Kursplan för

Farmakologi, 7,5 hp

Pharmacology, 7,5 credits
Denna kursplan gäller från och med vårterminen 2023.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT18 , VT19 , VT22 , VT23
Kurskod
1BA175
Kursens benämning
Farmakologi
Hp
7,5 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Övriga ämnen 
Nivå 
GX - Grundnivå 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för laboratoriemedicin
Beslutande organ
Utbildningsnämnden LABMED
Datum för fastställande
2018-04-09
Reviderad av
Utbildningsnämnden LABMED
Senast reviderad
2022-10-07
Kursplanen gäller från
Vårterminen 2023

Särskild behörighet

Grundläggande behörighet för högskolestudier samt särskild behörighet som anges i utbildningsplanen för Biomedicinsk analytikerutbildning eller motsvarande. Utöver detta krävs att minst 105 högskolepoäng är godkända från termin 1-4 i Biomedicinska analytikerprogrammet eller motsvarande kunskaper.

Mål

Kursens övergripande mål är att studenten ska förvärva grundläggande kunskaper inom basal farmakologi och sjukdomsspecifik farmakologi

Kunskap och förståelse
Efter godkänd kurs skall studenten kunna:

 • Förklara hur läkemedel tas upp, fördelas, metaboliseras och utsöndras ur människokroppen
 • Förklara hur läkemedel utövar sin effekt 
 • Redogöra för hur läkemedel används för att behandla olika vanliga sjukdomstillstånd
 • Redogöra för risker med läkemedelsbehandling och uppkomst och hantering av läkemedelsrelaterade problem
 • Resonera över individanpassad läkemedelsbehandling med avseende på exempelvis kön, ålder, etnicitet
 • Känna till utvecklingsprocessen för läkemedel och vanliga läkemedelsanalyser
 • Reflektera hur samarbete mellan professioner bidrar till säkrare läkemedelsbehandling

Färdighet och förmåga
Efter godkänd kurs skall studenten kunna

 • Inhämta relevant information om olika läkemedelsbehandlingar
 • Identifiera och inhämta relevant information om läkemedelsrelaterade problem

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter godkänd kurs skall studenten kunna

 • Uppvisa ett kritiskt och vetenskapligt förhållningssätt till farmakologiska informationskällor och vetenskapliga artiklar

Innehåll

Kursen innehåller följande:

 • Farmakodynamiska begrepp
 • Farmakokinetiska begrepp
 • Interindividuell variation i läkemedelsrespons
 • Biverknings- och interaktionsmekanismer
 • Läkemedel vid vanliga sjukdomar/symptom
 • Doping
 • Läkemedelsprövningar
 • Läkemedelsanalyser
 • Informationskällor och tolkning av vetenskapliga artiklar

Arbetsformer

Föreläsningar, seminarier, gruppövningar samt informationssökning i tillgängliga databaser.

Examination

Kursen examineras genom skriftlig enskild tentamen med betyg U/G,en hemtentamen med betyg U/G samt inlämningsuppgift med betyg U/G.

Seminarium, grupparbeteoch inlämningsuppgifter är obligatoriska.Vid frånvaro görs en överenskommelse mellan den studerande och ansvarig lärare angående kompensation.

Student som ej är godkänd efter ordinarie examinationstillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem examinationstillfällen. Om studenten genomfört sex underkända tentamina/prov ges inte något ytterligare examinationstillfälle. Som examinationstillfälle räknas de gånger studenten deltagit i ett och samma prov. Inlämning av blank skrivning räknas som examinationstillfälle. Examinationstillfälle till vilket studenten anmält sig men inte deltagit räknas inte som examinationstillfälle.

. Examinator bedömer om och i så fall hur frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. Innan studenten deltagit i de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med examinators anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras. Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att den studerande inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.

Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment, m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förmågor får inte ändras, tas bort eller sänkas.

 

Övergångsbestämmelser

Examination enligt denna kursplan kommer att tillhandahållas under ett år efter beslut om nedläggning av kursen eller revidering av kursplanen.

Övriga föreskrifter

Kursutvärdering sker enligt de riktlinjer som är fastställda av bKommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Undervisning på engelska kan förekomma.
Kursen ersätter tidigare kurs 1BA041

Litteratur och övriga läromedel

Illustrerad farmakologi Thoresen, Hege; Simonsen, Terje; Christensen, Hege; Thidemann Johansen, Harald; Tranheim Kase, Eili; Robertsen, Ida; Rustan, Arild Christian; Solberg, Rigmor Roman, Elisabet

Rekommenderad kurslitteratur

Rang and Dale's Pharmacology Ritter, James; Flower, R. J.; Henderson, Graeme; Loke, Yoon Kong; Rang, Humphrey Peter; Dale, M. Maureen
Böttiger, Ylva; Eliasson, Erik; Lindh, Jonatan Att lyckas med läkemedel
FASS
Utdelat material samt vetenskapliga artiklar