Kursplan för

Life science industrin, 4 hp

Life Science Industry, 4 credits
Denna kursplan gäller från och med vårterminen 2020.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
VT19 , VT20
Kurskod
1BI044
Kursens benämning
Life science industrin
Hp
4 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Biomedicin 
Nivå 
G2 - Grundnivå 2 
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G) eller väl godkänd (VG)
Kursansvarig institution
Institutionen för lärande, informatik, management och etik
Beslutande organ
Programnämnden för biomedicinprogrammen
Datum för fastställande
2018-10-30
Reviderad av
Programnämnden för biomedicinprogrammen
Senast reviderad
2019-10-21
Kursplanen gäller från
Vårterminen 2020

Särskild behörighet

Lägst betyget G på kurserna Introduktion till biomedicin, Allmän och organisk kemi, Cell-, stamcells- och utvecklingsbiologi, Biokemi, Genetik, genomik och funktionell genomik, Kemisk biologi och Vävnadsbiologi, samt lägst betyget G på momenten Laborationer och seminarier (4 hp) och Projektarbete (2 hp) på kursen Immunologi och mikrobiologi och lägst betyget G på momentet Praktiska moment (4 hp) på kursen Neurovetenskap, på Kandidatprogrammet i biomedicin.

Mål

Kursen introducerar studenter till life science industrin.
 
Efter avslutad kurs ska studenten kunna: 
 
När det gäller kunskap och förståelse

  • Beskriv life science industrin och förklara sambandet mellan de stora avnämare som finns i denna industri,
  • Diskutera de särskilda villkor som gäller för företag inom life science industrin när det gäller t.ex. regler och immateriella rättigheter.

När det gäller färdigheter och förmåga

  • Använd verktyg för kreativitet och entreprenörskap.

Innehåll

Kursen ger en introduktion till life science industrin med fokus på läkemedelsindustrin. Kursen introducerar också medicinteknik och bioteknik med fokus på patientnytta.

Arbetsformer

Kursen ges på avancerad nivå där studenterna förutsätts vara bekanta med de vanligaste arbetsformerna i högskolestudier. Kursens pedagogiska grundsyn är baserad på ett entreprenöriellt lärande och förutsätter ett aktiv studentdeltagande. Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och workshop.

Examination

Examinationen består av:

  • En individuell skriftlig uppgift (U/G/VG))
  • En skriftlig gruppuppgift (U/G)

För att få G på kursen krävs att man får minst G på alla examinationsmoment. För att få VG på kursen krävs att man får VG på den individuella uppgiften samt G på gruppuppgiften.

Kursansvarig bedömer om och i så fall hur frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. Innan studenten deltagit i de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med kursansvarigs anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras. Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att den studerande inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.

Begränsning av antal prov- eller praktiktillfällen
Student som ej är godkänd efter ordinarie examinationstillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem examinationstillfällen. Om studenten genomfört sex underkända tentamina/prov ges inte något ytterligare examinationstillfälle. Som examinationstillfälle räknas de gånger studenten deltagit i ett och samma prov. Inlämning av blank skrivning räknas som examinationstillfälle. Examinationstillfälle till vilket studenten anmält sig men inte deltagit räknas inte som examinationstillfälle.

Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning, får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment, m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förmågor får inte ändras, tas bort eller sänkas.

Övergångsbestämmelser

Efter varje kurstillfälle kommer det att erbjudas minst sex tillfällen för examination inom en tvåårsperiod efter kursens slut.

Övriga föreskrifter

Kursen ges på engelska.
 
Kursutvärdering kommer att genomföras enligt de riktlinjer som är fastställda av Styrelsen för utbildning.

Litteratur och övriga läromedel

Obligatoriskt kursmaterial

Kursledaren kommer att ge obligatorisk litteratur i form av vetenskapliga artiklar, rapporter och fall studier.