Kursplan för

Professionell identitet inom hälso- och sjukvård från ett globalt perspektiv, 3 hp

Professional Identity within Healthcare from a Global Perspective, 3 credits
Denna kursplan gäller från och med vårterminen 2019.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
VT19 , VT21
Kurskod
1EE104
Kursens benämning
Professionell identitet inom hälso- och sjukvård från ett globalt perspektiv
Hp
3 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Övriga ämnen 
Nivå 
GX - Grundnivå 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
Beslutande organ
Utbildningsnämnden NVS
Datum för fastställande
2018-10-17
Kursplanen gäller från
Vårterminen 2019

Särskild behörighet

30 ECTS i Arbesterapi eller i annat ämne (ex omvårdnad, fysioterapi etc) från en utländsk institution.

Mål

Syftet med den här internationella interprofessionella kursen är att stärka studenternas professionella identitet och öka deras kunskaper i interkulturell kommunikation samt främja framtida internationella kontakter. Att öka sina kunskaper om hur kulturella aspekter påverkar arbetet för olika yrkeskategorier inom hälso- sjukvård och olika sjuk/hälsovårdssystemen världen över. Den här kursen ska kunna bidra till att studenterna är mer förberedda på att verka i ett globalt kontext 

Lärandemål
Studenten ska vid avslutad kurs kunna

  • analysera och diskutera konsekvenser av funktionstillstånd och funktionshinder i relation till kulturella aspekter som kan finnas i  olika sjuk/hälsovårdssystem
  • förklara och analysera nyckelbegrepp inom sjuk/hälsovård och rehabilitering från ett globalt perspektiv
  • och beskriva interprofessionella och internationella perspektiv på hälsa och rehabilitering
  • förstå och ha kunskap om Community Based Rehabilitation (CBR)
  • förstå och ha kunskap om World Health Organisations's (WHOs) Sustainable Development Goals (SDG's)

Innehåll

​Kursen består av två moment.

Interprofessionella och internationella perspektiv på hälsa och rehabilitering, 1.5 hp

Betygsskala: GU

I moment 1 diskuteras hur CBR eller hemrehabilitering tillämpas i olika länder. Här adresseras även sjukvårdens uppbyggnad och tillhandahållande av vård och rehabilitering i hem och samhälle globalt. Detta inkluderar Även etiska och socioekonomiska perspektiv med en koppling till SDG.

Internationalisering på hemmaplan- hemrehabilitering i teori och praxis, 1.5 hp

Betygsskala: GU

Moment 2 innehåller internationalisering på hemuniversitetet där resoektive student kommunicerar nyckelkomponenter betydelsefulla för en professionell identitet inom hälso-och sjukvård utifrån ett globalt perspektiv.

Arbetsformer

Undervisningen utgår från ett problemorienterat och kollaborativt synsätt på lärande där arbetsformerna ger förutsättning för att studenten aktivt tar ansvar för sitt lärande. Arbetsformerna varierar mellan föreläsningar, seminarier och grupparbete men även förberedelser och att på ett valfritt sätt presentera Moment 2 (kan vara en film).

Kursansvarig bedömer om och i så fall hur frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag kan tasigen. Innan studenten deltagit i de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med kursansvarigs anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras.

Examination

Kursen examineras enligt följande:
Moment 1: Interprofessionella och internationella perspektiv på hälsa och rehabilitering 1,5 hp

  • en presentation av en poster som görs i grupp.

Moment 2: Internationalisering på hemmaplan- hemrehabilitering i teori och praxis 1,5 hp

  • ett skriftligt abstrakt beskriva en plan av en valfri presentation på hemuniversitetet

Student som ej är godkänd efter ordinarie examinationstillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem examinationstillfällen.

Övriga föreskrifter

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med genomgången och godkänd kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.

Litteratur och övriga läromedel

Rekommenderad litteratur

American Occupational Therapy Association Occupational Therapy Practise Framework: Domain and Process
Community-based rehabilitation (CBR) monitoring and evaluation methods and tools: a literature review. Lukersmith, S; Hartley, S; Kuipers, P; Madden, R; Llewellyn, G; Dune, T 35 (2013) :23, s. 1941-53

Domholdt, E Physical Therapy Research Principles and Applications
Kielhofner, Gary Conceptual Foundations of Occupational Therapy
The relevance of the International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) in monitoring and evaluating Community-based Rehabilitation (CBR). Madden, RH; Dune, T; Lukersmith, S; Hartley, S; Kuipers, P; Gargett, A; Llewellyn, G 36 (2014) :10, s. 826-37

Wilcock, Ann An Occupational Perspective of Health
Wohlin Wottrich A, Stenström CH, Engardt M, Tham K Characteristics of physiotherapy sessions from the patient's and therapist's perspective.
Wohlin Wottrich, Annika; von Koch, Lena; Tham, Kerstin The meaning of rehabilitation in the home environment after acute stroke from the perspective of a multiprofessional team.
Community based Rehabilitation
Global Health tools