Kursplan för

Laboratoriemetodik inom kemi och biokemi, 8 hp

Laboratory Methodology used in Chemistry and Biochemistry, 8 credits
Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2023.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
VT17 , VT18 , VT19 , VT20 , VT23 , HT23
Kurskod
1BA130
Kursens benämning
Laboratoriemetodik inom kemi och biokemi
Hp
8 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Biomedicinsk laboratorievetenskap 
Nivå 
GX - Grundnivå 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för laboratoriemedicin
Beslutande organ
Utbildningsnämnden LABMED
Datum för fastställande
2016-11-07
Reviderad av
Utbildningsnämnden LABMED
Senast reviderad
2023-06-14
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2023

Särskild behörighet

Biologi 2, Fysik 1a eller Fysik 1b1+1b2, Kemi 2, Matematik 3b eller Matematik 3c eller Matematik C.

Mål

Syftet med kursen är att ge grundläggande teoretiska och praktiska kunskaper i laboratoriemetodik inom kemi och biokemi.

Kunskap och förståelse
Efter godkänd kurs skall studenten kunna

  • redogöra för grundläggande laboratoriemetodik
  • förstå och utföra kemiska beräkningar
  • förstå och tillämpa basala statistiska metoder

Färdighet och förmåga
Efter godkänd kurs skall studenten kunna

  • använda basal laboratorieutrustning
  • utföra laborativt arbete noggrant och systematiskt utifrån givna metodbeskrivningar och säkerhetsbestämmelser
  • dokumentera, analysera och redovisa resultat enligt givna anvisningar
  • kritiskt tolka och diskutera resultat utifrån vald metod på ett vetenskapligt sätt

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter godkänd kurs skall studenten kunna

  • uppvisa ett kritiskt och vetenskapligt förhållningssätt till litteratur och andra källor till lärande

Innehåll

Kursen är indelad i två moment:

Grundläggande laboratoriemetodik, 5.5 hp

Betygsskala: GU

I detta moment ska studenterna använda basal laboratorieutrustning och på ett noggrant och systematiskt sätt utföra laborativa moment utifrån givna metodbeskrivningar och säkerhetsbestämmelser. Detta inkluderar pipetteringsteknik, lösningsberedning, buffertberedning samt metoder med koppling till diagnostisk laboratorieverksamhet såsom koncentrationsbestämning av biomolekyler. Även kemiska beräkningar samt basala metoder i statistik är viktiga delar i momentet. Studenten ska även utföra, dokumentera, analysera samt diskutera olika metoder och analyser och ha en god uppfattning om och förståelse för tillförlitliga analysresultat.

vetenskapligt skrivande, 2.5 hp

Betygsskala: GU

I momentet ingår vetenskapligt skrivande med koppling till laborationerna. Resultaten från de olika metoderna ska dokumenteras, analyseras och diskuteras på ett vetenskapligt sätt. Även statistisk bearbetning av data ska presenteras såsom som central- och spridningsmått samt normalfördelning .

För att vidare utveckla ett vetenskapligt förhållningssätt ska studenten närvara vid presentation av ett examensarbete, samt läsa ett annat examensarbete och skriva en vetenskaplig sammanfattning om detta.

Arbetsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar, laborationer, seminarier samt självstudier med webbaserat material. Studenten skall dokumentera laborativa moment i egen arbetsbok samt redogöra för laborationerna enligt anvisningar.

 

Examination

Moment 1 examineras genom en praktisk och skriftlig examination och kan ges betyget U eller G.
Moment 2 examineras genom skriftliga inlämningsuppgifter och kan ges betyget U eller G. .

För betyget G på hela kursen krävs minst G på båda momenten.

Student som ej är godkänd efter ordinarie examinationstillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem examinationstillfällen. Om studenten genomfört sex underkända tentamina/prov ges inte något ytterligare examinationstillfälle. Som examinationstillfälle räknas de gånger studenten deltagit i ett och samma prov. Inlämning av blank skrivning räknas som examinationstillfälle. Examinationstillfälle till vilket studenten anmält sig men inte deltagit räknas inte som examinationstillfälle.

Seminarier, laborationer samt närvaro vid presentation av ett examensarbete är obligatoriska.
Examinator bedömer om och i så fall hur frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. Innan studenten deltagit i de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med examinators anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras. Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att den studerande inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.

Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning, får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment, m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förmågor får inte ändras, tas bort eller sänkas.

Övergångsbestämmelser

Kursen ges för sista gången vårterminen 2024 och läggs därefter ner. Examination enligt denna kursplan kommer att vara möjlig till och med vårterminen 2026 för studenter som inte fullföljt kursen med godkänt resultat. Datum för examination meddelas genom kurswebb.

Övriga föreskrifter

Kursutvärdering sker enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Undervisning på engelska kan förekomma.

Litteratur och övriga läromedel

Obligatorisk kurslitteratur

Turgeon, Mary Louise Linne & Ringsrud's Clinical Laboratory Science

Rekommenderad litteratur

Burnett, David; Crocker, John The science of laboratory diagnosis
Olsson, Henny; Sörensen, Stefan Forskningsprocessen : kvalitativa och kvantitativa perspektiv
Även vetenskapliga artiklar kommer att användas.