Kursplan för

Tema undersökning - Fysiologi 1, 3 hp

Examination - Physiology 1, 3 credits

Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2022.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT15 , HT17 , VT18 , HT18 , HT22
Kurskod
1FY015
Kursens benämning
Tema undersökning - Fysiologi 1
Hp
3 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Övriga ämnen 
Nivå 
GX - Grundnivå 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för fysiologi och farmakologi
Beslutande organ
Programnämnd 3
Datum för fastställande
2015-05-04
Reviderad av
Utbildningsnämnden NVS
Senast reviderad
2022-04-01
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2022

Särskild behörighet

Idrott och hälsa 1, Matematik 2a eller 2b eller 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2.

Mål

Kursens syfte är att den studerande ska inhämta grundläggande teoretiska kunskaper inom området neurofysiologi med mål att integreras i ett kliniskt sammanhang som grund för bedömning av kroppsliga funktioner. Kursen syftar även till att stimulera till ett reflekterande och vetenskapligt förhållningssätt.

Lärandemål
Den studerande ska vid avslutad kurs kunna:
  • redogöra för begrepp samt beskriva och förklara delar av sensoriska och motoriska fysiologisk funktioner samt högre hjärnfunktioner
  • förklara hur smärta kan uppstå och moduleras

Innehåll

Kursen Tema undersökning - Fysiologi 1 (3 hp) ges i direkt anslutning till kursen Tema undersökning - Anatomi, moment 1 Nervsystemets anatomi (1.5 hp) och omfattar:
  • Nervcellens fysiologi - osmos, filtration, diffusion, uppkomst av vilo- och aktionspotentialer, synaptisk transmission
  • Sinnesfysiologi - sinnessystemets allmänna principer (receptorer, recpetorpotential, adaptation, receptoriska fält, lateral inhibition etc) och tillämpat i systemen känsel, syn, hörsel, lukt, smak, vestibularis
  • Introduktion till smärtfysiologi - nociceptivt system från perifera till centrala delar i nervsystemet och modulering av nociceptiva/smärt signaler
  • Muskelfysiologi - muskelcellen och receptorer, muskelfibertyper, funktion i skelett-, hjärt-, och glatt muskulatur; sarkotubulära systemet, aktiverings- och kontraktionsförloppet, muskelns energisystem och metabolism, reglering av muskelkraft
  • Reflexer och motorisk kontroll
  • Nervsystemets högre funktioner - emotioner, vakenhetsgrad och sömn, tolkningsfunktioner, tal- och skrivförmåga, inlärning och minne, konsolidering, abstrakt tänkande och medvetande

Arbetsformer

Undervisningen utgår från ett problemorienterat och kollaborativt synsätt på lärande där arbetsformerna ger förutsättning för att studenten aktivt tar ansvar för sitt lärande. De arbetsformer som används är föreläsningar och eget arbete med instuderingsfrågor där den studerande förväntas tillägna sig en stor del av kunskapen genom teoretiska självstudier. Den studerande ges möjlighet till återkoppling om sina kunskaper via elektroniskt frågeformulär på lärplattform samt via aktivt deltagande vid frågestund.

Examination

Kursen examineras med skriftlig tentamen integrerad med kursen Tema undersökning - Anatomi, moment 1 Nervsystemets anatomi.

Student som ej är godkänd efter ordinarie examinationstillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem examinationstillfällen. Om studenten genomfört sex underkända tentamina/prov ges inte något ytterligare examinationstillfälle. Som examinationstillfälle räknas de gånger studenten deltagit i ett och samma prov. Inlämning av blank skrivning räknas som examinationstillfälle. Examinationstillfälle till vilket studenten anmält sig men inte deltagit räknas inte som examinationstillfälle.

Vid underkänt resultat av ordinarie examination ges studenten möjlighet att återkomma till en restexamination under samma termin. Därefter ges studenten möjligheten att tenteras vid två tillfällen per termin, i samband med ordinarie- och resttillfälle (omtentamen), de kommande terminerna.

Övergångsbestämmelser

Examination kommer att tillhandahållas under ett år efter en eventuell nedläggning av kursen alternativt vid ny kursplan.

Övriga föreskrifter

Kursvärdering och kursanalys genomförs enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med genomgången och godkänd kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.

Litteratur och övriga läromedel

Rekommenderad litteratur

Fysiologi Lännergren, Jan; Westerblad, Håkan; Ulfendahl, Mats; Lundeberg, Thomas