Kursplan för

Professionell identitet inom hälso- och sjukvård från ett globalt perspektiv, 3 hp

Professional Identity within Healthcare from a Global Perspective, 3 credits
Denna kursplan gäller från och med vårterminen 2021.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
VT19 , VT21
Kurskod
1EE104
Kursens benämning
Professionell identitet inom hälso- och sjukvård från ett globalt perspektiv
Hp
3 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Övriga ämnen 
Nivå 
GX - Grundnivå 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
Beslutande organ
Utbildningsnämnden NVS
Datum för fastställande
2018-10-17
Reviderad av
Utbildningsnämnden NVS
Senast reviderad
2020-10-07
Kursplanen gäller från
Vårterminen 2021

Särskild behörighet

30 HP Arbesterapi eller i annat ämne (ex. omvårdnad, fysioterapi) från en utländsk institution.

Mål

Lärandemål
Studenten ska vid avslutad kurs kunna

  • analysera och diskutera konsekvenser av olika hälsotillstånd och kulturella aspekter
  • förklara och analysera nyckelbegrepp inom sjuk/hälsovård och rehabilitering från ett globalt perspektiv
  • beskriva interprofessionella och internationella perspektiv på hälsa och rehabilitering
  • förstå och ha kunskap om Community Based Rehabilitation (CBR)
  • förstå och ha kunskap om World Health Organisations's (WHOs) Sustainable Development Goals (SDG's)

Innehåll

​Kursen består av två moment

Interprofessionella och internationella perspektiv på hälsa och rehabilitering, 1.5 hp

Betygsskala: GU

I moment 1 diskuteras hur CBR eller annan rehabilitering tillämpas i olika länder. Här adresseras även sjukvårdens uppbyggnad och tillhandahållande av vård och rehabilitering i hem och samhälle globalt. Detta inkluderar även etiska och socioekonomiska perspektiv med en koppling till Sustainable Development Goals (SDG´s)

Internationalisering på hemmaplan - rehabilitering i teori och praxis, 1.5 hp

Betygsskala: GU

Moment 2 innehåller internationalisering på hemuniversitetet där respektive student kommunicerar nyckelkomponenter betydelsefulla för en professionell identitet inom hälso-och sjukvård utifrån ett globalt perspektiv.

Arbetsformer

Undervisningen utgår från ett ett problemorienterat och kollaborativt synsätt på lärande där arbetsformerna ger förutsättning för att studenten aktivt tar ansvar för sitt lärande. De arbetsformer som används är föreläsningar, seminarier och grupparbete men även förberedelser och att på ett valfritt sätt presentera Moment 2 (kan vara en film). Examinator bedömer om och i så fall hur frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. Innan studenten deltagit i de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med examinators anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras. Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att den studerande inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.

Examination

Kursen examineras enligt följande:
Moment 1: Interprofessionella och internationella perspektiv på hälsa och rehabilitering 1,5 hp

  • en presentation av en poster som görs i grupp.

Moment 2: Internationalisering på hemmaplan- rehabilitering i teori och praxis 1,5 hp

  • ett skriftligt abstrakt beskriva en plan av en valfri presentation på hemuniversitetet

Betygsskala: G/U
Student som ej är godkänd efter ordinarie examinationstillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem examinationstillfällen. Om studenten genomfört sex underkända tentamina/prov ges inte något ytterligare examinationstillfälle. Som examinationstillfälle räknas de gånger studenten deltagit i ett och samma prov. Inlämning av blank skrivning räknas som examinationstillfälle. Examinationstillfälle till vilket studenten anmält sig men inte deltagit räknas inte som examinationstillfälle. För sent inlämnade examinationsuppgifter beaktas ej. Studenter som inte lämnat in i tid hänvisas till nästa omtentatillfälle.
 
Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment, m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förmågor får inte ändras, tas bort eller sänkas.

Övriga föreskrifter

Kursen ges på engelska

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med genomgången och godkänd kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen. Följande kurser är delvis överlappande: 1EE021, Samhälls- och hembaserad rehabilitering ur ett kulturellt perspektiv (internationella studenter), 7.5hp, 1XX011, Samhälls- och hembaserad rehabilitering ur ett kulturellt perspektiv (svenska studenter), 7.5 hp.

Litteratur och övriga läromedel

Rekommenderad litteratur

Community-based rehabilitation (CBR) monitoring and evaluation methods and tools: a literature review. Lukersmith, S; Hartley, S; Kuipers, P; Madden, R; Llewellyn, G; Dune, T 35 (2013) :23, s. 1941-53

Global health tools
The relevance of the International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) in monitoring and evaluating Community-based Rehabilitation (CBR). Madden, RH; Dune, T; Lukersmith, S; Hartley, S; Kuipers, P; Gargett, A; Llewellyn, G 36 (2014) :10, s. 826-37

Wohlin Wottrich, Annika; von Koch, Lena; Tham, Kerstin The meaning of rehabilitation in the home environment after acute stroke from the perspective of a multiprofessional team.
Sustainable development goals