Kursplan för

Tema hälso- och sjukvård - Fysioterapi i slutenvård, 15 hp

Theme Healthcare - Inpatient Physiotherapy, 15 credits

Denna kursplan gäller från och med vårterminen 2017.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT16 , VT17 , HT18 , VT19 , HT19 , VT20 , HT20 , HT21 , VT22
Kurskod
1FY027
Kursens benämning
Tema hälso- och sjukvård - Fysioterapi i slutenvård
Hp
15 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Fysioterapi 
Nivå 
G1 - Grundnivå 1 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
Beslutande organ
Utbildningsnämnden NVS
Datum för fastställande
2016-05-13
Reviderad av
Utbildningsnämnden NVS
Senast reviderad
2016-11-15
Kursplanen gäller från
Vårterminen 2017

Särskild behörighet

För att få börja kursen Tema hälso och sjukvård - Fysioterapi i slutenvård i termin 3, ska alla kurser från termin 1 och 2 vid fysioterapeutprogrammet vara godkända. Student som underkänts på verksamhetsförlagd utbildning (VFU)/motsvarande till följd av att studenten visat så allvarliga brister i kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att patientsäkerheten eller patienternas förtroende för sjukvården riskerats, är behörig till nytt VFU-tillfälle först när den individuella handlingsplanen har fullföljts.
 

Mål

Kursen ska lägga grunden till yrkesidentitet och professionellt förhållningssätt genom att studenten integrerar grundläggande och nyförvärvade fysioterapeutiska kunskaper, färdigheter och förhållningssätt och utvecklar dessa i en klinisk kontext.

Lärandemål
Studenten ska efter avslutad kurs kunna
 • Etablera kontakt, skapa förtroende, kommunicera och samarbeta respektfullt med patienter, närstående och andra professioner i teamet. 
 • Samla in och värdera information med relevans för fysioterapi från olika källor och utifrån det ge förslag på lång- respektive kortsiktiga mål samt förslag på intervention och uppföljning för problemområden inom slutenvården.   
 • Tillämpa International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) för att beskriva funktionstillstånd och funktionshinder samt att analysera patienters funktion i relation till hälsa.
 • Anpassa strategier, bemötande och dosering av intervention efter situation och patientens behov. 
 • Dokumentera alla delar av fysioterapiprocessen i journal i enlighet med journallagen. 
 • Resonera kring sitt eget etiska och kulturella förhållningssätt i relation till gällande lagar, förordningar, hygien- och säkerhetsaspekter. 
 • Ta ansvar för sitt eget lärande genom att aktivt söka och utbyta kunskap och erfarenheter i enlighet med evidensbaserad praktik och reflektera över egen insats i patientmötet.

Innehåll

Kursen innehåller verksamhetsintegrerat lärande (VIL) avseende fysioterapi på grundnivå samt fördjupning genom uppgifter kopplat till VFU.
 

Verksamhetsintegrerat lärande i slutenvård, 9 hp
 • Tillämpade kunskaper i anamnesupptagning.
 • Teoretiska och tillämpade kunskaper i journalskrivning.
 • Tillämpade kunskaper i förflyttningsmetodik.
 • Teoretiska och praktiska kunskaper om undersökning och träning/behandling av patienter med sjukdomar och skador i andnings-och cirkulationsorganen, rörelsesystemet eller nervsystemet och/eller i det pre-och postoperativa förloppet vid olika akuta sjukdomar och skador.
 • Teoretiska kunskaper i de grundläggande etiska principerna och arbete utifrån patientfall.
 • Utföra hjärt- och lungräddning på basnivå.


Fördjupning i fysioterapi, 6 hp
 • Identifiering av ett etiskt dilemma och resonemang utifrån vårdens etiska plattform.
 • Kulturkompetens.
 • Sökning i databaser efter vetenskaplig litteratur.  
 • Uppföljning av författningskunskap.
 • Identifiering av styrkor/svagheter och utvecklingsbehov i relation till utveckling av den egna fysioterapeutiska yrkesrollen.
 • Patientfallsseminarie.
 • Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder.
 • Professionellt skrivande.


Arbetsformer

Moment 1 består av verksamhetsintegrerat lärande förlagt till Kliniskt Tränings Centrum (KTC) och klinisk verksamhet med stöd av handledare och kliniska lärare. Patientdemonstrationer, metodikträning med och utan patienter, peer-learning, grupparbete, enskilt arbete samt kliniskt/teoretiskt resonemang förekommer.  Studenten ges också utrymme att bedriva egna studier under den kliniska kursen. Obligatoriska moment som inte examineras förekommer.
 
Moment 2 är campusförlagt och där förekommer eget arbete, grupparbete, reflektionsuppgifter, critical-friend granskning och återkoppling, seminarier samt undervisning på biblioteket. Obligatoriska moment som inte examineras förekommer.

Examination

Kursen examineras enligt följande:
 
Moment 1 - Verksamhetsintegrerat lärande i slutenvård, 9 hp
 
Praktisk klinisk examination där kunskaper, färdigheter och förhållningssätt examineras genom att undersökning och träning/behandling av en känd patient genomförs. Betygsskala: G/U.
 
En bedömning av studentens kunskaper, färdigheter avseende problemlösningsförmåga, undersökning, behandling, kommunikation, dokumentation, samverkan, förhållningssätt och säkerhet i det kliniska arbetet med patienter genomförs. Betygsskala: G/U
 
Obligatoriska moment för godkänt är:
 • Närvaro vid den verksamhetsförlagda utbildningen
 • Närvaro vid den kliniskt relaterade undervisningen på KTC
 • Genomförande av hjärt- och lungräddningsutbildning

Moment 2 - Fördjupning i fysioterapi, 6 hp
Skriftlig och muntlig examination utifrån patientfallsbeskrivningar där fördjupning inom sjukdomar/skador i andnings-och cirkulationsorganen, rörelsesystemet och nervsystemet redovisas utifrån fysioterapiprocessen och ICF. Betygsskala: G/U
 
Obligatoriska moment för godkänt är:
 • Deltagande i seminarier, ett aktivt deltagande förutsätts
 • Inlämning av skriftliga uppgifter
 • Peer-granskning av skriftliga uppgifter, ett aktivt deltagande förutsätts
 • Sökning efter litteratur i vetenskapliga databaser
  
Om målen för den verksamhetsförlagda utbildningen inte uppnås kompenseras detta vid nästkommande termins ordinarie kliniska kurs. Patientfallsexamination och examination av färdigheter och attityder (klinisk muntlig tentamen) erbjuds ytterligare en gång under pågående kurs. Kompletteringar av inlämningsuppgifter får ske under pågående kurs. Studenten får gå den kliniska kursen två gånger och examineras sex gånger.
Hemtentamen eller motsvarande ska vara inlämnad enligt på kurswebben angivet datum för att bli bedömd.
För att uppnå betyget G på hel kurs krävs G inom samtliga moment. För moment 1 gäller; i alla delar av momentet måste G uppnås för att erhålla G.
 
Examinator kan med omedelbar verkan avbryta en students verksamhetsförlagda utbildning (VFU) eller motsvarande om studenten visar sådana allvarliga brister i kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att patientsäkerheten eller patienternas förtroende för sjukvården riskeras. När VFU avbryts på detta sätt innebär det att studenten underkänns på aktuellt moment och att ett VFU-tillfälle är förbrukat. I sådana fall ska en individuell handlingsplan upprättas, där det framgår vilka aktiviteter och kunskapskontroller som krävs innan studenten ges möjlighet till nytt VFU-tillfälle på denna kurs.

Övergångsbestämmelser

Examination kommer att tillhandahållas under ett år efter eventuell nedläggning av kursen alternativt ny kursplan.

Övriga föreskrifter

Kursutvärdering kommer att genomföras enligt de riktlinjer som är fastställda av Styrelsen för utbildning samt utifrån fastställda utvärderingsrutiner inom programmet.
 

Litteratur och övriga läromedel

Rekommenderad litteratur

Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling, FYSS 2017
FYSS, 2015: Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling
FYSS 2008 [Elektronisk resurs] : fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling
Hough, Alexandra Physiotherapy in respiratory and cardiac care : an evidence-based approach
Lynöe, Niels Medicinska etikens ABZ Juth, Niklas
Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder 2011 [Elektronisk resurs] : tobaksbruk, riskbruk av alkohol, otillräcklig fysisk aktivitet och ohälsosamma matvanor : stöd för styrning och ledning
Physical management for neurological conditions Stokes, Maria; Stack, Emma
Main, Eleanor; Denehy, Linda Cardiorespiratory physiotherapy : Adults and Paediatrics
Pryor, Jennifer A.; Ammani Prasad, S. Physiotherapy for respiratory and cardiac problems : adults and paediatrics
Sjukgymnastik vid nedsatt lungfunktion Olséni, Lone; Wollmer, Per
Rörelseorganens funktionsstörningar : klinik och sjukgymnastik Holmström, Eva; Moritz, Ulrich; Lyons, Lena
Vetenskapliga artiklar, delar ur vetenskapliga rapporter och manualer tillkommer.