senast reviderad
2020-04-14
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2020

Särskild behörighet

Biologi 2, Fysik 1a / Fysik 1b1 + 1b2, Kemi 2, Matematik 3b / 3c (områdesbehörighet A12). Eller: Biologi B, Fysik A, Kemi B, Matematik C (områdesbehörighet 12).

Mål

Kursens övergripande mål är att studenten ska utveckla en grundläggande insikt i den biomedicinska analytikerns roll i hälso- och sjukvården, samt förståelse för betydelsen av fysiologisk och laboratoriemedicinsk diagnostik.


Kunskap och förståelse
Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • redogöra för olika analys- och undersökningsmetoder inom prov- och patientbaserad diagnostik och betydelsen av dessa för fastställande av diagnos.

Färdighet och förmåga
Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • tillämpa gällande säkerhetsbestämmelser och hygienföreskrifter.
  • under handledning kunna utföra grundläggande analyser och undersökningar inom prov- och patientbaserad diagnostik.
  • Tillämpa Hjärt- Lungräddning (Vuxen-HLR)
  • redogöra för, tolka, kritiskt granska och dokumentera analyser och undersökningar på ett vetenskapligt sätt.
  • söka och välja relevant information samt presentera resultat muntligt och skriftligt enligt givna anvisningar.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • reflektera över sin roll som blivande biomedicinsk analytiker med avseende på kommunikation,lika villkor och vårdetik.
  • reflektera över den biomedicinska analytikerns roll i förhållande till patient och andra professioner inom hälso- och sjukvården.

Innehåll

Kursen är uppdelad i tre moment. 
Moment 1: Introduktion till den biomedicinska analytikerns profession
Moment 2: Provanalyser inom laboratoriemedicinsk diagnostik
Moment 3: Patientundersökningar inom fysiologisk diagnostik

Introduktion till den biomedicinska analytikerns profession, 2.0 hp

Betygsskala: GU

I moment 1 ingår föreläsningar, seminarier och en laboration som huvudsakligen omfattar säkerhetsbestämmelser, hygienaspekter och den yrkesetiska koden för biomedicinska analytiker. En så kallad skuggning ingår också, där studenten följer en BMA i dess dagliga verksamhet för att ge en inblick i arbetet som BMA. En muntlig och skriftlig rapportering av studiebesöket ingår samt reflektion kring den framtida rollen som BMA.

 

Provanalyser inom laboratoriemedicinsk diagnostik, 3.0 hp

Betygsskala: GU

Moment 2 består huvudsakligen av laborationer med vanligt förekommande analyser av patientprover. Momentet är även kopplat till kursen Människokroppens struktur, funktion och dysfunktion. Studenten förvärvar grundläggande kunskap om den biomedicinska analytikerns arbete inom laboratoriemedicin.

 

Patientundersökningar inom fysiologisk diagnostik, 3.0 hp

Betygsskala: GU

I moment 3 ingår föreläsningar, praktiska övningar och seminarier kring kliniskt fysiologiska undersökningar som omfattar framför allt funktionen i hjärta, lungor och cirkulation. HLR utbildning ingår. Momentet är även kopplat till innehållet i kursen Människokroppens struktur, funktion och dysfunktion. Studenten förvärvar grundläggande kunskap om den biomedicinska analytikerns arbete inom fysiologisk diagnostik avseende de vanligast förekommande undersökningsmetoderna.

Arbetsformer

Undervisningen sker i form av grupparbeten, föreläsningar, projektarbete, studiebesök, laborationer, fysiologiska undersökningar och seminarier. Studenten skall dokumentera prov- och patientbaserad diagnostik i egen arbetsbok. Dessutom skall studenten skriva laborationsrapporter utifrån givna anvisningar.

Examination

Momentet "Introduktion till den biomedicinska analytikerns profession" examineras genom muntligt presentation av studiebesöket.

Momentet "Provanalyser inom laboratoriemedicinsk diagnostik" examineras genom laborationsrapport. Den slutliga examineringen sker genom att studenten skriver en laborationsrapport utifrån givna resultat i en tentamensal.

Momentet "Patientundersökningar inom fysiologisk diagnostik" examineras skriftligt och praktiskt.

För betyget G på hela kursen krävs G i samtliga moment.

Samtliga studiebesök, laborationer, online tester, patientundersökningar, grupparbeten, seminarier samt HLR-utbildning är obligatoriska.

Examinator bedömer om och i så fall hur frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. Innan studenten deltagit i de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med examinators anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras. Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att den studerande inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.

Student som ej är godkänd efter ordinarie examinationstillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem examinationstillfällen. Om studenten genomfört sex underkända tentamina/prov ges inte något ytterligare examinationstillfälle. Som examinationstillfälle räknas de gånger studenten deltagit i ett och samma prov. Inlämning av blank skrivning räknas som examinationstillfälle. Examinationstillfälle till vilket studentenanmält sig men inte deltagit räknas inte som examinationstillfälle.

Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment, m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förmågor får inte ändras, tas bort eller sänkas.

Övergångsbestämmelser

Examination enligt denna kursplan kommer att tillhandahållas under ett år efter beslut om nedläggning av kursen eller revidering av kursplanen.

Övriga föreskrifter

Kursutvärdering kommer att genomföras enligt de riktlinjer som är fastställda av Styrelsen för utbildning.
Undervisning på engelska kan förekomma.
Kursen ersätter 1BA086 Fysiologisk och laboratoriemedicinsk diagnostik.

Litteratur och övriga läromedel

Obligatorisk kurslitteratur

Turgeon, Mary Louise Linne & Ringsrud's Clinical Laboratory Science

Rekommenderad kurslitteratur

Jonson, Björn; Wollmer, Per; Brauer, Kerstin Klinisk fysiologi : med nuklearmedicin och klinisk neurofysiologi