Kursplan för

Tema hälso- och sjukvård - Interprofessionell verksamhetsförlagd utbildning, 3 hp

Theme Healthcare - Interprofessional Clinical Education, 3 credits
Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2024.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
VT18 , HT19 , HT21 , HT24
Kurskod
1FY041
Kursens benämning
Tema hälso- och sjukvård - Interprofessionell verksamhetsförlagd utbildning
Hp
3 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Fysioterapi 
Nivå 
G2 - Grundnivå 2 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
Beslutande organ
Utbildningsnämnden NVS
Datum för fastställande
2017-10-25
Reviderad av
Utbildningsnämnden NVS
Senast reviderad
2024-03-20
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2024

Särskild behörighet

För tillträde till kursen Tema hälso- och sjukvård - Interprofessionell verksamhetsförlagd utbildning (3 hp) krävs att alla kurser termin 1 - termin 4 (120 hp) och moment 1 i kursen Tema hälso- och sjukvård - Fysioterapi i öppenvård är godkända.

Student som underkänts på verksamhetsförlagd utbildning (VFU)/motsvarande till följd av att studenten visat så allvarliga brister i kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att patientsäkerheten eller patienternas förtroende för sjukvården riskerats, är behörig till nytt VFU-tillfälle först när den individuella handlingsplanen har fullföljts.

Mål

Lärandemål

Den studerande ska efter avslutad kurs kunna:

  • utifrån sin professions kompetens och patientens behov visa förmåga att handlägga patient på vårdavdelning
  • tillsammans med teamet utifrån ett personcentrerat samt yrkesetiskt förhållningssätt utföra evidensbaserad och patientsäker vård
  • agera och uppträda omdömesgillt och professionellt i kliniska situationer och andra lärandesituationer

Innehåll

Kursen består av två veckors sammanhängande placering på klinisk undervisningsavdelning/mottagning (KUA/KUM).

Arbetsformer

Kursen har sin pedagogiska grund i ett studentaktiverande, reflekterande och problemorienterat arbetssätt. Undervisningsformerna varierar mellan teamarbete, vårdlagsarbete, gemensam behandlingsplanering, ronder, dokumentation, reflektionsseminarier, individuellt behandlingsarbete utifrån respektive professions perspektiv. Vårdlaget har, under professionell handledning, ansvaret för hela verksamheten under sina pass.

 

Examination

Kursen examineras enligt följande:

Obligatoriska utbildningsinslag:
Hela kursen är obligatorisk och det ingår även en skriftlig obligatorisk reflektionsuppgift efter den kliniska placeringen som lämnas in samt läggs i studentens lärportfölj.

Den studerande observeras avseende teamarbetsförmåga, självständighet inom ramen för aktuell profession, förmåga att dokumentera, förmåga att kommunicera med såväl teammedlemmar som med patienter och närstående samt förmåga att integrera teori och praktik. Detta sker löpande innan, under och efter lärandeaktiviteter.

Vid bedömningen använder både student och handledare kursens bedömningskriterier.

Kursansvarig bedömer om och i så fall hur frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. Innan studenten deltagit i de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med kursansvarigs anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras. Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att den studerande inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.

Om målen för den verksamhetsförlagda utbildningen inte uppnås kompenseras detta vid nästkommande termins ordinarie kliniska kurs. Underkänd VFU får endast genomföras ytterligare en gång.

Examinator kan med omedelbar verkan avbryta en students verksamhetsförlagda utbildning (VFU) eller motsvarande om studenten visar sådana allvarliga brister i kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att patientsäkerheten eller patienternas förtroende för sjukvården riskeras. När VFU avbryts på detta sätt innebär det att studenten underkänns på aktuellt moment och att ett VFU-tillfälle är förbrukat. I sådana fall ska en individuell handlingsplan upprättas, där det framgår vilka aktiviteter och kunskapskontroller som krävs innan studenten ges möjlighet till nytt VFU-tillfälle. Antalet kunskapskontroller i handlingsplanen begränsas till två gånger. Innan handlingsplanen är uppfylld ska studenten inte placeras på ny VFU inom någon utbildning vid KI. Har studenten underkänts på sista möjliga examinationstillfället ska ingen handlingsplan upprättas.
 
En student som påbörjar och inte fullföljer VFU, utan särskilda skäl, ska tilldelas betyget underkänt. Studenten har då förbrukat ett VFU-tillfälle.

Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning, får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment, m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förmågor får inte ändras, tas bort eller sänkas.

Övergångsbestämmelser

Examination kommer att tillhandahållas under ett år efter en eventuell nedläggning av kursen alternativt vid ny kursplan.

Övriga föreskrifter

Kursvärdering och kursanalys sker enligt riktlinjer fastställda av Kommittén för utbildning.

Litteratur och övriga läromedel

Rekommenderad litteratur

Att lära och utvecklas i sin profession Biguet, Gabriele; Lindquist, Ingrid; Martin, Cathrin; Pettersson, Anna
Cissé, Ann-Sophie; Horngren, Malin; Ballnus, Rene Optimera samarbetet i teamet Handbok för interprofessionellt lärande och samarbete
Aktuella vetenskapliga artiklar anvisas vid kursstart på kursens aktivitet i aktuell lärplattform.